FAQ - Normalstadgar

Här får du svar på de vanligaste allmänna frågorna om normalstadgarna som börjar gälla den 1 juli 2020 samt svar på de vanligaste frågorna om normalstadgar och stadgeändringar.

När börjar de nya normalstadgarna 2020 att gälla?

Förbundsstyrelsen har fastställt samtliga normalstadgar inom Svenska Brukshundklubben vid sitt sammanträde den 13 juni 2020. De beslutade då att de reviderade normalstadgarna ska börja gälla fr.o.m. den 1 juli 2020. Det är på dagen 10 år sedan den första versionen av normalstadgarna började gälla.

Vilka normalstadgar finns inom Svenska Brukshundklubben?

Inom Svenska Brukshundklubben finns följande föreningsnivåer, vilka lyder under normalstadgar:

 • Distrikt
 • Lokalklubb
 • Rasklubb med en nivå
 • Lokalområde inom rasklubb med en nivå
 • Rasklubb med två nivåer
 • Region inom rasklubb med två nivåer
 • Lokalområde inom rasklubb med två nivåer

www.brukshundklubben.se/stadgar finns alltid gällande stadgar att tillgå.

Måste man följa normalstadgarna inom Svenska Brukshundklubben?

Ja, normalstadgarna är ett mycket viktigt styrdokument för verksamheten i samtliga föreningsnivåer inom Svenska Brukshundklubben utifrån Brukshundklubbens grundstadgar. Stadgar inom Brukshundklubben bygger i sin tur på Svenska Kennelklubbens typstadgar.

Stadgar är en grundstomme i en ideell förening. Stadgarna ska informera medlemmar, förtroendevalda och omvärlden om exempelvis föreningens ändamål, regler, demokratiska förhållningssätt.

Vad är föreningsspecifika detaljer?

Normalstadgarna för alla nivåer inom Svenska Brukshundklubben består av två delar, normalstadgarna (som finns att hämta här) SAMT ett bekräftelsedokument med fastställande av de föreningsspecifika detaljerna. Det senare skickas ut till föreningens styrelse i samband med reviderade normalstadgar eller stadgeändringar.

När får vår förening tillgång till nya bekräftelsedokument?

Förbundet har för avsikt att skicka ut bekräftelsedokument till samtliga föreningar inom Svenska Brukshundklubben i början av hösten. Till dess har ni normalstadgarna här på hemsidan samt uppgifter om era föreningsspecifika detaljer i det dokument som ni har arkiverat i föreningen.

Vem ska ha tillgång till vår förenings normalstadgar?

Normalstadgarnas båda delar ska göras tillgängliga för medlemmar, styrelse, revisorer och valberedning. Även banken och andra aktörer kan behöva ha tillgång till er förenings normalstadgar. Ha gärna normalstadgarna tillgängliga på er förenings hemsida, eller på annat sätt som gör att alla medlemmar har tillgång till stadgarna.

Vad kan man som förening ändra i en normalstadga?

Det som är påverkningsbart i normalstadgar inom Svenska Brukshundklubben är följande:

 • Namn på föreningen
 • Säte för styrelsen
 • Antal ledamöter (här kan föreningen besluta om att ha 1, 3 eller 5 antal ledamöter utöver ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare).
 • Antal suppleanter (här kan föreningen besluta om att ha 2 eller 3 suppleanter.

Vi har fått våra föreningsspecifika detaljer och inser att vi vill ändra antalet ledamöter i vår styrelse, hur gör vi då?

Om er förening önskar ändra något av de påverkningsbara uppgifterna ska det ske genom en stadgeändring, se § 14 i normalstadgarna.

Beslut om stadgeändring fattas av medlemmarna (oftast på förslag från styrelsen).

"Förslag till ändring av dessa stadgar kan efter godkännande av medlemsmötet lämnas till förbundsstyrelsen.

För medlemsmötets godkännande krävs antingen att det är enhälligt vid ett årsmöte eller att likalydande beslut fattas med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande omröstningar, varav minst en ska vara vid ordinarie årsmöte."

Beslut om ändring fattas av förbundsstyrelsen oberoende av förslag från föreningen.

Här finns exempel på hur man kan protokollföra beslut om stadgeändring.

Vad ska man efter beslut om stadgeändring skicka in till förbundet?

En begäran om ändring i normalstadgarna, i enlighet med § 14, ska skickas in till förbundets kansli för fastställande av Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse. Med denna begäran ska kopia på protokollförda och justerade beslut om stadgeändring medskickas. Det är viktigt att det tydligt framgår av protokollskrivningen, hur beslutet fattats och om beslutet var enhälligt eller hur rösterna för/emot stadgeändringen fördelades samt summering av de specifika detaljerna. Se förslag på hur man protokollför beslut om stadgeändring här.

När börjar en begärd stadgeändring att gälla?

Förbundsstyrelsen ska alltid godkänna begärda stadgeändringar. Beslut om ändring fattas av förbundsstyrelsen oberoende av förslag från föreningen.

Först vid fastställande, genom att ett nytt bekräftelsedokument med de föreningsspecifika detaljerna tillskickas föreningen, efter beslut från förbundsstyrelsen, börjar de nya uppgifterna i normalstadgarna för föreningen att gälla.

Hur ska vi förvara och arkivera våra normalstadgar?

Normalstadgarna är ett viktigt styrdokument för alla föreningar inom Svenska Brukshundklubben och ska skrivas ut från vår hemsida och arkiveras på ett säkert sätt tillsammans med bekräftelsedokumentet med de föreningsspecifika detaljerna för föreningen som tillskickas föreningen från förbundet.

Stadgarna ska tillgängliggöras för medlemmar, revisorer, förtroendevalda, valberedning och styrelse.

Föreningens original ska förvaras och arkiveras på ett betryggande och säkert sätt. Läs mer här om protokoll och arkivering.