Styrdokument

Våra grundstadgar, policyer, arbetsordning och avtal är ramarna för Svenska Brukshundklubbens verksamhet centralt, regionalt och lokalt.

Stadgar

Svenska Brukshundklubbens grundstadgar reglerar:

 • Mål och uppgift
 • Medlemskap och medlemsavgift
 • Verksamhetsår
 • Organisation
 • Kongress
 • Förbundsstyrelse
 • Räkenskaper och revision
 • Valberedning och valordning
 • Protokoll
 • Överprövning och disciplinärenden
 • Force majeure
 • Stadgeändring
 • Upplösning

Nya grundstadgar från 2021-01-01

Svenska Brukshundklubbens grundstadgar har reviderats och fastställts av Svenska Kennelklubbens föreningskommitté, och började gälla 2021-07-01. Ändringar är fastställda enligt kongressbeslut. Grundstadgarna återfinns högst upp i kolumnen till höger.
Policy för medlemskultur i Brukshundklubben

Policy för medlemskultur i Brukshundklubben (PDF-dokument, 165 kB) hittar du här.

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse beslutade den 29 augusti att denna reviderade version av policyn börjar gälla den 1 oktober 2020. Den ursprungliga policyn beslutade förbundsstyrelsen om den 10 oktober 2015. Bakgrunden till policyn var att det förekom klimat där medlemmar och förtroendevalda utsattes för förolämpningar, förtal och mobbning.

Policyn har flera syften. Den klargör vilka skyldigheter man som förtroendevald har. Policyn fungerar som ett underlag för föreningar vid diskussioner, när någon överskridit gränsen för vad som är tillåtet.

Till policyn finns en bilaga där valda och auktoriserade funktionärer intygar att de tagit del av informationen och att de därmed känner till det ansvar som följer uppdraget. Varje del i organisationen rekommenderas använda sig av bilagan som sedan arkiveras av respektive förening.

Policy gällande alkohol och droger

Policy gällande alkohol och droger (PDF-dokument, 125 kB) hittar du här.

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse beslutade den 29 augusti att denna reviderade version av policyn börjar gälla den 1 oktober 2020. Den ursprungliga policyn beslutade förbundsstyrelsen om den 30 januari 2015. Policyn gäller för den centrala organisationen, men även vid prov, tävlingar och utställningar inom den övriga organisationen. Förbundsstyrelsen ser positivt på om policyn även används inom andra delar av organisationen och för andra typer av arrangemang, än de som omnämns i policyn.

Policy för hundhållning och vår relation till hunden vid uppfostran, utbildning och träning

Förbundsstyrelsen har den 30 augusti 2014 beslutat om policy för hundhållning och vår relation till hunden vid uppfostran, utbildning och träning (ersätter tidigare dressyrpolicy). Du hittar policyn i högerkolumnen.

Beställ policy för hundhållning som broschyr, "vår vän hunden".

Som ett komplement till policyn har det under 2015-2016 tagits fram en film med syfte att förtydliga policyn.

Här hittar du policyfilmen.

Etisk policy vid prov & tävling

Prov och tävlingar ska erbjuda en positiv och utvecklande atmosfär för hundar och människor. Det medför att deltagare, funktionärer och arrangörer har ett gemensamt ansvar som innefattar både rättigheter och skyldigheter.

Ett utdrag ur policyn

Ett av de mest grundläggande kraven vi ställer på ett arrangemang gäller rättvisa eller "rent spel", vilket kan sammanfattas i sex punkter:

 1. Alla ekipage ska bedömas rättvist, det vill säga likvärdigt och i enlighet med prov- och tävlingsbestämmelser
 2. Arrangemang ska planeras så att ingen deltagare ges en avsiktlig för- eller nackdel
 3. Ingen deltagare ska ges en fördel genom att besitta speciell information som de andra saknar
 4. Deltagarna i verksamheten ska kunna vara övertygade om den rättvisa bedömningen
 5. Domaren kan tvingas fatta obekväma beslut, men han eller hon ska inte rimligen kunna ifrågasättas på grund av jäv
 6. Utomstående (åskådare, medier) som betraktar verksamheten utan att vara specialister ska inte rimligen kunna tvivla på den rättvisa bedömningen

Policy gällande kränkande särbehandling och trakasserier

Policy gällande kränkande särbehandling och trakasserier (PDF-dokument, 186 kB) hittar du här.

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse beslutade den 29 augusti att denna reviderade version av policyn börjar gälla den 1 oktober 2020. Den ursprungliga policyn beslutade förbundsstyrelsen om den 7 december 2018.

SKK:s övergripande grundregler och policyer

Som specialklubb under Svenska Kennelklubben (SKK) gäller SKK:s grundregler och policyer även för vår verksamhet.

Se SKK:s grundregler här.

Se SKKs policyer här.

Se även regler, riktlinjer och lagar hos SKK som styr prov och tävlingsverksamheten

Arbetsordning

Arbetsordningen för förbundsstyrelsens organisation beskriver uppgifter, ansvar och befogenheter för förbundsstyrelsen och utskotten.

Övriga avtal

Samarbete - Sveriges Hundungdom (SHU)

Sveriges Hundungdom (SHU) har tillsammans med Svenska Brukshundklubben ett samarbetsavtal för att bland annat ta vara på varandras aktiviteter.

Samarbetsavtal mellan SHU och SBK (PDF-dokument, 89 kB)

Hundförbudstiden - Länsstyrelsen

Länsstyrelsen ger Svenska Brukshundklubben (SBK) tillstånd att genomföra träning, prov, uppvisning och tävling med lösa hundar i skog och mark under hundförbudstiden 1 mars - 20 augusti.

Tidigare har detta tillstånd beslutats av Naturvårdsverket men från 1 januari 2016 har detta delegerats till Länsstyrelserna.

Tillståndet gäller från 1 januari 2016 och till och med 31 december 2020 under förutsättningar som framgår i tillståndet som skickas till alla klubbar och distrikt.

Länk till mer information om SBK:s tillstånd från Länsstyrelsen.

Start eller signalvapen - vapenförordningen

Svenska vapenförordningen ger Svenska Brukshundklubben dispens för användande av start- och signalvapen i verksamheten.

Vapenförordningen, kapitel 2, paragraf 2, punkt 2:

2. organisationer som anges i förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet och deras läns- och lokalavdelningar.

Sveriges Riksidrottsförbund och därtill anslutna förbund och föreningar samt Svenska Brukshundklubben och Svenska Kennelklubben och till dessa klubbar anslutna klubbar behöver inte ha tillstånd för innehav av start- eller signalvapen. Förordning (2000:149).

Här kan man läsa om hur vapen ska förvaras: https://polisen.se/lagar-och-regler/vapen-regler-och-tillstand/forvaring-och-transport-av-vapen/