Valberedning i förening inom Brukshundklubben

Valberedningen ska vara objektiv och se till föreningens bästa i sitt arbete med att förbereda personval för styrelseposter som ska genomföras vid års- eller fullmäktigemöte.

Allmänt om valberedningar

En valberedning väljs av års- eller fullmäktigemötet och arbetar, precis som styrelsen, på förtroende från föreningens medlemmar. Valberedningens uppdrag sträcker sig från årsmöte till årsmöte. Valberedningen fattar sina beslut enligt majoritetsprincipen.

Valberedningens främsta arbetsuppgift är att förbereda och ta fram förslag inför de val av funktionärsposter som ska genomföras vid års- och fullmäktigemöte enligt normaltadgarna. Förslaget omfattar ledamöter, suppleanter, revisorer, revisorsuppeant samt förslag på mötesordförande för års- eller fullmäktigemötet.

Som alltid när det gäller förtroendeuppdrag är det föreningens intresse som ska komma först. Det är viktigt att se till de enskilda ledamöternas kompetens i styrelsen men det är också viktigt att få ihop ett lag som tillsammans kan jobba för att förvalta och utveckla föreningen.

En valberedning ska vara objektiv och se till föreningens bästa i sitt arbete och det är därför en fördel om ledamöter i en valberedning är aktiva inom föreningen, har ett kontaktnät samt känner till vilka personer och kompetenser som finns inom föreningen.

Valberedningens arbete

Utifrån föreningens verksamhet och dess behov ska valberedningen söka efter personer som tillsammans utgör en bra representation av föreningens medlemmar samt bidrar med kunskap och erfarenheter till föreningens ledning. Valberedningen ligger direkt under medlemmarna och är därför självständiga från styrelsen.

I sitt arbete ska valberedningen följa vad som händer i föreningen, hur föreningen utvecklas och om det finns brist på viss kunskap eller erfarenhet. Att läsa protokoll från styrelsemöten och att vid något tillfälle kanske delta vid styrelsemöte är två sätt att hålla sig informerad.

Att kommunicera med medlemmar och styrelseledamöter om deras syn på föreningens framtid och styrelsens förmåga att leda föreningen är en viktig del av valberedningens arbete. Valberedningen framträder med fördel också på medlemsmöten och informerar och kommunincerar med medlemmarna.

Under verksamhetsåret för valberedningen dialog med föreningens medlemmar, vilka också kan lämna förslag. Vill medlem nominera förslag till personval anonymt görs detta till valberedningen under den tid på året som inte omfattas av den nya valordningens nomineringsprocess. Valberedningen är inte tvingad att ta kontakt med eller i sitt förslag ta med inlämnade förslag som man inte finner lämpliga eller om valberedningen vill föreslå andra personer i sitt förslag.

Har du förslag att lämna till valberedningen under verksamhetsåret, eller under nomineringsprocessen, tveka inte att kontakta dem!

Valberedningens arbete är inom sig internt men i samband med personval på års- eller fullmäktigemötet presenterar valberedningen med fördel övergripande hur man har arbetat, dock redogörs inte valberedningens interna arbete och diskussioner.

Kommunikation via styrelsen

Valberedningen är fristående styrelsen men i en väl fungerande förening är samarbetet med styrelsen god, dock med helt separerade uppdrag. Valberedningen kommunicerar naturligtvis med styrelsen angående framtida ledamöters förtroendeuppdrag men även i sitt övriga arbete. Detta då styrelsen är den kommunikationskanal via vilken valberedningen når ut med presentation och sin information till medlemmarna.

Styrelsen har tillgång till medlemsregistret Medlem Online och gör föreningens utskick till medlemmarna. Valberedningen bör också beredas plats för information på övriga kommunikationskanaler vid behov. Det kan vara allmän presentation, information och uppmaningar från valberedningen men även utskick av preliminära och slutliga förslag, vilka ska delges medlemmanra i enlighet normalstadgarna.

Styrelsen är även mottagare av medlemmars-/regioners nomineringar av ytterligare kandidater efter det att valberedningens preliminära förslag har presenterats för medlemmarna (se valordningen § 10 i normalstadgarna). Styrelsen gör medlemskontroll på medlem och de nominerade kandidaterna samt delger valberedningen samtliga nomineringar.

Valberedningens förslag

Valberedningens arbete ska, enligt den nya valordningen (se § 10 i normalstadgarna), mynna ut i först ett preliminärt förslag samt sedan ett slutgiltigt förslag. Det senare presenteras inför års- eller fullmäktigemötet.

Valberedningen kan, om de önskar, uppdatera sitt preliminära förslag med någon av de i nomineringsprocessen föreslagna personerna inför sitt slutliga förslag inför års- eller fullmäktigemötet.

Ju mer förberett arbetet med valberedningens förslag är, genom bl.a. kommunikation med föreningens medlemmar och det egna inom valberedningen interna arbetet, desto mer grundade blir förslagen inför personvalen på års- eller fullmäktigemötet.

Se gärna till att alla föreslagna kandidater presenteras skriftligt med bild och en kort presentation i valberedningens förslag (med fördel efter godkännande från de föreslagna personerna). Då blir det lättare för medlemmarna, så väl gamla som nya, att veta vilka de föreslagna personerna är.

Inför års- eller fullmäktigemötet ska samtliga nominerade kandidater d v s i valberedningens slutliga förslag föreslagna personer tillsammans med övriga inkomna kandidater med nomineringar finnas tillgängliga i års- eller fullmäktigemötets handlingar. Det är dessa, och endast dessa, som är valbara på mötet. Person är endast valbar till aktuellt föreslagen styrelsepost.

För mer information samt frågor och svar om den nya valordningen läs FAQ - Valordning här samt i respektive normalstadgar för distrikt, lokalklubb eller rasklubb.

Ny valordning i reviderade normalstadgar

En ny valordning som "ställer om" arbetssättet kring valberedningens förslag samt personval på års- och fullmäktigemöten har införts i normalstadgarna som började gälla den 1 juli 2020.

Syftet med valordningen är bl.a. att öka transparensen kring valberedningens arbete att hitta nya kandidater till styrelsen samt förhindra möjligheten att "ropa namn från golvet" under pågående års- och fullmäktigemöte. För exakta detaljer om valordningen se § 10 i normalstadgarna.

Inför års- och fullmäktigemöten 2021 kommer alla valberedningar behöva läsa på de nya normalstadgarna och den nya valordningen samt planera in ett nytt arbetssätt och nya datum för sitt förslag i sitt arbete.

Detsamma gäller alla styrelser som bör kommunicera med valberedningen så att det ändrade arbetssättet och kommunikationen kring detta sker enligt normalstadgarna.

Även medlemmarna behöver informeras om de nya normalstadgarna som börjar gälla 2020-07-01 och de förändringar som gäller inför års- och fullmäktigemöten 2021. Detta så att medlemmarna är informerade om sitt ändrade styrdokument och är förberedda på det nya arbetssättet och tidsramarna för detta.

Vill medlem nominera förslag till personval anonymt görs detta till valberedningen innan det datum som valberedningen ska presentera sitt preliminära förslag.

Information om förändringar samt FAQ

För mer information om normalstadgarnas förändringar, valordning samt FAQ klicka här.

Förbundets valberedning

Svenska Brukshundklubbens centrala valberedning arbetar med förslag för val av förbundsstyrelse vid varje kongress.

Mer info genom SKK

I Svenska Kennelklubbens (SKK) Frågebank finns det mer information att hämta om hur en valberedning bör arbeta samt hur personval på års- och fullmäktigemöten ska gå till.