Åtgärder med anledning av coronapandemin

Här publicerar Svenska Brukshundklubben löpande information om åtgärder för att minska spridningen av covid-19. Mer info hittar du bland flikarna i vänstermenyn.

För Svenska Brukshundklubben (SBK) är samhällsansvar samt säkerhet och omsorg om våra medlemmar av högsta prioritet. I det ansvaret ligger att följa riktlinjer från svenska myndigheter och Svenska Kennelklubben (SKK) samt se över verksamhet och genomföra åtgärder så att vi inte utsätter medlemmar för onödiga risker.

Brukshundklubbens verksamhet

Hur vi får bedriva verksamhet i Brukshundklubbarna styrs av SKK. Ta del av mer information och eventuella uppdateringar på SKK:s hemsida.

Från 1 juli till 28 september 2021 gäller följande:

Nedanstående gäller från den 1 juli 2021 till 28 september.

Genomförande av all verksamhet ska ske med stor hänsyn till de gällande allmänna råden från Folkhälsomyndigheten!

  • Verksamhet utomhus som inte samlar fler än 600 personer samtidigt på samma plats kan genomföras. Funktionärer räknas inte in i det totala antalet.
  • Verksamhet inomhus bör undvikas.
    Verksamhet inomhus kan dock genomföras om inte är fler än 50 personer samlas samtidigt på samma plats.

Om verksamhet inomhus innebär att deltagarna anvisas en egen sittplats där deltagarna sitter under hela tillställningen kan det undantag som finns i begränsningsförordningen (2021:356) om att tillåta upp till 300 personer tillämpas.

Detta ska följas vid klubbverksamhet

Tänk framförallt på att stanna hemma om du har symtom, även om du bara känner dig lite förkyld. Håll avstånd till varandra, se till att det finns förutsättningar för god handhygien och undvik kroppskontakt.

Från 29 september 2021 gäller följande:

Regeringen planerar att släppa på de flesta restriktioner kopplade till pandemin från den 29 september. Svenska Kennelklubben (SKK) kommer i samband med det att ta bort begräsningarna av antal personer på offentliga tillställningar och sammankomster. Svenska Brukshundklubben följer regeringens och Folkhälsomyndighetens direktiv samt Svenska Kennelklubbens rekommendationer. Detta innebär att vår verksamhet bedrivs enligt dessa regler och rekommendationer från den 29 september. Svenska Brukshundklubbens verksamhet kommer därmed att kunna genomföras utan begräsningar från detta datum.

Vi har alla fortfarande ett stort eget ansvar för att förhindra smittspridning. Det är fortsättningsvis viktigt att tänka på att stanna hemma om du är sjuk eller har symtom, att om möjligt undvika trängsel och hålla en god handhygien. Testa dig om du har symtom och ta särskild hänsyn till personer i riskgrupp.

Svenska Brukshundklubben rekommenderar alla som blir erbjudna att vaccinera sig gör det, om inte för sin egen skull, så med tanke på våra medmänniskor och samhället i stort.

"Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper. " - Folkhälsomyndigheten

Riskanalys för arrangörer

Förbundet uppmanar arrangörer att göra en riskanalys av varje enskild aktivitet och vidta åtgärder utifrån den. Folkhälsomyndigheten har tagit fram information till arrangörer och handfasta verktyg för att göra en riskanalys.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/

Inställd verksamhet & force majeure

Om tävlingen är utlyst med kända restriktioner så är inte force majeure tillämpligt framöver. Skulle däremot myndigheterna skärpa de nu gällande restriktionerna eller om arrangören tvingas ställa in på grund av andra oförutsedda händelser, exempelvis stora skogsbränder, så kan force majeure bli tillämpligt igen.

Dispenser

SKK har tagit beslut kring allmänna dispenser för begränsat antal deltagare på organiserad klubbverksamhet. I nuläget gäller den till och med 31 december 2021.

Dispensen för att begränsa deltagarantalet förlängs till 31 december 2021.

SBK har, utifrån denna dispens, gjort några förtydligande som rör de prov- och tävlingsarrangemang som SBK är huvudman för. Här hittar du mer information om dessa förtydliganden.

SBK:s förbundsstyrelse har ansökt om en förlängning av flera dispenser inför 2021 och nu fått dem godkända av SKK. Dispenser från SKK som rör SBK:s verksamheter hittar du här.

SBK:s förbundsstyrelse har beslutat om ett antal dispenser från normalstadgar inom Svenska Brukshundklubben under 2021. Dispenserna syftar till att underlätta för medlemmar och förtroendevalda inför års-, fullmäktige- samt medlemsmöten 2021. För mer information om hur dispenserna används i praktiken se vår FAQ inför medlemsmöten 2021.

Debattartikel: "Det svenska frisluftslivet är underfinansierat"

Svenskt Friluftsliv lyfter tillsammans med medlemsorganisationerna frågan kring underfinansieringen av det svenska friluftslivet.

Års-, fullmäktige- och medlemsmöten under 2021

Både Kennelklubbens Föreningskommitté och SBK:s förbundsstyrelse har fattat ett antal beslut som sätter ramarna och underlättar för års-, fullmäktige- och medlemsmöten under 2021.

Förlängd dispens för års- och fullmäktigemöten 2021

Förbundsstyrelsen har beslutat att följa Svenska Kennelklubbens förlängda dispenstid för års- och fullmäktigemötens genomförande till 2021-08-31. Det innebär att de eventuella föreningar inom Brukshundklubbens organisation som av olika anledningar ännu inte genomfört sina års- eller fullmäktigemöten 2021 måste göra det senast den 31 augusti.

FAQ inför års-, fullmäktige- och medlemsmöten inom Brukshundklubben 2021

Vi har sammanställt information från Svenska Kennelklubben och Brukshundklubben samt samlat frågor och svar gällande samtliga medlemsmöten under 2021 i en FAQ som du hittar här.

Förbundets arbete

Utöver ovanstående vidtar förbundet åtgärder för att bidra i kampen om att plana ut kurvan över smittade i covid-19. Flera stora arrangemang har ställts in eller skjutits på framtiden. Specifik information om varje arrangemang mejlas ut till deltagare och publiceras här på hemsidan under respektive arrangemang.

Ansvaret för att minska smittspridningen är gemensam

Varje person som avser att delta på våra aktiviteter har ett stort personligt ansvar att skydda sig själv och andra från smitta. Alla personer som känner sig sjuka, även om det bara är lätta symptom, oavsett ålder eller riskgrupp, bör stanna hemma. Handsprit samt goda möjligheter till handhygien finns på klubben. Vi undanber oss publik för att hålla nere antal personer.

Ta del av Folkhälsomyndighetens allmänna råd.

Smittrisk mellan djur och människa

Ett antal rapporter visar att viruset kan överföras från människa till katt och hund, men också till iller och mink, under vissa omständigheter. Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) fortsatta bedömning är dock att den pågående covid-19-epidemin drivs av smittspridning mellan människor och att eventuell smittspridning som sker från djur till människa i dagsläget är försumbar. SVA:s rekommenderar att man följer sina normala hygienrutiner. Handtvätt med tvål och vatten innan kontakt med djur är en bra grund och extra viktigt om man är sjuk. Läs mer på SVA:s hemsida.

Stötta varandra

Nu är en tid då vi som organisation kan gå samman och stötta varandra. Peppa dina klubbkompisar och uppmuntra bra initiativ. Är du missnöjd med klubbens agerande, erbjud din hjälp.

Information från Svenska Myndigheter