Dispens vid bortlottning och prioritering

Svenska Kennelklubbens (SKK) centralstyrelse har beslutat att förlänga dispens gällande utställning, prov, tävling och beskrivning att gälla till 31 december 2021 (datum redigerat 2021-05-24).

Dispensen gör gällande att respektive huvudman för prov-, tävling- och beskrivningsregelverk har mandat att besluta om de begränsningsregler som behövs för att verksamheten ska kunna genomföras i enlighet med de de direktiv som SKK utfärdat.

Vid prioriteringen ska aktuella reserestriktioner gälla och hänsyn tas till regionala föreskrifter.

Svenska Brukshundklubben (SBK) har, utifrån denna dispens tagit ett antal beslut gällande prioritering och bortlottning som rör de prov- och tävlingsarrangemang som SBK är huvudman för.

Prioritering och bortlottning vid prov, tävling och beskrivning

Arrangören har rätt att stryka anmälda ekipage som inte uppfyller de råd och riktlinjer som gäller vid provtillfället i berörd region. Därefter gäller den prioriterings- eller lottningsordning som står i reglerna för respektive arrangemang och sker enligt gängse rutiner.

Exempel: Anmälningstiden går ut för ett bruksprov. Till klubbens elitspår finns 25 anmälningar och klubben tar 10 spår. Klubben gör bedömningen att 8 av de anmälda har rest längre än vad riktlinjerna tillåter och återbetalar dessa. De resterande 17 prioriteras enligt nu gällande regler så 10 ekipage kommer med och 7 blir reserver.

Anvisningar

SBK:s arrangörer har rätt att bedöma vilken gränsdragning som ska göras utifrån det specifika arrangemanget och i förhållande till de riktlinjer och direktiv som finns. Det är av största vikt att detta framgår vid utannonseringen av verksamheten. Det ligger på arrangörens ansvar att inte anlita funktionärer i riskgrupp eller tillresta funktionärer utanför de uppsatta riktlinjerna. Här behöver arrangören ta ett stort ansvar med fokus att bidra till minskad smittspridning av covid-19.

Ansvaret för att minska smittspridningen är gemensam

Ett stort ansvar vilar på den enskilda individen att följa myndigheternas rekommendationer och ta ansvar för sin egen och andras hälsa. Är du orolig för din egen hälsa, är i riskgrupp eller har symptom ska du inte delta på Brukshundklubbens aktiviteter. Ta del av Folkhälsomyndighetens allmänna råd.

SBK förutsätter att rekommendationerna följs. Skulle det vid uppföljning visa sig att så inte är fallet kan konsekvenserna bli ett totalt tävlingsstopp igen. Sanktioner mot enskilda medlemmar kommer dock inte att utdelas.

Mer information

Svenska Kennelklubben