Antal personer på hundaktiviteter begränsas

Svenska Kennelklubben har beslutat att ingen klubborganiserad hundverksamhet ska bedrivas. Det finns dock vissa undantag. Detta gäller till och med 31 maj 2020.

SKK:s centralstyrelse uttalar att ingen klubborganiserad verksamhet ska genomföras av någon klubb inom SKK-organisationen. Det gäller även företag och organisationer som har avtal med SKK eller en SKK-ansluten klubb om att arrangera prov, tävlingar eller beskrivningar. Det gäller från 27 mars till 31 maj 2020, men kan förlängas vid behov.

Enda undantaget är verksamhet där högst tio personer samtidigt förväntas befinna sig på samma plats och där de närvarande personerna inte har rest dit från en annan del av landet eller utlandet.

Verksamheten bör företrädesvis bedrivas utomhus, men om den sker inomhus så är det särskilt viktigt att tänka på smittskyddsåtgärder som tex att hålla rejäla avstånd, handtvätt och att inga personer med någon form av sjukdomssymptom eller som tillhör någon riskgrupp deltar.

Förbundsstyrelsen uppmanar samtliga distrikt, ras- och lokalklubbar att se över sina kommande aktiviteter och i första hand utvärdera om aktiviteterna går att bedriva utomhus med max tio personer, funktionärer inräknat. Alla aktiviteter inomhus, samt utomhusaktiviteter som inte går att begränsa till tio personer, under den aktuella perioden ställs in med omedelbar verkan eller skjuts på framtiden. Detsamma gäller verksamheten som innebär resande från andra delar av landet eller utlandet.

Förbundet uppmanar arrangörer att göra en riskbedömning av varje enskild aktivitet och vidta åtgärder utifrån den. Folkhälsomyndigheten har tagit fram information till arrangörer och handfasta verktyg för att göra en riskbedömning.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/

Lokala utomhusaktiviteter som går att genomföra med färre deltagare och med säkerhetsåtgärder kan med fördel genomföras då det gynnar en social samvaro och har minimal smittrisk. Som deltagare eller funktionär i verksamheten avgör du själv om du vill delta eller inte.

Svenska Brukshundklubben har tagit fram riktlinjer för verksamheten inom prov, tävling, kursverksamhet och mentala prov. (PDF-dokument, 181 kB)

Förtydligande information från Svenska Kennelklubben 1 april

Med klubborganiserad verksamhet avses all form av tävlingsverksamhet, utbildning, träffar, promenader och liknande.

De nya reglerna syftar till att minska smittspridning mellan människor och att inte belasta sjukvårdssystemet mer än absolut nödvändigt. Undvik att resa utanför den egna regionen. Lista på regioner finns här (https://skr.se/tjanster/kommunerochregioner/regionerlista.1247.html). Därifrån får du leta dig vidare för att hitta var regionsgränserna går. Fundera på om den egna resan verkligen är nödvändig, du som individ har också ett ansvar.

Riktlinjer för registrering av valpar

SKK medger en generell dispens från krav i grundregler och registreringsregler att innan parning inkomma med resultat av till exempel ögonlysning HD, ED med flera undersökningar / intyg samt kravet om känd mental status. Denna dispens gäller så länge coronasituationen befinns vara på denna nivå. Valpar kommer att registreras men för fullständigt registreringsbevis (sid 1) måste de undersökningar som krävs av regelverken komma in snarast möjligt. Vid dessa typer av dispens kan inte kullen registreras via valpregistrering online.

Avtalsanknutna arrangörer

För företag och organisationer som har avtal med SKK eller med SKK ansluten klubb att arrangera officiella prov, tävlingar eller beskrivningar så omfattas de av samma begränsningar i verksamheten som SKK har beslutat om. Detta gäller fram till och med 31 maj. Denna period kan vid behov förlängas.

Lojalitetsuttalande från SKK

Som ansvarstagande organisation har SKK tagit ett antal beslut som syftar till att minska spridningen av coronaviruset, covid-19, och på så sätt inte heller belastar sjukvårdssystemet i onödan. Dessa beslut från SKK får en direkt påverkan i hela SKK organisationen. SKK uppmanar övriga från SKK fristående organisationer eller företag att också följa dessa uppmaningar. Att friska personer enskilt eller i grupper om 10 eller färre personer fortfarande är aktiva med sina hundar utomhus är något som SKK uppmuntrar.

https://www.skk.se/sv/skk-och-covid-19/