Verksamhetsplan med fokusområden

Svenska Brukshundklubben har en verksamhetsplan inkl. mål och fokusområden för 2022-2024 för hela organisationen. Dokumentet är fastställt av kongressen 2021.

Fokusområde hållbarhet

Inriktning

Vi ska aktivt ta ansvar för hållbarhet ur ett socialt-, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. Dessa tre områden ska verka tillsammans och skapa hållbarhet i ett större sammanhang.

Social hållbarhet – vi ska vara en jämställd och jämlik organisation där människors lika värde står i centrum, där det finns hög tolerans, tillit och förtroende. Vi ska verka för inkludering, utvecklande ledarskap och en öppen attityd.

Ekologisk hållbarhet – vi ska ta ansvar för vår påverkan på miljö genom aktiva val i alla delar av vår verksamhet.

Ekonomisk hållbarhet – vi ska ta ansvar för våra resurser och verkar för god resurshållning.

Fokusområde avelsansvar

Inriktning

Vi ska skapa förutsättningar för friska och sunda hundar med de mentala och fysiska egenskaper som gör att de kan uppfylla sina uppgifter. Detta görs möjligt genom ett systematiskt och väldokumenterat avelsarbete med goda möjligheter till utvärdering och uppföljning.

Fokusområde prov och tävling

Inriktning

Vi ska tillvarata och utveckla möjligheten att prova hundarnas brukbarhet. Vi ska öka attraktionskraften för prov och tävling. Vi ska verka för att utveckla nuvarande och införa nya tävlingsformer. Vi ska se över möjlighet till åretrunttävlande. Genom att föra en dialog med arrangörer, funktionärer och utövare, ska vi säkerställa och utveckla hög kompetens.

Fokusområde Frisk och sund organisation

Inriktning

Vi ska vara en aktiv organisation som arbetar för ett aktivt hundliv, aktiva medlemmar och spridande av kunskap. Medlemmarnas behov ska identifieras och tillgodoses. Genom målstyrning, uppföljning och utvärdering av verksamheten ska vi se till att Brukshundklubben hela tiden utvecklas. Vi ska ha ett utvecklande samarbete med ideella, privata och offentliga aktörer samt aktivt arbeta med att marknadsföra Brukshundklubben som organisation i samhället. Vår digitala närvaro ska vara tydlig.

Fokusområde Frivillig försvarsorganisation och samhällsnyttiga hundar

Inriktning

Vi ska bidra till att hundens förmåga kommer till nytta i samhället. Vi ska säkerställa att vi genomför vårt uppdrag som frivillig försvarsorganisation. Vi ska informera, utbilda och rekrytera utifrån uppdragsgivares krav. Genom information och samverkan med andra aktörer i frågor som rör hundens användning i människans tjänst, tar vi samhällsansvar. Vi ska skapa förmåga och kompetens att utveckla och utbilda samhällsnyttiga hundar.

Fokusområde utbildning

Inriktning

Vi ska, genom att sprida kunskap om hund, förbättra förutsättningarna för hunden och värna om rätten att ha hund i samhället. Genom information och utbildning till hundägare och allmänhet tar vi samhällsansvar. För att stärka hundhållningen och vår relation till hunden ska vi utveckla tränings- och utbildningsmetoder. Genom att erbjuda aktiviteter ska vi verka för ett aktivt och sunt liv för hundar och hundägare.