Vi har nya grundstadgar!

Svenska Brukshundklubbens grundstadgar har reviderats och fastställts av Svenska Kennelklubbens föreningskommitté, och börjar gälla 2020-01-01.

Våra grundstadgar har genomgått en revideringsprocess samt beslutats om vid ordinarie kongress i maj samt vid en kompletterande skriftlig omröstning under hösten 2019.

Svenska Kennelklubbens föreningskommitté har därefter beslutat att fastställa de reviderade grundstadgarna, att börja gälla fr.o.m. 2020-01-01. Kommittén kompletterade de reviderade grundstadgarna gällande ny valordning med en text om extra nomineringsperiod.

Nyheter i Svenska Brukshundklubbens grundstadgar

Nyheterna i våra grundstadgar är införandet av sektioner, möjlighet för förbundsstyrelsen att besluta om att bekosta kongressdeltagande även för delegater eller andra representanter samt införandet av ny valordning. Förändringarna presenteras nedan för respektive paragraf i i våra grundstadgar.

Fråga 1. Har alla stadgar inom Brukshundklubben reviderats?

Svar: Nej, det är endast Svenska Brukshundklubbens grundstadgar som har reviderats och därefter fastställts av Svenska Kennelklubbens föreningskommitté (FK).

§ 6 Organisation - Införandet av sektioner

Denna ändring innebär att det blir möjligt att bilda sektioner under lokalklubbar, rasklubbar med en nivå, regioner eller lokalområden, på platser där underlaget för en fullt fungerande enhet saknas. Sektion styrs då av den bildande instansen. Medlem i sektion (se § 6) anses vara medlem i den bildande instansen.

För bildande av sektion krävs godkännande av förbundsstyrelsen vilken även beslutar om distrikts-/regionindelning. För bildande av sektion under lokalklubb krävs rekommendation av aktuellt distrikt. För bildande av sektion inom rasklubb krävs rekommendation av aktuell rasklubb. Namn ska alltid godkännas av förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen beslutar om upplösning av sektion. För att läsa stadgarna gällande sektioner se Svenska Brukshundklubbens grundstadgar § 6.

Mer information om sektion inom Svenska Brukshundklubben och rutiner för denna kommer att presenteras längre fram.

Fråga 2. Hur och när kan en sektion bildas?

Svar: Införandet av sektioner har möjliggjorts i och med Svenska Brukshundklubbens reviderade grundstadgar.

Sektioner kommer att förklaras närmare i och med den kommande revideringen av normalstadgarna för lokalklubbar, distrikt, rasklubbar, regioner samt lokalområden.

§ 7 Kongress Moment 8 Kostnader

Ändringen innebär en möjlighet för förbundsstyrelsen att besluta om att bekosta kongressdeltagandet för delegater eller andra representanter. För att läsa stadgarna gällande kongressens kostnader se Svenska Brukshundklubbens grundstadgar § 7.

§ 10 Valberedning och valordning - Införandet av ny valordning

Den nya valordningen tidigarelägger den centrala valberedningens förberedelser samt tar bort möjligheten att "ropa namnförslag från golvet" vid personval på kongressen. Den tidigarelägger även engagemanget från de övriga delarna av organisationen. För att läsa stadgarna gällande valberedning och valordning se Svenska Brukshundklubbens grundstadgar § 10.

Valberedningens förslag till val av förbundsstyrelse ska grundas på att minst fyra ledamöter i valberedningen är eniga. Valbar är endast kandidat som nominerats enligt gällande valordning. Senast den 1 januari ska valberedningens preliminära förslag delges organisationen.

Ytterligare namnförslag från distrikt och rasklubbar kan nomineras, med en komplett presentation på utsedd nomineringsblankett, efter styrelsebeslut i distrikt/rasklubb, senast den 20 januari kongressåret till förbundskansliet.

Har distrikt/rasklubb inte ngt inplanerat styrelsemöte i januari 2020, rekommenderas telefonmöte eller liknande. Detta så att distrikt/rasklubb kan diskutera valberedningens preliminära förslag samt fatta ett styrelsebeslut (ska protokollföras) om ev. nominering av ytterligare person.

I nomineringen ska följande uppgifter anges:

 • för- och efternamn
 • vilken funktion i förbundsstyrelsen som avses
 • kort presentation/motivering samt
 • uppgift om att den föreslagne godkänt att hen står till förfogande.

