Valberedningen informerar

Svenska Brukshundklubbens valberedning informerar om sitt arbete inför den kommande kongressen.

Valberedningens arbete inom Svenska Brukshundklubben inför kongressen 2021

Vi har planerat vårt arbete efter den nya valordning som kongressen beslutade 2019.

Så här kommer valberedningen att arbeta inför kongressen 2021:

 1. Under november genomför valberedningen telefonintervjuer med samtliga FS-ledamöter för att förhöra sig om deras uppfattning om FS-arbetet och deras önskan om fortsatt engagemang i FS.
 2. Senast den 8 november inkommer samtliga FS-ledamöter till valberedningen med slutligt besked om de önskar fortsätta sitt engagemang i FS eller inte. Valberedningen har ett zoom-möte under kvällen.
 3. Den 9 november sänds utskick till samtliga lokalklubbar med uppmaning om att de ska inkomma till sina distrikt med förslag på nya ledamöter i FS. Detta utskick går även till rasklubbar och distrikt, och kommer även innehålla ett antal frågor som valberedningen önskar svar på från organisationen.
 4. Då tiden är väldigt kort för att få in förslag från lokalklubb till distrikt samt från lokalområden till rasklubbar vill vi förlänga tiden för dem att komma in med svar till senast den 29 november till distriktet.
 5. Distrikt och rasklubbar sammanställer inkomna förslag och svar på valberedningens frågor, och beslutar därefter om det förslag och de svar man önskar sända till valberedningen. Dessa ska vara valberedningen tillhanda senast den 12 december.
 6. Den 6 december sammanträder valberedningen för en återkoppling. Valberedningen sammanträder sedan den 13 december för att sätta förslaget, och framställa ett preliminärt förslag till förbundsstyrelse att väljas vid kongressen 2021.
 7. Det preliminära förslaget delges organisationen senast den 1 januari 2021.
 8. Distrikt och rasklubbar kan senast den 20 januari nominera ytterligare kandidater till val vid kongressen. Sådant förslag ska ange vilken funktion som avses, namn, en kort presentation, uppgift om att den föreslagna kandiderar.
 9. Förbundskansliet upprättar en lista över kandidatförslag. Dessa ska finnas tillgängliga inför organisationskonferensen 2021.
 10. Efter konferensen har valberedningen att färdigställa sitt slutliga förslag till kongressen och därefter är nomineringen avslutad. Valberedningens slutliga förslag ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 1 mars.
 11. Valberedningens slutliga förslag presenteras i kongresshandlingarna inför kongressen.

Viktiga datum

29 november - lokalklubbar och lokalområden skickar sina förslag och svar till sitt distrikt och rasklubb för sammanställning.
12 december - distrikt och rasklubbar skickar sina yttranden och svar till valberedningen för sammanställning.

Mandat

Så här ser mandaten ut för de centralt förtroendevalda inom Svenska Brukshundklubben fram till kongressen 2021:

Funktion

Namn

Mandat

Förbundsordförande Piia Nora Går ut 2021/förfog.
1:e vice ordförande Anneli Hultman
Går ut 2022
2:e vice ordförande Barbro Olsson Går ut 2021/förfog.
Skattmästare Lars Carlborg Går ut 2021/förfog.
Ledamot Stefan Dahlhielm Går ut 2021/förfog.
Ledamot Bengt Blomqvist Går ut 2021/nej
Ledamot Fredrik Berg
Går ut 2022
Ledamot Arne Jonsson
Går ut 2022
Ledamot Anders Östling Går ut 2022
Suppleant Åsa Tiderman Går ut 2021/förfog.
Suppleant Peter Jakob Går ut 2021/förfog.
Suppleant Gunilla Andersson Går ut 2022

Revisorer

Namn

Mandat

Revisor Kerstin Hedberg Går ut 2021
Revisor Klas Nordblom
Går ut 2021
Revisorsuppleant Peter Olofsson Går ut 2021
Revisorsuppleant Göran Tillberg Går ut 2021