Åtgärder med anledning av coronapandemin

Här publicerar Svenska Brukshundklubben löpande information om åtgärder för att minska spridningen av covid-19. Mer info hittar du bland flikarna i vänstermenyn.

För Svenska Brukshundklubben (SBK) är samhällsansvar samt säkerhet och omsorg om våra medlemmar av högsta prioritet. I det ansvaret ligger att följa riktlinjer från svenska myndigheter och Svenska Kennelklubben (SKK) samt se över verksamhet och genomföra åtgärder så att vi inte utsätter medlemmar för onödiga risker.

Brukshundklubbens verksamhet

Hur vi får bedriva verksamhet i Brukshundklubbarna styrs av SKK. Ta del av mer information och eventuella uppdateringar på SKK:s hemsida.

Från och med den 1 december 2021

Från och med den 1 december 2021 gäller Folkhälsomyndighetens nya föreskrift (HSLF-FS 2021:87) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av covid-19. Åtgärderna gäller för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus, dessa åtgärder berör klubbar som arrangerar verksamhet inomhus.

Den nya föreskriften är utformad med stöd av 3 kap. 5 § i förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Via länkarna nedan kan du läsa föreskrifterna och förordningen i sin helhet.

Smittskyddsåtgärder inomhus

Den nya föreskriften innebär bland annat att vid offentliga tillställningar och sammankomster införs nya smittskyddsåtgärder inomhus, samt att begränsningar för offentliga tillställningar och sammankomster med fler än 100 deltagare införs.

Utdrag ur föreskriften:

"2 kap. Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Smittskyddsåtgärder inomhus

1 § Den som anordnar en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning i en lokal eller annat utrymme inomhus som anordnaren disponerar ska, utöver vad som framgår av förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19:

 1. informera deltagare om hur smittspridning kan undvikas,
 2. erbjuda deltagare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion,
 3. skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verksamheten har vidtagit,
 4. följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna,
 5. säkerställa att personal får adekvat information om åtgärder för att förhindra smitta, och
 6. hålla sig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren

2 § Den som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning inomhus med fler än 100 deltagare ska:

 1. använda sådant vaccinationsbevis som anges i 3 kap. 2 b § förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, eller
 2. använda smittskyddsåtgärder enligt 4 §.

Vaccinationsbevis vid arrangemang inomhus med fler än 100 deltagare

3 § Vid ett arrangemang inomhus med fler än 100 deltagare med vaccinationsbevis, ska anordnaren ha en rutin för hur kontrollen av bevisen ska genomföras. Rutinen ska skriftligt dokumenteras och följas upp.

Enligt förordningen 2021:8 finns följande undantag från kravet på vaccinationsbevis:

 • Kravet på vaccinationsbevis gäller inte för personer under 18 år och för personer som på grund av medicinska skäl inte bör vaccinera sig mot sjukdomen covid-19.
 • Med medicinska skäl avses kontraindikationer mot vaccinering mot sjukdomen covid-19."

Mer information hittar du på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Svenska Brukshundklubben följer regeringens och Folkhälsomyndighetens direktiv samt Svenska Kennelklubbens rekommendationer. Detta innebär att vår verksamhet bedrivs enligt dessa regler och rekommendationer.

Vi har alla fortfarande ett stort eget ansvar för att förhindra smittspridning. Det är fortsättningsvis viktigt att tänka på att stanna hemma om du är sjuk eller har symtom, att om möjligt undvika trängsel och hålla en god handhygien. Testa dig om du har symtom och ta särskild hänsyn till personer i riskgrupp.

"Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper. " - Folkhälsomyndigheten

Riskanalys för arrangörer

Förbundet uppmanar arrangörer att göra en riskanalys av varje enskild aktivitet och vidta åtgärder utifrån den. Folkhälsomyndigheten har tagit fram information till arrangörer och handfasta verktyg för att göra en riskanalys.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/

Inställd verksamhet & force majeure

Om tävlingen är utlyst med kända restriktioner så är inte force majeure tillämpligt framöver. Skulle däremot myndigheterna skärpa de nu gällande restriktionerna eller om arrangören tvingas ställa in på grund av andra oförutsedda händelser, exempelvis stora skogsbränder, så kan force majeure bli tillämpligt igen.

Dispenser

SKK har tagit beslut kring allmänna dispenser för begränsat antal deltagare på organiserad klubbverksamhet. I nuläget gäller den till och med 31 december 2021.

Dispensen för att begränsa deltagarantalet förlängs till 31 december 2021.

