FAQ Corona

Här samlar vi frågor och svar som har uppkommit med anledning av hur corona påverkar Brukshundklubbens verksamhet.

Allmänna frågor Kurs & utbildning
Mentala prov & beskrivningar Tjänstehundar
Utställning Föreningsfrågor
Prov & tävling

Allmänna frågor

Vad menas med regional prägel?

Regional prägel betyder att upptagningsområdet för de deltagande bör vara regionalt. Resor till andra delar av landet bör undvikas och ska noga övervägas utifrån smittspridningsperspektivet och de gällande allmänna råden. Fundera i första hand över nödvändigheten med resor och i andra hand om din resa har regional prägel utifrån där din vistelseort.

Är Brukshundklubben en plats?

Förbundsstyrelsen menar att en klubb kan bestå av flera platser om de geografiska förutsättningarna medger att tillräckliga avstånd kan hållas mellan olika grupper, så att risken för smittspridning minimeras. Detta gäller även parkeringar samt övriga samlingsplatser.

Vad gäller vid uthyrning av klubbstuga och appellplaner till externa?

Det är enligt de gällande allmänna råden ingen skillnad på egen verksamhet eller verksamhet vid uthyrning.

Svenska Kennelklubbens riktlinjer gäller organiserad klubbverksamhet samt att de rekommenderar att företag och privata aktörer att följa riktlinjerna. Svenska Brukshundklubben rekommenderar lokalklubbar att de externa aktörer som hyr följer samma riktlinjer som om klubben själv skulle stå som arrangör.

Kommer jag att bli avauktoriserad som funktionär om jag inte får tjänstgöra under 2020/2021?

Nej, med anledning av att så många prov och tävlingar blivit inställda så finns det en dispens från tjänstgöringskraven i respektive regelverk för auktoriserade funktionärer under 2020. SKK:s Prov- och tävlingskommitté och Kommittén för hundars mentalitet har beslutat att dispensen förlängs att gälla även under 2021. Alla auktoriserade funktionärer kommer därför att behålla sin aktiva auktorisation, även om man inte kunnat tjänstgöra vid prov/tävling under 2021.

Dispensen avslutades 2021-12-31, och från och med 2022-01-01 gäller åter tjänstgöringskraven i respektive regelverk.

Mentala prov och beskrivningar

Får min hund tävla även om den inte kunnat göra MH?

Ja, eftersom det är svårare att komma med på MH nu så finns det en generell dispens för hundar som är äldre än 18 månader att få tävla även om de inte har gjort MH. Dispensen gäller i nuläget under 2020 och 2021.

Om du vill tävla även om hunden inte har gjort MH så ska du kontakta arrangören via mejl före tävlingen och meddela det så att de vet om det före tävlingsdagen.

Dispensen avslutades 2021-12-31, och från och med 2022-01-01 gäller åter kravet på MH för att få tävla enligt reglerna.

Kan vi genomföra ett uppfödar-MH/MT där valpköparna kommer från olika delar av landet?

Enligt SKK:s nuvarande riktlinjer så bör verksamheten ha en regional prägel. Resor till andra delar av landet bör undvikas och ska noga övervägas utifrån smittspridningsperspektivet.

Uppdatering januari 2022: riktlinjen om regional prägel gäller inte längre. Viktigt att hela tiden följa myndigheternas och SKK:s uppdaterade råd och riktlinjer för olika typer av aktiviteter.

Min hund fyller 4 år, men alla MT:n är inställda. Vad kan jag göra?

Med anledning av att så många MT:n blivit inställda så har SKK beviljat SBK en generell åldersdispens för MT under 2020. Denna åldersdispens har nu blivit förlängd och gäller till 31 december 2021. Det innebär att de hundar som fyllt 4 år från 1 mars 2020 och senare, och som missat att göra MT före sin 4-årsdag pga. alla inställda MT:n, får dispens att göra det fram t.o.m. den 31 december 2021.

Uppdatering 2022: den av SKK beviljade genererella åldersdispensen för MT omfattar nu de hundar som fyllt 4 år från 1 mars 2021 och senare. Dispensen gäller t.o.m. den 31 december 2022.

Behöver jag ansöka om ålderdispens för MT?