Förbundskansliet ska upprätta en lista över kandidatförslag enligt ovan. Dessa förslag, tillsammans med den korta presentationen ska finnas tillgängliga inför organisationskonferensen. Efter konferensen har valberedningen att färdigställa sitt slutliga förslag till kongressen och därefter är nomineringen avslutad. Förslagen till val enligt ovan ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 1 mars.

Valberedningen kan, om synnerliga skäl föreligger, besluta om en extra nomineringsperiod. Den extra nomineringsperioden ska ha en start- och sluttid och meddelas förbundsstyrelse, distrikt och rasklubbar senast tre dagar före starttiden. Den extra nomineringsperioden ska avslutas senast tre dagar före ordinarie kongress.

Valberedningen äger vidare rätt att besluta om öppning av nomineringen under pågående kongress. Sådant beslut får endast fattas om antalet nominerade är otillräckligt för att genomföra de val som ska ske enligt § 7 mom. 3 p. 14–15.

Fråga 3. Hur kommer förbundet att arbeta inför kongressen 2020?

Svar: Den centrala valberedningen är förberedd på den, nu av Kennelklubbens föreningskommitté, fastställda revideringen av Brukshundklubbens grundstadgar. Valberedningen kommer att presentera sitt förslag på val till förbundsstyrelse vid kongressen senast den 1 januari 2020.

Därefter kommer distrikt och rasklubbar, efter styrelsebeslut, kunna nominera ytterligare personer. Detta görs i enlighet med grundstadgarna och ska innehålla komplett information, i enlighet med den nomineringsblankett som kommer att delges distrikt och rasklubbar. Ev. nomineringar ska vara förbundskansliet tillhanda senast den 20 januari 2020.

Efter den 20 januari kommer ev. inkomna nomineringar att sammanställas och göras tillgängliga inför 2020-års organisationskonferens.

Efter konferensen färdigställer den centrala valberedningen sitt slutliga förslag till kongressen och nomineringen är avslutad. Förslaget ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 1 mars 2020.

Fråga 4. Gäller den nya valordningen inför alla årsmöten/fullmäktigen 2020?

Svar: NEJ. Till en början gäller stadgeändringen, med ny valordning, enbart den centrala organisationen dvs. den centrala valberedningens samt förbundets arbete inför kongressen 2020.

Arbetet inför årsmöten/fullmäktigen 2020 för lokalklubb, distrikt, rasklubb, region eller lokalområde berörs alltså INTE av den nya valordningen.

Se fråga nr 5 för information när den nya valordingen kan komma att bli aktuell för samtliga delar av Svenska Brukshundklubbens organisation.

Fråga 5. När kan ny valordning bli aktuell för övriga nivåer?

Svar: Förbundsstyrelsen är den instans som reviderar och beslutar om normalstadgar för lokalklubb, distrikt, rasklubb, region samt lokalområde inom Svenska Brukshundklubbens organisation.

Förbundsstyrelsen planerar revidering av normalstadgar för Svenska Brukshundklubben olika nivåer successivt under 2020. Då kommer bl.a. samma anda som grundstadgarna gällande sektioner och ny valordning att implementeras.

Ny valordning kommer därför att bli aktuell för Svenska Brukshundklubbens samtliga delar tidigast inför årsmöten 2021. Information kommer att gå ut i organisationen isamband med förbundsstyrelsens beslut om reviderade normalstadgar.

Fråga 6. När ska övriga normalstadgar inom Brukshundklubben revideras?

Svar: Förbundsstyrelsen är den instans som genomför och beslutar om revideringar i normalstadgar för samtliga delar inom Svenska Brukshundklubbens organisation.

De normalstadgar som ska revideras är följande:

 • lokalklubb
 • distrikt
 • rasklubb med en nivå
 • lokalområde i rasklubb med en nivå
 • rasklubb med två nivåer
 • region i rasklubb med två nivåer samt
 • lokalområde i rasklubb med två nivåer

Förbundsstyrelsen planerar revideringen av normalstadgar inom Svenska Brukshundklubben under 2020.

Stadgar

Här kan du läsa de nya grundstadgarna för Svenska Brukshundklubben samt övriga nu gällande normalstadgar för övriga delar av organisationen.

Vid frågor kontakta:

Katarina Swahn, organisationssekreterare, katarina.swahn(a)brukshundklubben.se eller 08-505 875 03.