Störande hund vid gruppmoment

Sedan 2012 ska störande hundar vid gruppmoment rapporteras av domare. Här följer information om hur detta ska gå till.

Regeln om rapportering av störande hundar vid gruppmomentet infördes vid regelrevideringen 2012. Detta för att komma till rätta med problemet med hundar som reser och engagerar sig i andra hundar under momentet. Av hänsyn till alla tävlande ska alla domare följa regeln och rapportera störande hundar.

Vilka hundar ska rapporteras?

  • Hundar som verkligen stör genom att gå fram till en annan hund med lekinvit eller liknande.

Vilka hundar ska inte rapporteras?

  • Hundar som reser sig utan att uppvakta annan hund. Som strosar runt eller går till sin förare.
  • Den eller de hundar som blir "uppdragna".

Hur rapporterar man?

  • Tjänstgörande domare fyller i, för ändamålet avsedd blankett, med utförlig beskrivning av händelsen samt underskrift.
  • Tävlingssekreteraren skickar omgående blanketten till Svenska Brukshundklubbens förbundskansli med en kännedomskopia till domaren. Blanketten skickas med fördel elektroniskt.

Domarens kännedomskopia är ett kvitto på att anmälan gått till förbundskansliet.

Blankett för rapportering av störande hund i gruppmoment. (PDF-dokument, 216 kB)

Vidare hantering av rapporten

Inkomna rapporter registreras och ansvarig handläggare skickar brev till föraren efter att ärendet bedömts. Brevet innehåller information om det inträffade samt vilka följder det kan få.

Föraren har 14 dagar på sig att skicka in ett yttrande.

Bedömningen utförs av representanter som utsett av utskottet för prov och tävling; Marita Neteborn, hanterar rapporter i lydnadsklass och Anna Haeggblom Bjellå, hanterar rapporter i bruksprov.

Avstängning

Första rapporten ger inga följder. Om inget mer händer ett år efter första händelsen stryks den.

Blir hunden rapporterad en gång inom ett år från första rapporten blir följden avstängning i tre månader från allt tävlande där gruppmoment ingår (bruks- och lydnadsprov).

Blir hunden rapporterad en tredje gång inom ett år från den första rapporten blir den avstängd i sex månader.

Ytterligare frågor kan besvaras av vår tävlingsavdelning.