Nej, om din hund fyllt 4 år från 2021-03-01 och senare så behöver du inte ansöka om åldersdispens för din hund. Arrangören har fram till 31 december 2022 möjlighet att ta med hunden vid ett MT även om den hunnit fylla 4 år.

Har hundarna som är äldre än 4 år förtur till MT?

Vid ett vanligt MT har de 4-åriga hundarna inte förtur utan arrangören ska följa de vanliga prioriteringsreglerna. De 4-åriga hundarna ska då ha samma möjlighet att komma med utifrån prioriteringsordningen som yngre hundar.

(Under 2021 var det möjligt för arrangörer att anordna speciella ålders-MT där man kunde frångå prioriteringsordningen enligt reglerna och prioritera de hundar som var över 48 månader. Ålders-MT syftade till att ge dessa hundar en större chans att komma med då det är en begränsad tid de har möjlighet att delta. Om det var ett ålders-MT skulle detta tydligt anges vid utannonseringen av arrangemanget i SBK Tävling. Observera att det enbart omfattade de hundar som var födda 2016-03-01 eller senare.)

Utställning

Varför är det inga utställningar?

I nuläget är alla officiella utställningar inom SBK inställda t.o.m 31 maj 2021. Detta eftersom utställningar ofta innebär långväga resor för både deltagare och funktionärer och samlar fler än åtta (8) personer.

Vi hoppas att utställningarna under 2022 kan genomföras som planerat.

Får vi arrangera en inofficiell utställning på klubben?

Ja, så länge man ser till att Folkhälsomyndighetens rekommendationer och SKK:s restriktioner följs så går det bra.

Prov och tävling

Vilka regler gäller då en brukshundklubb arrangerar en tävling som vi inte är huvudman för, t ex agility eller Nose Work?

Arrangören, i det här fallet en brukshundklubb, ska då förhålla sig till huvudmannens riktlinjer och restriktioner i de fall de är strängare än SBK:s. Skulle dessa vara mildare än SBK:s är det önskvärt att arrangören följer SBK:s restriktioner.

Varför ställs prov- och tävlingsverksamhet in igen?

Med anledning av de nya restriktioner som började gälla den 23 december 2021 ställs prov-, utställnings- och tävlingsverksamhet inomhus som samlar fler än 20 personer (exklusive funktionärer) in. Överstiger deltagarantalet 20 personer samtidigt ska deltagarna sitta ner.

Kurs och utbildning

Får vi ha kurser eller föreläsningar inomhus på klubben?

Ja, om antalet deltagare understiger 20 personer (funktionärer borträknade), oavsett vaccinationsbevis. Överstiger antalet 20 personer ska alla sitta ner under arrangemanget.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd för att undvika smittspridning ska följas.

Får vi ha kurser utomhus på klubben?

Ja, under förutsättning att Folkhälsomyndighetens allmänna råd för att undvika smittspridning följs.

Tjänstehundar

Hur kan jag som enskild medlem hjälpa till under pandemin?

Du som enskild medlem kan läsa mer om vad du kan bidra med på de frivilliga försvarsorganisationernas gemensamma hemsida frivilligutbildning.se.

Vilka riktlinjer gäller för tjänstehundsverksamheten under pandemin?

Du hittar de senaste uppdaterade riktlinjerna här på hemsidan.

Föreningsfrågor

Måste vi i vår förening genomföra det antal medlemsmöten som anges i våra stadgar?

Nej. Under rådande förutsättningar med covid-19 är normalstadgarnas stipulerade antal medlemsmöten som anges i stadgarna underställda det ansvar vi alla har att följa Folkhälsomyndighetens och Svenska Kennelklubbens råd och uppmaningar.

Här berörs vi särskilt av de riktlinjer som gäller från Folkhälsomyndigheten angående begränsande mötesformer och restriktioner för resor.

Med anledning av covid-19 anpassas förutsättningarna för medlemsmöten tills andra omständigheter råder. Inställda eller uppskjutna medlemsmöten är med anledning av detta sanktionerat.

Hur styr man en förening när förutsättningarna i samhället och för den egna verksamheten förändras drastiskt på kort tid?

Klicka på länken nedan för att ta del av Svenska Kennelklubbens Föreningskommittés råd och vägledning för styrelser inom SKK-organisationen. Här finns bra information och tips.

Vägledning för styrelsearbete.