Agilityns framtid

Svenska Brukshundklubben var huvudman för agilitysporten tom 2014. Sedan dess ligger ansvaret hos Svenska Agilityklubben.

Bakgrund

På kongressen 2012 lades en motion fram om en ny organisation kring agilityn. Kongressen gav förbundsstyrelsen (FS) i uppdrag att till kongressen 2013 komma med ett förslag på en framtida lösning för agilityverksamhetens bästa.

Beslut på kongressen

Kongressen beslutade att avslå förslaget vilket innebär att organisationen ska förbli som tidigare, men man uppdrog till förbundsstyrelsen att verka för att det demokratiska inflytandet hos tävlande och arrangörer som inte är medlem i SBK ökar.

Oväntat beslut från Svenska Kennelklubben

I juni meddelade Svenska Kennelklubbens centralstyrelse att man beslutat att ämna ta tillbaka huvudmannaskapet för agility från SBK och starta en verksamhetsklubb för agility, direkt underställd SKK.

Efter ett antal diskussioner mellan Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse och SKK beslutade centralstyrelsen 27 oktober, trots allt, att stå fast vid sitt beslut och avtalet för huvudmannaskapet sades upp.

Fortsatta diskussioner om agilityns framtid

4 oktober tillsatte FS en arbetsgrupp med uppdrag att fortsätta arbetet med att föra över huvudmannaskapet till SKK med minsta möjliga inverkan på verksamheten.

Arbetsgruppen för agilityns framtid

Den 1 mars lämnade arbetsgruppen sin slutrapport till förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen lägger sedan fram ett förslag till kongressen gällande agilityns framtid. Nedan finner du gruppens arbete och de olika förslagen som kom fram under arbetets gång.

Arbetsgruppen agilityns framtids slutrapport (PDF-dokument, 475 kB)

Den webbenkät som dels gått ut till riktade mottagare, dels som en öppen enkät här på hemsidan och på vår facebook-grupp är sammanställd. Vi har valt att inte lägga ut de fria kommentarerna från enkäten eftersom de i vissa fall kan spåras till personer som inte gett sitt medgivande till publicering.

Rapport från enkätsvar gällande agilityns framtid (PDF-dokument, 1,0 MB)

Detaljrapport från enkätsvaret gällande agilityns framtid (PDF-dokument, 1,0 MB)

Nulägesrapport januari 2013

I januari klev Katinka Ryttse av arbetsgruppen och Per-Inge Johansson utsågs till arbetsgruppens sammankallande. Arbetet fortsatte och i januari 2013 presenterade gruppen en nulägesrapport.

Läs arbetsgruppens nulägesrapport från januari 2013

Gruppen har också skickat ut en webbenkät som riktar sig till agilityaktiva. Enkäten stängdes för ytterligare deltagare 22 februari.

Beslutsgång kring arbetsgruppens förslag

1 mars ska arbetsgruppen senast lämna sitt förslag till FS. FS tar sedan ett beslut med arbetsgruppens förslag som grund. Det beslutet läggs sedan som FS förslag till Kongressen 18-19 maj 2013.

Tidigare förslag

Ett flertal förslag har gruppen tagit fram utan att enas om något specifikt. Gruppen har dock tagit alla förslag under noga beaktande i processen att arbeta fram ett förslag för agilityns bästa. Här presenteras de förslagen som bakgrundsmaterial för det förslag som gruppen slutligen kommer lägga fram till FS.

Arbetsgruppens förslag "Svenska agilityförbundet" (PDF-dokument, 25 kB)

Ett förslag där SKK blir huvudman för agility och bildar ett specialförbund för att driva agilityn.

Arbetsgruppens förslag "Anslutning till Svenska draghundsportförbundet" (PDF-dokument, 288 kB)

Ett förslag där agilityn samarbetar med draghundsportförbundet och därmed dubbelansluts till både Svenska Brukshundklubben och Svenska Riksidrottsförbundet.