Generell dispens från 1 juni

Svenska Kennelklubbens (SKK) centralstyrelse har beslutat om dispens gällande utställning, prov, tävling och beskrivning att gälla från 1 juni 2020 till och med i första hand 31 augusti 2020.

Dispensen gör gällande att respektive huvudman för prov-, tävling- och beskrivningsregelverk har mandat att besluta om de begränsningsregler som behövs för att verksamheten ska kunna genomföras i enlighet med de de direktiv som SKK utfärdat från och med 1 juni.

Svenska Brukshundklubben (SBK) har, utifrån denna dispens tagit ett antal beslut gällande prioritering och bortlottning som rör de prov- och tävlingsarrangemang som SBK är huvudman för.

Utställning

SBK har beslutat att ställa in samtliga officiella utställningar under juni-augusti då utställningar ofta innefattar långväga resande både för funktionärer och deltagare.

Vill arrangörer inom SBK arrangera inofficiella utställningar är det möjligt så länge Folkhälsomyndighetens riktlinjer och SKK:s restriktioner följs. Se mer under anvisningar nedan.

Prioritering och bortlottning vid prov, tävling och beskrivning

Arrangören har rätt att stryka de anmälda ekipage som rest längre än vad riktlinjerna tillåter. Därefter gäller den prioriterings- eller lottningsordning som står i reglerna för respektive arrangemang och sker enligt gängse rutiner.

Exempel: Anmälningstiden går ut för ett bruksprov. Till klubbens elitspår finns 25 anmälningar och klubben tar 10 spår. Klubben gör bedömningen att 8 av de anmälda har rest längre än vad riktlinjerna tillåter och återbetalar dessa. De resterande 17 prioriteras enligt nu gällande regler så 10 ekipage kommer med och 7 blir reserver.

Anvisningar

SBK:s arrangörer har rätt att bedöma vilken gränsdragning som ska göras utifrån det specifika arrangemanget och i förhållande till de riktlinjer och direktiv som finns. Det är av största vikt att detta framgår vid utannonseringen av verksamheten. Det ligger på arrangörens ansvar att inte anlita funktionärer i riskgrupp eller tillresta funktionärer utanför de uppsatta riktlinjerna. Här behöver arrangören ta ett stort ansvar med fokus att bidra till minskad smittspridning av covid-19.

Begränsning av personer på våra arrangemang

Begränsningen om maximalt 50 närvarande personer är ett av regeringen utfärdat förbud som ovillkorligen ska följas vid arrangemang inom SKK-organisationen. För att säkerställa att så sker ska arrangerande klubb vid sin riskanalys inför beslut om ett arrangemang ska genomföras eller inte, planera för att ha en god marginal till att uppnå denna gräns. Det är alltså viktigt att göra en så noggrann bedömning som möjligt där verksamhetens förutsättningar gällande antal hundägare, förare, familjemedlemmar, funktionärer, publik med flera vägs in.

Resor

SBK följer de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten och regeringen satt upp. Alla onödiga resor bör undvikas. Från 13 maj är riktlinjen att en bilresa på upp till två timmar enkel resa ett riktmärke för vilka inrikes bilresor som kan anses godtagbara. Arrangören har rätt att tillämpa ytterligare begränsningar om de anser att det är nödvändigt, men då ska det tydligt framgå i utlysningen av arrangemanget. Vid de gränsdragningsproblem som kan uppstå rörande resor är det viktigt att använda sitt goda omdöme för att göra kloka val. Återigen vill vi poängtera vikten av att den enskilda individen gör en bedömning om resan är nödvändig och/eller resan dit är inom riktlinjernas gränser.

Personer i riskgrupper

Gällande att personer ur riskgrupper inte ska delta så är det endast i rollen som funktionär som arrangerande klubb har ansvaret genom att inte anlita funktionärer ur riskgruppen. I övrigt är det ett personligt ansvar för var och en att följa myndighets rekommendation och SKKs direktiv.

Personer i riskgrupper och personer över 70 år uppmanas att inte delta på klubborganiserad verksamhet, varken som deltagare eller funktionär. Detta kvarstår med anledning av att vi vill skydda dessa personer för smittrisk samt bidra till att minska belastningen på landets sjukvård.

Ansvaret för att minska smittspridningen är gemensam

Ett stort ansvar vilar på den enskilda individen att följa myndigheternas rekommendationer och ta ansvar för sin egen och andras hälsa. Är du orolig för din egen hälsa, är i riskgrupp eller har symptom ska du inte delta på Brukshundklubbens aktiviteter. Ta del av Folkhälsomyndighetens allmänna råd.

SBK förutsätter att rekommendationerna följs. Skulle det vid uppföljning visa sig att så inte är fallet kan konsekvenserna bli ett totalt tävlingsstopp igen. Sanktioner mot enskilda medlemmar kommer dock inte att utdelas.

Mer information

Svenska Kennelklubben