Regelrevidering Lydnad

Här finns information om remissen angående reglerna i lydnad som ska börja gälla 2022.

Utskottsgrupp (UG) Lydnad, i Utskottet för prov och tävling, får härmed presentera sitt första förslag till nya regler att gälla från år 2022.

Förslaget skickas till samtliga klubbar inom SKK-organisationen.

UG Lydnad har studerat de synpunkter som inkommit från privatpersoner, klubbar och distrikt via formulär under hösten 2018. Vi går inte in i detalj på varje framfört förslag utan har försökt fånga upp de stora frågorna. För de intresserade finns dock alla inkomna synpunkter i sin helhet i menyn här till höger.

Så här läser du förslaget

I bifogat förslag är ändringar/nya moment/nya betyg markerat med gult.

Överstrukna texter som även är gulmarkerade innebär att texten helt tas bort.

Startklass – klass 2

Se bifogat förslag.

Lydnadsklass 3

Då vår nationella lydnadsklass 3 följer internationellt regelverk (FCI) har vi valt att inte genomföra några ändringar, utan inväntar FCI:s fastställda regler.

Nya moment

Inom kort (vi beräknar under april) kommer vi att publicera filmer på de nya momenten och de moment där lite större ändringar är föreslagna. Filmerna kommer att finnas på SBK:s Youtube kanal.

Viktiga nyheter

Låsningsperiod Lydnadsklass 3

Då vi följer FCI regelverk för klass 3 har UG lydnad skickat in en förfrågan till Svenska Kennelklubben att få ändra vår låsningsperiod för lydnadsklass 3 så den harmoniserar med FCI låsningsperiod. (ny låsningsperiod startar 2021). UG lydnad har fått bifall på sin förfrågan till Svenska Kennelklubben varför låsningsperioden för lydnadsklass 3 nu förkortas med ett år och nytt regelverk börjar istället gälla 2021-01-01.

Kvalitetssäkring bedömning

Vår målsättning är att våra domare ska ha en hög kompetens och utifrån det kommer vi att införa en kvalitetssäkring 2022 som innebär att alla domare som vill fortsätta döma lydnadstävlingar behöver genomföra ett kunskapstest varje år. Testet kommer att vara webbaserat och genomförs individuellt. I nuläget har vi inte alla detaljer klara kring detta, men lite i korthet hur vi tänkt oss: Kunskapstestet kan genomföras var som helst där internetuppkoppling finns, det kommer vara generöst med tid att genomföra kunskapstestet, möjlighet till flera försök och domaren kommer kunna ha regelbok och anvisningar tillhands vid genomförande av kunskapstestet.

Svara på remissen

Remissens svar skickas in från klubbar/distrikt via formulär på vår hemsida. Scrolla ner för att lämna in svar.

Svar önskas senast den 1 september 2019.

Lokalklubbar inom Svenska Brukshundklubben lämnar sitt svar på remissen genom sitt distrikt. Vi rekommenderar därför distrikten att arrangera regelrevideringsmöten där man samlar sina lokala klubbar. Svaren ska återspegla vad distriktet/rasklubben anser, och inte vara en uppräkning av vad de lokala organisationerna tyckt. Om en lokal organisation inte kan ställa sig bakom svaret från distrikt/rasklubb, och anser frågan vara av stor vikt, kan den begära att få en reservation bilagd svaret.

Övriga aktörer inom SKK-organisationen lämnar in sina synpunkter direkt via formuläret.

Vad händer sen?

När svar på remissen inkommit startar arbetet med att sammanställa ett förslag till regelverk utifrån inkomna remissvar.

Vi kommer också att genomföra en språklig översyn av regelverket, i förhoppning att göra det mer lättläst och med ett mer modernt språk.

Vår målsättning är även att utarbeta en lathund för samtliga klasser med alla fasta betyg noterade för att på så sätt skapa en bättre översyn och underlätta för våra domare.

Förslaget på regelverk som arbetas fram utifrån remissvaren kommer därefter att behandlas på en regelkonferens 2020.

Här lämnar ni ert svar

Här lämnar ni in er klubbs/distrikts svar på remissen om lydnadsreglerna.

Om ni stödjer förslaget som är lagt så skriver ni det i respektive text-ruta nedan. Om ni inte stödjer förslaget som är lagt så skriver ni ert motförslag. Om ni har övriga förslag skrivs de in i respektive områdes svarsruta nedan.