Arbetsbeskrivningar

Arbetsordning för centrala utskottsgruppen räddningshund

Uppgift

Utskottsgruppen (UG) Räddningshund har till uppgift att stimulera utbildning och fortbildning av räddningshundar för samhällets behov utifrån myndigheternas riktlinjer samt att svara för att nyheter och information kommer hundförarna och andra berörda tillhanda snarast möjligt.

Gruppen har även till uppgift att informera om räddningshundens uppgifter.

Ansvar

UG Räddningshund ansvarar för:
 • utbildning och prövning av hundar för bruk i sök- och räddningsstyrkor, nationellt och internationellt
 • kompetensutveckling av räddningshundförare
 • kvalitetssäkring av räddningshundkurser utifrån uppdragsgivarens direktiv
 • upprättande av verksamhetsplan och budget samt äskanden av medel till verksamheten från såväl SBK som beställare
 • tillämpning av fastställda regler och anvisningar för verksamhet inom utskottets verksamhetsområde
 • förbundstävlingar såsom SM samt anvisningar gällande SM inom utskottsgruppens verksamhetsområde
 • uttagning av domare till delprov 2, slutprov och NRT
 • representant för SBK vid externa aktiviteter/utbildningar (ex RHFU)
 • förslag till regler och anvisningar för provformer inom utskottsgruppens verksam-hetsområde
 • förslag till utbildningsplaner och bestämmelser gällande utbildning och examination av funktionärer inom utskottsgruppens verksamhetsområde
 • utbildning och examination samt kompetensutveckling av funktionärer inom utskottsgruppens verksamhetsområd
 • spridandet av central information till distrikt, lokalklubbar och medlemmar

Delegerad beslutanderätt

 • auktorisera funktionärer i enlighet med gällande regelverk inom utskottsgruppens verksamhetsområde
 • avauktorisera aktuella funktionärer i enlighet med gällande regelverk inom utskottsgruppens verksamhetsområde, dock inte av disciplinära skäl
 • besluta i besvärs- och dispensärenden inom utskottsgruppens verksamhetsområde
 • utse arrangör och domare och övriga funktionärer till förbundstävlingar
 • fastställa provprogram inom utskottets verksamhetsområde
 • prioritering av deltagare till centrala utbildningar
 • fastställa utbildningsplaner enligt ovan

Arbetsordning för räddningshundansvariga i distrikt och lokalklubbar

Uppgift

Räddningshundgruppen har till uppgift att utbilda, fortbilda och funktionskontrollera räddningshundar för samhällets behov utifrån Centrala Räddningshundgruppens riktlinjer samt att svara för att nyheter och information kommer lokalklubbar, rasklubbar och andra berörda tillhanda snarast möjligt. Gruppen har även till uppgift att informera om räddningshundens uppgifter.

Ansvar

UG Räddningshund ansvarar för:
 • Att upprätta verksamhetsplan och budget
 • Att via tjänstehundsansvarig i distriktet äska pengar från SBK centralt för information och rekrytering
 • Att ansöka om medel för kursverksamhet inom räddningshund
 • Att upprätta verksamhetsberättelse vid årets slut
 • Att rapportera verksamheten till styrelsen
 • Att rekommendera instruktör för räddningshundskurs
 • Att tillhandahålla information om verksamheten till Webbmaster
 • Att sprida central information till lokalkubbarna/medlemmarna
 • Att stödja och stimulera hundförarna samt vara behjälplig i olika frågor
 • Att delta i konferenser
 • Att hålla informations- och rekryteringsmöten för fyllande av samhällets behov
 • Att arrangera träffar och informationsmöten för räddningshundsförarna
 • Att inventera behovet av vidareutbildning hos såväl förare som instruktörer
 • Att arrangera eller samordna vidareutbildningar för räddningshundsförarna

Beslutanderätt

Räddningshundgruppen äger rätt att besluta om:

 • Anmälan och prioritering av deltagare till centrala utbildningar. Skall protokollföras i styrelsen