Förbundsstyrelse

Förbundsstyrelsen (FS) är Svenska Brukshundklubbens verksamhetsledning under tiden mellan kongresserna.

Förbundsstyrelsens organisation

Förbundsstyrelsen (FS) består av nio ledamöter som väljs genom personval med fyra ledamöter vid varje kongress. Mandattiden är två år, utom för ordförande som har mandatperiod på ett år. Tre suppleanter väljs också, som kan gå in vid ordinarie ledamöters frånvaro.

Fördelat ansvar

I förbundsstyrelsens organisationen är ansvaret fördelat på sex olika utskott, varav det verkställande utskottet (VU) är ett utskott. Utskotten arbetar med ämnesområden som är relativt omfattande och som löper över lång tid. För mer avgränsade ämnesområden kan förbundsstyrelsen bilda tillfälliga arbetsgrupper.

Utskotten

Verkställande utskottet Utskottet för organisation
Utskottet för prov och tävling Utskottet för hundägarutbildning
Utskottet för avel och hälsa Utskottet för samhällsnytta

Utskotten leds av en sammankallande, som är ledamot i förbundsstyrelsen och skapar en direktkontakt mellan förbundsstyrelsen och utskotten. Till utskottet knyts personer med kunskaper och goda kontakter inom verksamhetsområdet. Utskotten kan bilda arbetsgrupper för specifika kunskapsområden.

Det är förbundsstyrelsen som utser utskottsledamöterna och varje utskott ser löpande under året över sin egen sammansättning och sina arbetsgrupper.

Arbets- och delegeringsordning

Förbundsstyrelsens arbets- och delegeringsordning styr vilka frågor och ärenden som ett utskott (med utskottsgrupper) ska behandla och inom vilka områden ett utskott har rätt att fatta beslut. Förbundsstyrelsen kan upphäva beslut tagna i utskotten.

Läs Förbundsstyrelsens arbets- och delegeringsordning på sidan Stadgar & policyer.

Ledamöter i förbundsstyrelsen

Piia Nora, förbundsordförandePiia Nora FS
Ingår i det verkställande utskottet (VU).
Andra uppdrag: mer info kommer
Brinner för: mer info kommer
Vad du inte visste: mer info kommer

Anneli Hultman, 1:e vice ordförandeAnneli Hultman
Ingår i det verkställande utskottet (VU).
Andra
uppdrag: mer info kommer
Brinner för: mer info kommer
Vad du inte visste: mer info kommer
Barbro olssonBarbro Olsson, 2:e vice ordförande
Ingår i det verkställande utskottet (VU).
Andra uppdrag: mer info kommer
Brinner för: mer info kommer
Vad du inte visste: mer info kommer
Lars_CarlborgLars Carlborg, skattmästare
Ingår i det verkställande utskottet (VU).
Andra uppdrag: mer info kommer
Brinner för: mer info kommer
Vad du inte visste: mer info kommer
Fredrik Berg, ledamotFredrik_Berg
Andra uppdrag: mer info kommer
Brinner för:
mer info kommer
Vad du inte visste: mer info kommer
Bengt Blomqvist, ledamotBengt_Blomkvist
Andra uppdrag:
mer info kommer
Brinner för: mer info kommer
Vad du inte visste: mer info kommer
Stefan DahlhielmStefan Dahlhielm, ledamot
Andra uppdrag: mer info kommer
Brinner för: mer info kommer
Vad du inte visste: mer info kommer
Arne Jonsson, ledamotPorträtt Arne Jonsson
Andra uppdrag: mer info kommer
Brinner för: mer info kommer
Vad du inte visste: mer info kommer
Anders Östling, ledamotPorträtt Anders Östling
Andra uppdrag: mer info kommer
Brinner för: mer info kommer
Vad du inte visste: mer info kommer
Åsa Tiderman, suppleant
Andra uppdrag: mer info kommer
Brinner för: mer info kommer
Vad du inte visste: mer info kommer
Peter Jakob, suppleant
Andra uppdrag: mer info kommer
Brinner för: mer info kommer
Vad du inte visste: mer info kommer
Gunilla Andersson, suppleant
Andra uppdrag: mer info kommer
Brinner för: mer info kommer
Vad du inte visste: mer info kommer

Mandat

Förbundsstyrelsens mandat framgår på valberedningen informerar.