Testmoment i specialsök

Brukshundklubben arbetar just nu för att ta fram regler för prov i specialsök. Under vårt arbete behöver vi hjälp att testa olika tänkbara moment för att få en så heltäckande bild som möjligt av hur momenten ska utformas i framtida regelverk.

Flera olika testmoment

Projektgruppen för Specialsök har tagit fram totalt fem testmoment: godssök, terrängsök, sök i byggnad, fordonssök och sök på person. Här nedanför kommer information och riktlinjer för genomförande av dessa testmoment samt hur ni lämnar in er feedback. Försöken ska sen utvärderas för att slutligen få fram en text som beskriver momentets utformning i framtida regelverk.

Provformen kommer med stor sannolikhet ha en stegring i klasser och flera moment kan ingå under en dag. Därför bör man under försöken även ha detta i åtanke när det gäller tidsåtgång och ökad svårighetsgrad mellan klasser.

Utgångspunkten är att momenten skall vara enkla att arrangera med det som en arrangör har att tillgå. Det kan därför bli så att typ av område/objekt varieras mellan arrangörer och provtillfällen.

Ni som testar momenten med egen hund eller under inofficiella prov på er klubb har fritt utrymme att utforma momenten under försöksperioden. Alla reflektioner mottages tacksamt så kom gärna med egna tankar, förslag och idéer om upplägget.

Etikett

Projektgruppen förordar att röd Kong Classic används som träningsämne (etikett), dvs det som hunden ska söka efter. Motiveringen till valet är att ämnet är det vanligaste träningsämnet inom tjänstehundsverksamhet med specialsök internationellt. Även i Sverige används det av många tjänstehundförare, bl.a. inom Försvarsmakten. Därmed är det lämpligt att även Brukshundklubben använder samma ämne.

Godssök

Ramar för momentet

 • Sökobjekt: Resväskor, flyttlådor, väskor/trunkar, EU-pallar med gods på, maskinväskor, plastbackar med gods i eller kartonger (får ej vara mindre i storlek än t ex en flyttkartong). Godset kan även vara en möbel t.ex. ett bord eller en soffa.
 • Sökområdets utformning: bör vara på en öppen yta, utan väggar, som avskärmar tydligt vad hunden ska söka för gods. Kan genomföras både utomhus eller inomhus beroende på väderlek.

Frågor att besvara

 • Vilken mängd och liggtid krävs för att doftbilden ska nå ut så att hunden kan hitta och markera i ett sökarbete?
 • Hur svårt kan vi gömma? Högt, lågt, djupt, förslutningsgrad (dock ej åtkomligt) etc. i respektive klass?
 • Lös och/eller kopplad hund vid sökarbetet? Vem avgör? Olika i de olika klasserna?
 • Lämplig söktid i lättaste respektive svåraste klassen?
 • Hur många gömmor är lämpligt att ha?
 • Hur långt avstånd ska det minst vara mellan två gömmor?

Terrängsök

Ramar för momentet

Fastna inte vid namnet terräng utan hitta alternativa miljöer bara det inte är för uppenbara objekt i området som exempelvis hus, fordon eller större objekt, då de ev. blir egna moment i provformen, utan tänk öppna ytor med eller utan mindre objekt i.

Som exempel:

 • Skogsområden
 • Parker
 • Tomter
 • Annan relativt öppen yta (urban miljö?)

Olika storlekar på sökområdet skall testas i syfte att bedöma tidsåtgång för respektive storlek.

Frågor att besvara

 • Ska etiketten vara helt dold? Och i så fall, hur löser vi det? Om man gräver ned det så är ju risken att hunden går på markförändringen.
 • Ska gömman alltid vara på/i marken? Eller kan den läggas exempelvis en bit upp på en sten/stubbe, träd, papperskorg m.m?
 • Vilken typ av område kan användas?
 • Vilken storlek (mängd) på etiketten?
 • Antal gömmor i ett område?
 • Ska söket omfatta viss taktik från föraren? Exempelvis att denne bestämmer från vilken baslinje man startar ifrån med tanke på vinden.
 • Markeringssätt på hundarna?
 • Lös hund eller i lina?
 • Vallning av området?
 • Ska föraren gå med in i området?
 • Söktid för olika områden?
 • Hur ökar vi svårighetsgraden mellan olika klasser?

Sök i byggnad

Ramar för momentet

Sök i byggnad kan vara alltifrån att söka av en industrilokal, ett lagerutrymme, en ladugård, ett parkeringshus, förrådsutrymme till att söka av ett rum, kontor, fikarum, omklädningsrum eller olika delar i en större byggnad etc.

Sökområdet bör vara av sådan karaktär att man kan bedöma hundens arbete i olika miljöer som är av naturlig framställning, d.v.s. inte någon tillrättalagd miljö.

När man yrkesmässigt söker igenom byggnader, lokaler etc använder man sig ofta av två olika sökmetoder: "Scanning" där man relativt snabbt söker av ett utrymme för att se om hunden lokliserar något. "Detaljsök" som är ett mer detaljerat sök i ett utrymme. Det gäller att försäkra sig om att området blir genomsökt.

Beroende på vad för typ av byggnad som ska genomsökas kan man välja att söka i koppel eller med lös hund, gäller att tänka säkerhet för både sig och hund så ingen kommer till skada.

Frågor att besvara

Alla synpunkter är viktiga, nedanstående är bara ett uppslag, så fyll på med allt ni kommer på under testets gång.

