Regelrevidering lydnad

Svenska Brukshundklubben arbetar med att ta fram nya regler för lydnad inför regellåsningen som träder i kraft 1 januari 2017. De nya reglerna ska sedan gälla tom 2020.

Resultat från arbetet med lydnadsremissen

Svenska Brukshundklubben och Svenska Kennelklubben träffades för ett heldagsmöte den 10 augusti för att diskutera och hantera alla svar som kommit in från lydnadsremissen.

Remissen skickades ut i början av maj efter beslut från SKK Centralstyrelse i samråd med SBK. Detta efter att många olika parter framfört åsikter och synpunkter, både positiva och negativa, på arbetet med, och innehållet i förslaget till reviderade lydnadsregler som ska gälla från 2017. Remissen skickades till samtliga klubbar inom SKK-organisationen. Enskilda medlemmar gavs också möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Arbetet med svaren på remissen inleddes med att båda parter uttryckte sin uppskattning över att det var så många som engagerat sig i remissarbetet och att det kommit in mycket konstruktiva förslag.

Under mötet beaktade vi gemensamt de synpunkter som kommit in och diskuterade för- och nackdelar.

Majoriteten av remissvaren var positiva till ett nytt regelverk och att regelverket förblir nationellt. En övervägande del av svaren innehöll kommentarer om gruppmomentens vara eller icke vara.

Efter en ingående diskussion kom vi fram till ett förslag som föreläggs till SKK/CS för beslut senast 8 september.

Läs hela rapporten om arbetet med remissvar gällande lydnadsregler här. (PDF-dokument, 292 kB)

Sommarens remissrunda avslutad

Svenska Kennelklubben (SKK) har i samråd med Svenska Brukshundklubben (SBK) beslutat att låta reviderat förslag till lydnadsregler gå på remissrunda under sommaren.

Remissen gick ut till alla SKKs special- och länsklubbar, verksamhetsklubbar, avtalsklubbar samt Sveriges Hundungdom. Även enskilda individer hade möjlighet att lämna synpunkter.

Sista dag för remissvar var den 31 juli 2016.

Här laddar du ner remiss reviderat förslag om lydnadsregler att gälla 2017-2021 (PDF-dokument, 1,0 MB). Ny version med mindre justeringar fr o m 2016-05-12

Här laddar du ner bedömningsanvisningarna som hör till regelförslaget (PDF-dokument, 279 kB)

Bakgrund - revidering av lydnadsregler

Utskottsgrupp lydnad (UG lydnad), som är underställd SBKs utskott för prov och tävling, startade 2012 med regelrevideringsarbetet. Gruppen tog ett inriktningsbeslut att man önskar införa FCIs regler för lydnadsprov och tävlingar i alla klasser vid kommande regelrevidering 2017. På den centrala lydnadsdomarkonferensen i Örebro 2012 informerade UG lydnad för första gången om de internationella lydnadsreglerna inför lydnadsdomare från hela Sverige.

Det allmänna mottagandet var positivt. Införandet av internationella lydnadsregler innebär inte några helt nya moment däremot förändras ordningen i klasserna och några moment innehåller förändringar. Sveriges regler för elitklass följer redan idag FCIs regler (motsvarar class 3 med CACIB).

I april 2013 skickade UG lydnad ut följande fråga till alla distrikt i Sverige: "Vilka för- och nackdelar ser ni med att Sverige inför (FCIs) regler för lydnadsprov och tävlingar 2017?". Syftet var att få en bild över åsikter runtom i landet, och att se om UG lydnad hade fortsatt mandat att driva projektet som nu bestod i att införa internationella regler i alla klasser samt införa en ny debutantklass med syfte att locka fler till att tävla.

Remissrunda har givit följande förslag

Remissvaren från distrikten (som inkom i maj 2013) tillsammans med de synpunkter som kom fram på den centrala domarkonferensen i Örebro 2012, synpunkter från 400 stycken lydnadsdomare och tävlingsledare som framkommit vid de regionala lydnadsdomarkonferenser som UG lydnad var inbjudna till under 2013 och förstås åsikter från alla aktiva som meddelat sig framför allt genom sociala medier gjorde att UG lydnad bestämde sig för att fortsätta sitt arbete med att införa FCIs regler.

