Brukshundklubbens verksamhetsplan med mål och fokusområden

Svenska Brukshundklubben har en verksamhetsplan för 2019-2021 med mål och fokusområden. Verksamhetsplanen har beslutats av kongressen 2018.

FRISK OCH SUND ORGANISATION

Vi ska vara en aktiv organisation som arbetar för ett aktivt hundliv, aktiva medlemmar och spridande av kunskap. Medlemmarnas behov ska identifieras och tillgodoses. Genom målstyrning, uppföljning och utvärdering av verksamheten ska vi se till att Brukshundklubben hela tiden utvecklas. Brukshundklubben ska kännetecknas av ett utvecklande ledarskap, en öppen attityd och god resurshållning. Vi ska ha ett utvecklande samarbete med ideella, privata och offentliga aktörer samt aktivt arbeta med att marknadsföra Brukshundklubben som organisation i samhället. Vår digitala närvaro ska vara tydlig.

Mål 1:

Vi ska vara en aktiv organisation som arbetar för ett aktivt hundliv, aktiva medlemmar och spridande av kunskap.

AKTIVITET:

Synas och finnas. Från centralt håll ska vi kunna erbjuda informationsmaterial till distrikt, ras- och lokalklubbar så att de i sin tur kan nå ut till valpköpare och övriga intresserade.

Mål 2:

Vi ska ha ett utvecklande ledarskap, en öppen attityd och god resurshållning. Vi ska sträva efter att öka antalet förtroendevalda som har eller ska få utbildning, ledarskapsutbildning 2 (Studiefrämjandet) eller motsvarande.

AKTIVITET:

Vi ska arbeta med värdegrunden i organisationen. Vi ska öka andelen förtroendevalda som gått minst ledarskapsutbildning två.

Mål 3:

Vi ska ha ett utvecklande samarbete med andra aktörer.

AKTIVITET:

Vi ska på ett strukturerat och välkomnande sätt öka antalet tillfällen där vi samarbetar och genomför aktiviteter med andra specialklubbar och länsklubbar inom Svenska Kennelklubben.

Mål 4:

Vi ska ha en tydlig digital närvaro.

AKTIVITET:

Vår digitala plattform ska vara genomförd och plattformen ska vara modern samt upplevas som tillgänglig för medlemmarna. Svenska Brukshundklubben behöver även ta ett helhetsgrepp för att kunna uppfylla kravet i den europeiska dataskyddsförordningen GDPR.

Vår informationsspridning ska vara tydlig och nå ut i fastställda kanaler.

AVELSANSVAR

Vi ska skapa förutsättningar för friska och sunda hundar med de mentala och fysiska egenskaper som gör att de kan uppfylla sina uppgifter. Detta görs möjligt genom ett systematiskt och väldokumenterat avelsarbete med goda möjligheter till utvärdering och uppföljning.

Mål 1:

Vi ska skapa förutsättningar för friska och sunda hundar med de mentala och fysiska egenskaper som gör att de kan uppfylla sina uppgifter.

AKTIVITET:

Vi ska, i samarbete med rasklubbarna, systematiskt och väldokumenterat utvärdera avelsarbetet och ta fram förslag på framtida insatser vilka är särskilt utarbetade för varje ras.

MENTALITET:

Genom att kontinuerligt bistå med kompetenshöjande insatser för funktionärer inom området mentalitet kan vi säkerställa att hundarna blir beskrivna på ett enhetligt sätt vilket i sin tur ger de rätta förutsättningarna för korrekta analyser.

I samarbete med distrikt, ras- och lokalklubbar säkerställa utbudet av mentala beskrivningar och prov.

EXTERIÖR:

Genom att utbilda fler exteriörbeskrivare ökar möjligheten att få våra raser exteriörbeskrivna. Detta i sin tur ger bra underlag för exteriörkompendier och genomgångar på exteriördomarkonferenser. Aktiviteten ger även ett underlag till analyser och uppföljningar av exteriöra förtjänster och brister i rasklubbarnas rasspecifika avelsstrategier (RAS).

UTHÅLLIGHETSPROV (UHP):

Genom att utbilda fler funktionärer såväl i antal som geografisk spridning kan möjligheten att genomföra UHP ökas samt att kännedom om provformen sprids.

FRIVILLIG FÖRSVARSORGANISATION OCH SAMHÄLLSNYTTIGA HUNDAR

Vi ska bidra till att hundens förmåga kommer till nytta i samhället. Vi ska säkerställa att vi genomför vårt uppdrag som frivillig försvarsorganisation. Vi ska informera, utbilda och rekrytera utifrån uppdragsgivares krav. Genom information och samverkan med andra aktörer i frågor som rör hundens användning i människans tjänst, tar vi samhällsansvar. Vi ska skapa förmåga och kompetens att utveckla och utbilda samhällsnyttiga hundar.

