Arrangör - IGP

Här hittar du information och blanketter för arrangörer inom Svenska Brukshundklubbens tävlingsgren IGP.

Arrangör

Arrangören är den klubb som hanterar tävlingen. Man ansöker om att få arrangera tävling, ordnar med protokoll och resultatlistor, genomför hela tävlingen och rapporterar in resultaten i SBK Tävling.

Officiella prov i grenarna BH/VT (tidigare BH), BSL-1--3, IGP-1--3 (tidigare IPO 1--3), IFH-1--2 (tidigare FH 1--2) och IGP-FH (tidigare IPO-FH) anordnas av lokalklubb, rasklubb eller distrikt (SM endast distrikt)

Länk till auktoriserade domare i IGP (se lista i högerspalten)

Länk till auktoriserade figuranter i IGP (se lista i högerspalten)

Ansökan om prov

Ansökan om prov i IGP görs direkt i SBK Tävling men trots att proven ska läggas in i SBK Tävling av den egna klubben, gäller fortfarande att lokalklubbarnas IGP-prov beviljas via respektive SBK-distrikts tävlingsavdelning. Rasklubbarnas ansökan om IGP-prov beviljas via rasklubbens centrala organisation.

Datum för ansökan

SBK:s Utskott för prov och tävling har av alla 21 länsstyrelser fått beviljat att ändra ansökningsförfarandet till halvårsprogram från år 2020, därmed ändras ansökningstiderna till de ni ser nedan:

Tävlingar som önskas arrangeras

1 januari--30 juni

Beslut taget på Utskott för prov och tävlings möte 7/2020
Ska vara ansökta senast 15 november 2020

Tävlingar som önskas arrangeras

1 juli--31 december

Ska vara ansökta senast 15 mars samma år

OBS! På grund av Coronaviruset är detta förlängt till 30 juni 2020

Se exempel på dokument om hur ansökan om prov går till på sidan Arrangör - bruksprov

Tillägg och ändringar av prov

Tillägg av BH/VT-prov får göras löpande under året, vilket beslutas av respektive distrikt eller rasklubb som sedan meddelar SBK:s förbundskansli.
Övriga tillägg och ändringar beslutas av SBK UG IGP.

Förklaringar på tävlingskategorier i IGP-prov som används i tävlingsprogrammet:

Delad tävling = Innebär att en tävling är uppdelad på två dagar

Internationellt prov = Gäller endast klass 3 i IGP-prov.

Anskaffande av domare och figuranter

Domare och figuranter för prov i IGP anskaffas av arrangören. Arrangören kontaktar själv svenska domare och figuranter, men vid ansökan om utländska domare och figuranter ska ansökan gå via Förbundskansliet på formulär som man finner här. Ansökan om utländska funktionärer ska göras 3 månader innan provdatum.

Internationella prov

Gäller endast klass 3 i IGP-prov. Internationella prov som beviljats av FCI måste genomföras enligt den ansökan som godkänts av FCI. Ändring av datum eller inställd tävling måste omgående meddelas till SBK förbundskansli/FS för vidare befordran till SKK/FCI.

Redovisas inte resultaten, ändras datum eller om provet ställs in utan att man meddelat FCI kommer en avgift att behöva betalas och den kommer att faktureras arrangören.

Ändring i tävlingskalendern

Ändringar i fastställd tävlingskalender "tillåts endast om synnerliga skäl föreligger". I ansökan om ändring ska utförlig motivering göras, ansökan skickas sedan till distriktet, som efter beslut vidarebefordrar ansökan till SBK förbundskansli/FS.