SBK har, utifrån denna dispens, gjort några förtydligande som rör de prov- och tävlingsarrangemang som SBK är huvudman för. Här hittar du mer information om dessa förtydliganden.

SBK:s förbundsstyrelse har ansökt om en förlängning av flera dispenser inför 2021 och nu fått dem godkända av SKK. Dispenser från SKK som rör SBK:s verksamheter hittar du här.

SBK:s förbundsstyrelse har beslutat om ett antal dispenser från normalstadgar inom Svenska Brukshundklubben under 2021. Dispenserna syftar till att underlätta för medlemmar och förtroendevalda inför års-, fullmäktige- samt medlemsmöten 2021. För mer information om hur dispenserna används i praktiken se vår FAQ inför medlemsmöten 2021. Dispenserna upphör att hälla 2022-04-01.

Debattartikel: "Det svenska frisluftslivet är underfinansierat"

Svenskt Friluftsliv lyfter tillsammans med medlemsorganisationerna frågan kring underfinansieringen av det svenska friluftslivet.

Års-, fullmäktige- och medlemsmöten 2022

Sköts mötet upp under 2021?

I FAQ:n nedan finns bl.a. info om hur det ska gå till om mötet 2021 sköts upp, vad som gäller för styrelsens mandattider samt annat viktigt att tänka på inför årets möten.

Generell dispens för digitala möten 2022

Svenska Kennelklubbens föreningskommittés verkställande utskott har den 10 november fattat beslut om en generell dispens som öppnar upp för digitala möten 2022.

Beslutet lyder:

"FK/VU beslutar att det under 2022 ska vara möjligt för SKKs medlemsorganisationer att genomföra års- och fullmäktigemöten digitalt. Följande dispenser och krav gäller för dessa möten:

 • Det är tillåtet att kräva att medlemmar i förväg anmäler sitt deltagande vid årsmötet. Beslutet gäller endast digitala årsmöten under 2022 och föranmälan får som tidigast stänga sju dagar före mötet. Hänvisning till kravet på föranmälan ska finnas med i kallelsen.
 • Protokollet ska innehålla redogörelse för den metod som använts för närvaro- och medlemskapskontroll samt upprättande av röstlängd.
 • Protokollet ska innehålla redogörelse för metod vid slutna voteringar med bibehållen valhemlighet, om sådan votering genomförts vid mötet.
 • För Svenska Brukshundklubben omfattas även de medlemsmöten, som stadgarna kräver i beslutet.

Som stöd till de klubbar som arrangerar digitala möten finns det en lathund för digitalt årsmöte via videokonferens.

OBS! Notera dock att de tider som gäller för år 2022 års- och fullmäktigemöten är de som framgår av klubbens egna stadgar!"

FAQ - Frågor och svar

Mer information och Brukshundklubbens FAQ inför möten 2022 finns här.

Förbundets arbete

Utöver ovanstående vidtar förbundet åtgärder för att bidra i kampen om att plana ut kurvan över smittade i covid-19. Flera stora arrangemang har ställts in eller skjutits på framtiden. Specifik information om varje arrangemang mejlas ut till deltagare och publiceras här på hemsidan under respektive arrangemang.

Ansvaret för att minska smittspridningen är gemensam

Varje person som avser att delta på våra aktiviteter har ett stort personligt ansvar att skydda sig själv och andra från smitta. Alla personer som känner sig sjuka, även om det bara är lätta symptom, oavsett ålder eller riskgrupp, bör stanna hemma. Handsprit samt goda möjligheter till handhygien finns på klubben. Vi undanber oss publik för att hålla nere antal personer.

Ta del av Folkhälsomyndighetens allmänna råd.

Smittrisk mellan djur och människa

Ett antal rapporter visar att viruset kan överföras från människa till katt och hund, men också till iller och mink, under vissa omständigheter. Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) fortsatta bedömning är dock att den pågående covid-19-epidemin drivs av smittspridning mellan människor och att eventuell smittspridning som sker från djur till människa i dagsläget är försumbar. SVA:s rekommenderar att man följer sina normala hygienrutiner. Handtvätt med tvål och vatten innan kontakt med djur är en bra grund och extra viktigt om man är sjuk. Läs mer på SVA:s hemsida.

Stötta varandra

Nu är en tid då vi som organisation kan gå samman och stötta varandra. Peppa dina klubbkompisar och uppmuntra bra initiativ. Är du missnöjd med klubbens agerande, erbjud din hjälp.

Information från Svenska Myndigheter