 • Vilken sökmetod förespråkas eller är båda genomförbara, enskilt eller som ett sammanhängande moment? Scanning eller detalj?
 • Vilken mängd och liggtid krävs för att doftbilden ska nå ut så att hunden kan hitta och markera i ett sökarbete?
 • Hur svårt kan vi gömma? Högt, lågt, djupt, förslutningsgrad (dock ej åtkomligt) etc. i respektive klass?
 • Finns det några specifika gömmor i områden som ni upplever vara svårare för hunden?
 • Hur många rum eller hur stor byggnad kan vara lämpligt att söka i lättaste respektive svåraste klassen?
 • Lämplig söktid i lättaste respektive svåraste klassen?
 • Hur många gömmor är lämpligt att ha i samma område?
 • Hur långt avstånd bör det minst vara mellan två gömmor?
 • Vilken storlek (mängd) på etiketten?
 • Ska söket omfatta viss taktik från föraren?
 • Markeringssätt på hundarna?
 • Lös och/eller kopplad hund vid sökarbetet? Vem avgör? Olika i de olika klasserna?
 • Hur ökar vi svårighetsgraden mellan olika klasser?

Fordonssök

De som genomför test har fritt utrymme att utforma momentet under försöksperioden, alla reflektioner mottages tacksamt så kom gärna med egna tankar, förslag och idéer om upplägget.

Vi är intresserade av allt som framkommer under försöken men som exempel kan nämnas:

 • Söktid
 • Gömmor (storlek, antal, placering)
 • Sökmetod (arbetsmetodik)
 • Stegring / ökning av svårighetsgrad mellan klasser
 • Markeringssätt på hundarna

Ramar för momentet

Vi kan inte utgå från att alla har möjligheten att erbjuda fordonssök med tanke på slitage och nedsmutsning men vissa kanske har förutsättningarna och där ser vi gärna att momentet testas.

Fordon är ett ganska vitt begrepp men vi utgår här främst från bilar, lastbilar, bussar, traktorer eller motsvarande. Yrkesmässigt söker man fordon på två sätt "scanning" där man relativt snabbt söker av en kö eller samling fordon utvändigt stillastående eller i kö även i rörelse, tänk gränskontroll eller liknande. "Detaljsök" där är det precis som det låter mer detaljerat sök på ett eller flera fordon utvändigt och invändigt här kan man tänka sig att det är det eller de fordon som hunden visat förhöjning på i samlingen/fordonskön som valts ut eller tagits åt sidan för noggrannare undersökning antingen manuellt eller med hund och för vår del är det naturligtvis med hund.

Båt skulle också kunna räknas in som fordon, gärna en lite större modell med detaljsök både uppe på och inne i båten, fundera på och testa gärna det.

Frågor att besvara

Alla synpunkter är viktiga nedanstående är bara ett uppslag så fyll på med allt ni kommer på under testets gång.

 • Vilken sökmetod förespråkas eller är båda genomförbara, enskilt eller som ett sammanhängande moment?
 • Hur många fordon bör fordonskön minst bestå av?
 • Ska de vara i rörelse eller stillastående?
 • Vilken mängd och liggtid krävs för att doftbilden ska nå ut och hunden kan visa ett förhöjt intresse respektive hitta och markera?
 • Finns det problemområden med vissa gömmor beroende på var på fordonen det är gömt?
 • Hur dolt (inneslutet) kan vi gömma?
 • Det finns rekommendationer på hur lång tid ett sök på olika typer och storlekar fordon bör ta men titta på tid utifrån vad som är görligt som ett moment i en provform både för "scanning" och detaljsök utvändigt och invändigt.
 • Ska hunden ha skor på sig för att minimera påverkan på fordonen?
 • Lämpligt antal gömmor per "laddat" fordon utifrån storlek på fordonet?
 • Hur långt avstånd ska det minst vara mellan två gömmor?
 • Ska söket omfatta viss taktik från föraren?
 • Lös och/eller kopplad hund vid sökarbetet? Vem avgör? Olika i de olika klasserna?

Sök på person

Alla har fritt utrymme att testa och utforma momentet allt eftersom under testperioden, för att arbetsgruppen ska få fram ett underlag som kan sammanställas för ett regelverk i specialsök. Alla reflektioner mottages tacksamt!

Ramar för momentet

 • Sökobjekt: Utbildad/instruerad funktionär
 • Antal: Minimum 3 personer
 • Sökområdets utformning: Öppen yta ute eller inne. Stolar, parkbänk, låg mur mm.

Frågor att besvara

 • Vilken mängd och liggtid krävs för att doftbilden ska nå ut så att hunden kan hitta och markera i ett sökarbete.
 • Hur svårt kan vi gömma i respektive klass? Högt, lågt, lager av klädesplagg, i skor?
 • Sittande på marken, sittande på stol, stående, gående etc? (dock ej åtkomligt för hunden) Hur ska funktionären förhålla sig till hunden, blick osv? Avstånd mellan personerna? Antal "preparerade" personer?
 • Skall momentet finnas med från första klassen?
 • Lös och/eller kopplad hund vid sökarbetet? Vem avgör? Olika i de olika klasserna?
 • Lämplig söktid i lättaste respektive svåraste klassen.

Efter försöken

Efter att man genomfört försök i ett eller båda testmomenten ovan är det viktigt att lämna in sin feedback till oss så att vi får med oss den i vårt arbete.

Man lämnar in sina synpunkter via det formulär för dessa testmoment som finns här på vår hemsida.

Svar på försöken behöver vara inlämnade senast 2019-05-15. Lämna gärna svar löpande och återkom med nya synpunkter om ni genomför flera försök.