Mål 1:

Vi ska bidra till att hundens förmåga kommer till nytta i samhället.

AKTIVITET:

Genom information och samverkan med andra aktörer i frågor som rör hundens användning i människans tjänst, tar vi ett samhällsansvar.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Utbildning av räddningshundar ska synliggöras ytterligare och från centralt håll ska vi göra en tydligare satsning och erbjuda hjälp till de lokalklubbar som vill verka inom området.

Myndigheten för delaktighetVår strävan ska vara att fortsatt ha ansvaret för certifiering av assistanshundar.

Mål 2:

Vi ska säkerställa att vi genomför vårt uppdrag som frivillig försvarsorganisation.

AKTIVITET:

Vi ska informera om tjänstehunds uppgifter och dess betydelse i Försvarsmakten samt utbilda och rekrytera utifrån ställda uppdrag.

Mål 3:

Vi ska skapa förmåga och kompetens att utveckla och utbilda samhällsnyttiga hundar.

AKTIVITET:

Kvalitetssäkra utbildningar samt kompetensutveckla instruktörer.

PROV OCH TÄVLING

Vi ska tillvarata och utveckla möjligheten att prova hundarnas brukbarhet. Vi ska öka attraktionskraften för prov och tävling. Vi ska verka för att utveckla nuvarande och införa nya tävlingsformer. Vi ska se över möjlighet till åretrunttävlande. Genom att föra en dialog med arrangörer, funktionärer och utövare, ska vi säkerställa och utveckla hög kompetens.

Mål 1

Vi ska tillvarata och utveckla möjligheten att prova hundarnas brukbarhet.

AKTIVITET:

Under kommande regelrevideringsprocess ska resultat från bruksproven utvärderas för att se hur utfallet har blivit när mer fokus lagt på specialdelen.

Mål 2

Vi ska öka attraktionskraften för prov och tävling.

AKTIVITET:

Utvärdera mottagandet av en förenklad startklass i lydnad samt enklare appellklass, även utvärdera hur införandet av mondioring fallit ut. Ett samarbete inom norden för att arbeta fram ett internationellt regelverk för rallylydnaden ska göras.

Mål 3

Vi ska verka för att utveckla nuvarande och införa nya tävlingsformer.

AKTIVITET:

Utifrån slutrapportering från AG specialsök ska ett förslag kring specialsök presenteras.

Mål 4

Vi ska utveckla möjligheten till att genomföra tävlingar året runt.

AKTIVITET:

Under regelrevideringsprocessen ska diskussioner föras kring vilka möjligheter det finns för tävlingar under årets alla delar såväl i inomhushallar som utomhusmöjligheter.

Mål 5

Våra arrangörer, funktionärer och utövare ska ha hög kompetens inom sina respektive ansvarsområden.

AKTIVITET:

Genom att kontinuerligt bistå med kompetenshöjande insatser för funktionärer inom området prov och tävlingar kan vi säkerställa att hundarna blir bedömda och prövade på ett enhetligt sätt vilket i sin tur ger de rätta förutsättningarna för korrekta analyser av t.ex. brukbarheten.

UTBILDNING

Vi ska genom att sprida kunskap om hund förbättra förutsättningarna för hunden och värna om rätten att ha hund i samhället. Med information och utbildning till hundägare och allmänhet ska vi ta samhällsansvar. Vi ska utveckla tränings- och utbildningsmetoder för att stärka hundhållning och vår relation till hunden vid uppfostran, utbildning samt prov och tävling. Genom att utveckla och erbjuda aktiviteter ska vi verka för ett aktivt och sunt liv för hundar och hundägare.

Mål 1:

Vi ska förbättra förutsättningarna för hunden och värna om rätten att ha hund i samhället.

AKTIVITET:

Genom att synliggöra våra kurser och utbildningar genom kurskalender och SBK Utbildning kan vi nå ut till hundägare och lotsa dem till rätt klubb och rätt kurs.

Mål 2:

Vi ska utveckla tränings- och utbildningsmetoder för att stärka hundhållning och vår relation till hunden vid uppfostran, utbildning samt prov och tävling.

AKTIVITET:

Vi ska utveckla och erbjuda aktiviteter som verka för ett aktivt och sunt liv för hundar och hundägare. Vi behöver också sprida användandet av moderna träningsmetoder, vilket kan göras genom t.ex. seminarier.