Styrdokument

Våra grundstadgar, policyer, arbetsordning och avtal är ramarna för Svenska Brukshundklubbens verksamhet centralt, regionalt och lokalt.

Stadgar

Svenska Brukshundklubbens grundstadgar reglerar

 • Mål och uppgift
 • Medlemskap och medlemsavgift
 • Verksamhetsår
 • Organisation
 • Kongress
 • Förbundsstyrelse
 • Räkenskaper och revision
 • Valberedning
 • Protokoll
 • Överprövning och disciplinärenden
 • Force majeure
 • Stadgeändring
 • Upplösning

Policy för medlemskultur i Brukshundklubben

Förbundsstyrelsen beslutade den 10 oktober 2015 om en policy för medlemskultur i Brukshundklubben. Bakgrunden till policyn är det hårda klimat som finns där både medlemmar och förtroendevalda kan utsättas för hårda ord, förolämpningar, förtal och mobbning.

Som ny förtroendevald kan det ibland vara svårt att veta vad som förväntas av en. I synnerhet gällande tystnadsplikt och hantering av känsliga uppgifter som man kan få ta del av i sitt uppdrag. Ett "oskyldigt" inlägg i sociala medier kan få stor spridning och förödande konsekvenser. Som klubb kan det vara svårt att påtala för en förtroendevald när denna passerat gränsen för vad som är tillåtet att yppa.

Med syftet att klargöra vilka skyldigheter man har som förtroendevald, och som ett underlag för klubbar vid diskussioner när någon överskridit gränsen, har denna policy skapats. Det ursprungliga initiativet till policyn kom från personalen vid kansliet, som får ta del av många konflikter.

Till policyn, som du hittar uppe till höger på denna sida, finns en bilaga där förtroendevalda får intyga att de tagit del av informationen och att de därmed känner till det ansvar som följer uppdraget. Att använda sig av bilagan är frivilligt, och det är upp till varje del i organisationen att själv avgöra hur man vill göra. De som väljer att använda dokumentet ansvarar själv för arkivering av undertecknade bilagor.

Alkohol- och drogpolicy

Förbundsstyrelsen beslutade den 30 januari 2015 om en alkohol- och drogpolicy, som gäller fr.o.m. 1 mars 2015. Policyn gäller för den centrala organisationen, men även vid prov, tävlingar och utställningar inom den övriga organisationen.

Förbundsstyrelsen ser positivt på om policyn även används inom andra delar i organisationen och för andra typer av arrangemang än de som omnämns i policyn. Du hittar policyn i högerkolumnen

Policy för hundhållning och vår relation till hunden vid uppfostran, utbildning och träning

Förbundsstyrelsen har den 30 augusti 2014 beslutat om policy för hundhållning och vår relation till hunden vid uppfostran, utbildning och träning (ersätter tidigare dressyrpolicy). Du hittar policyn i högerkolumnen.

Beställ policy för hundhållning som broschyr, "vår vän hunden".

Som ett komplement till policyn har det under 2015-2016 tagits fram en film med syfte att förtydliga policyn.

Här hittar du policyfilmen.

Etisk policy vid prov & tävling

Prov och tävlingar ska erbjuda en positiv och utvecklande atmosfär för hundar och människor. Det medför att deltagare, funktionärer och arrangörer har ett gemensamt ansvar som innefattar både rättigheter och skyldigheter.

Ett utdrag ur policyn

Ett av de mest grundläggande kraven vi ställer på ett arrangemang gäller rättvisa eller "rent spel", vilket kan sammanfattas i sex punkter:

 1. Alla ekipage ska bedömas rättvist, det vill säga likvärdigt och i enlighet med prov- och tävlingsbestämmelser
 2. Arrangemang ska planeras så att ingen deltagare ges en avsiktlig för- eller nackdel
 3. Ingen deltagare ska ges en fördel genom att besitta speciell information som de andra saknar
 4. Deltagarna i verksamheten ska kunna vara övertygade om den rättvisa bedömningen
 5. Domaren kan tvingas fatta obekväma beslut, men han eller hon ska inte rimligen kunna ifrågasättas på grund av jäv
 6. Utomstående (åskådare, medier) som betraktar verksamheten utan att vara specialister ska inte rimligen kunna tvivla på den rättvisa bedömningen

Policy – kränkande särbehandling och trakasserier

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse beslutade vid sammanträde den 7 december 2018 om policy – kränkande särbehandling och trakasserier (PDF-dokument, 183 kB) att gälla för organisationen.

SKK:s övergripande policyer

Som specialklubb under Svenska Kennelklubben (SKK) gäller SKK:s policyer även för vår verksamhet. Till exempel SKK:s policy för avelsarbete, Se SKK:s policyer på www.skk.se

Se även regler, riktlinjer och lagar hos SKK som styr prov och tävlingsverksamheten

SKK:s policy för digitala medier (PDF-dokument)

Arbetsordning

Arbetsordningen för förbundsstyrelsens organisation beskriver uppgifter, ansvar och befogenheter för förbundsstyrelsen och utskotten.

Övriga avtal

Samarbete - Sveriges Hundungdom (SHU)

Sveriges Hundungdom (SHU) har tillsammans med Svenska Brukshundklubben ett samarbetsavtal för att bland annat ta vara på varandras aktiviteter.

Samarbetsavtal mellan SHU och SBK (PDF-dokument, 89 kB)

Hundförbudstiden - Länsstyrelsen

Länsstyrelsen ger Svenska Brukshundklubben (SBK) tillstånd att genomföra träning, prov, uppvisning och tävling med lösa hundar i skog och mark under hundförbudstiden 1 mars - 20 augusti.

Tidigare har detta tillstånd beslutats av Naturvårdsverket men från 1 januari 2016 har detta delegerats till Länsstyrelserna.

Tillståndet gäller från 1 januari 2016 och till och med 31 december 2020 under förutsättningar som framgår i tillståndet som skickas till alla klubbar och distrikt.

Länk till mer information om SBK:s tillstånd från Länsstyrelsen.

Start eller signalvapen - vapenförordningen

Svenska vapenförordningen ger Svenska Brukshundklubben dispens för användande av start- och signalvapen i verksamheten.

Vapenförordningen, kapitel 2, paragraf 2, punkt 2:

2. organisationer som anges i förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet och deras läns- och lokalavdelningar.

Sveriges Riksidrottsförbund och därtill anslutna förbund och föreningar samt Svenska Brukshundklubben och Svenska Kennelklubben och till dessa klubbar anslutna klubbar behöver inte ha tillstånd för innehav av start- eller signalvapen. Förordning (2000:149).

Här kan man läsa om hur vapen ska förvaras: https://polisen.se/lagar-och-regler/vapen-regler-och-tillstand/forvaring-och-transport-av-vapen/