För att säkerställa att vi var på rätt väg bildade vi en referensgrupp av fyra lydnadsdomare fördelade runt om i Sverige och en referensgrupp med tävlande i landslaget och frågade vad de tyckte.

Däremellan skrev vi i Brukshunden och Hundsport vad ett införande av internationella regler innebär och hur vi tänkte gå vidare.

Vi avslutade med att ställa frågor om inställningen till de internationella lydnadsreglerna till Svenska Kennelklubbens (SKKs) länsklubbar, avtalsklubbar, specialklubbar och Sveriges Hundungdoms (SHUs) lokalklubbar i april 2014. Svarsfrekvensen var låg men positiv till förslaget. I juni 2014 skickades en påminnelse till alla lokala hundungdomsklubbar att vi önskar få in synpunkter från dem på regelförslaget. Sammantaget innebär det att alla berörda har fått tillfälle att yttra sig.

Regelkonferens för lydnad

I juli 2014 intensifierades planeringen av en regelkonferens. SBK skickade inbjudan till konferensen till SKK och SHU med uppmaningen att de ska anmäla sina deltagare.

I november 2014 arrangerade utskottet för prov pch tävling en regelrevideringskonferens i två dagar. Gällande lydnadsreglerna kom viss kritik upp gällande vissa moment i de internationella reglerna, varpå man beslutade att ägna konferensen till att reda ut dessa frågor. Alla var inte överens vid konferensens start men under helgen tilläts alla synpunkter att komma fram. Fördelar och nackdelar vägdes noga mot varandra. Deltagarna på konferensen var funktionärer inom lydnadssporten, aktiva tävlande samt instruktörer. På konferensen deltog även de klubbar utanför SBK som anmält sig. Vid konferensens avslut var majoriteten överens om att ställa sig bakom UG lydnads förslag på internationella lydnadsregler. Detta förslag kunde sedan SBK-distrikt, SBKs rasklubbar samt andra berörda special- och rasklubbar inom SKK lämna synpunkter på.

Ta del av mötesprotokoll och andra handlingar från konferensen.

Slutligt förslag till kongressen

Under första delen av 2015 hade klubbarna fortfarande möjlighet att lämna in ytterligare synpunkter på det nya regelförslaget. Information om processen finns tydligt på SBKs hemsida.

UG lydnad rapporterade till både utskottet och FS fortlöpande om processen. Baserat på de synpunkter som kommit fram under och efter regelkonferensen, presenterade UG lydnad ett förslag på lydnadsregler som bifölls av kongressen, vårt högst beslutande organ, i maj 2015. Beslutet var enhälligt.

Under andra halvan av 2015 arbetade man vidare med redaktionella ändringar i regelförslaget och information till aktiva i sporten via hemsidan och facebook. Medlemmar från UG Lydnad deltog på en internationell domarkonferens där bedömningsanvisningar diskuterades.

Domarkonferens

I november 2015 genomfördes en domarkonferens under två dagar, där tolv inbjudna lydnadsdomare från hela Sverige utbildades i de interntionella reglerna. Under dessa dagar skapades också början på en bedömningsanvisning till dessa regler, en bedömningsanvisning som kommer att ligga med som en central bilaga till reglerna. Den tog höjd för inkomna åsikter om bedömningpyramid, tempo, kroppssspråk, tolerans, hänsyn till alla raser etc.

SBK centralt genomförde även en träff med förespråkare av "oliktänkande" inom lydnadssporten utifrån missnöje med ledning för talangtrupp och lydnadslandslag samt företrädare för en grupp/protestlista med oro för de nya reglerna. Träffen förlöpte bra med en god och öppen dialog. Återkontakt har hafts under senhösten.

Deadline för inlämnande av regelförslag

Sista datum för att lämna in regelförslaget till SKK var den 31 december 2015. Färdigställt regelförslag inlusive särskilda bestämmelser och ny startklass överlämnas till SKK av SBK.

Framtiden

I juni 2016 kommer SKKs centralstyrelse att ta beslut om hur reglerna ska se ut från och med 1 januari 2017.