FAQ - Ändringar i normalstadgar 2020

Här får du svar på de vanligaste frågorna om ändringarna som är genomförda i normalstadgarna som börjar gälla den 1 juli 2020.

Vilka ändringar har genomförts i normalstadgarna 2020?

I och med revideringen av Svenska Brukshundklubbens normalstadgar, som fastställdes av förbundsstyrelsen 2020-06-13, har en del förändringar genomförts i samtliga föreningars normalstadgar. De stora förändringarna är:

 • § 6 Organisation - Bildande av sektion
 • § 7 Medlemsmöte/Fullmäktigemöte Moment 3 Ärenden - Omedelbar justering av punkt 12
 • § 9 Räkenskaper och revision - Val av två revisorer och en revisorssuppleant
 • § 10 Valberedning Moment 2 Valordning - Införande av nytt moment i enlighet med Svenska Brukshundklubbens grundstadgar.

Normalstadgar med färgmarkerade förändringar återfinns i högerkolumnen.

§ 6 Organisation - Bildande av sektion

Denna ändring innebär att det blir möjligt att bilda sektioner under lokalklubbar, rasklubbar med en nivå, regioner eller lokalområden, på platser där underlaget för en fullt fungerande enhet saknas. Sektion styrs då av den bildande instansen. Medlem i sektion (se § 6) anses vara medlem i den bildande instansen.

För mer detaljer se normalstadgarna.

§ 7 Medlemsmöte/Fullmäktigemöte Moment 3 - Omedelbar justering av punkt 12

Gällande ärenden vid års- och fullmäktigemöte ska nu även punkt 12 omedelbart justeras.

§ 9 Räkenskaper och revision - Val av två revisorer och en revisorssuppleant

Ändringen innebär att antalet revisorer och revisorssuppleanter minskas ned till:

 • 2 revisorer och
 • 1 revisorssuppleant

§ 10 Valberedning Moment 2 Valordning - Införande av nytt moment

Vad innebär den nya valordningen egentligen?

Syftet med den nya valordningen är bl.a. att öka transparensen kring valberedningens arbete att hitta nya kandidater inför personval vid års- och fullmäktigemöten samt förhindra möjligheten att "ropa namn från golvet" under pågående års-/fullmäktigemöten.

För exakta detaljer om valordningen se normalstadgarna.

Vad måste vi göra annorlunda inför års- och fullmäktigemöten 2021?

Inför års- och fullmäktigemöten 2021 kommer alla valberedningar att behöva läsa på de nya normalstadgarna, om den nya valordningen samt planera in ett nytt arbetssätt och nya datum för sitt förslag i sitt arbete.

Detsamma gäller alla styrelser som bör kommunicera med valberedningen så att det ändrade arbetssättet och kommunikationen kring detta sker enligt normalstadgarna.

Även medlemmarna behöver informeras om de nya normalstadgarna som börjar gälla 2020-07-01 och de förändringar som gäller inför och på års- och fullmäktigemöten 2021. Detta så att medlemmarna är informerade om sitt ändrade styrdokument och är förberedda på det nya arbetssättet och tidsramarna för detta.

Följande är att tänka på under det inledande arbetet efter den nya valordningen. För exakta datum se normalstadgarna. Att vara uppdaterad på normalstadgarna är alltid en god förutsättning för medlemmar i en förening!

 • Ett preliminärt förslag från valberedningen ska presenteras för medlemmar i ett tidigare skede inför års-/fullmäktigemötet, innan ett utsatt datum
 • Medlemmar/delegater kan nominera ytterligare kandidater genom att skicka dem till styrelsen, innan ett utsatt datum
 • Styrelsen ska skicka lista på ev. inkomna kandidater vidare till valberedningen, innan ett utsatt datum
 • Valberedningen skickar sitt slutliga förslag till styrelsen inför års-/fullmäktigemötet, innan ett utsatt datum
 • Samtliga nominerade kandidater är valbara och ska delges medlemmarna/delegaterna inför års-/fullmäktigemötet

OBS! För mer information om vad som gäller på års-/fullmäktigemötet samt exakta detaljer kring den nya valordningen se normalstadgarna.

Gäller den nya valordningen vid års- och fullmäktigemöten under hösten 2020?

Den nya valordningen (som trädde i kraft i och med reviderade normalstadgar 2020-07-01) gäller inför års- och fullmäktigemöten 2021.

Års- och fullmäktigemöten som, pga. den rådande pandemin, genomförs under hösten 2020 lyder under Svenska Kennelklubbens regler för dessa. De hittas här: SKK:s regler.

Vilka datum gäller för valberedningens preliminära förslag och medlemmars möjlighet att nominera ytterligare personer?

De datum och rutiner som gäller i den nya valordningen inför års- och fullmäktigemöten 2021 hittas i de reviderade normalstadgarna.
OBS! Datum skiljer sig mellan de olika nivåerna inom Brukshundklubben så var noga att läsa på rätt normalstadgar som gäller er förening.

Samtliga normalstadgar, mer information och FAQ om den nya valordningen hittas här.

Måste alla förslag från medlemmar till valberedningen, inför deras förslag, gå via styrelsen?

Valberedningens arbete startar rimligen direkt efter års- eller fullmäktigemötet. Förslagsvis kontaktar valberedningen alla medlemmar, t ex med hjälp av mailutskick, för att uppmana medlemmar att börja tänka och lämna förslag till de val som valberedningen ska förbereda. Valberedningen framträder med fördel också på årets medlemsmöten och påminner medlemmarna. För tidsperioder – se respektive normalstadgar.

Under verksamhetsåret för valberedningen dialog med föreningens medlemmar, vilka också kan lämna förslag.

När valberedningens preliminära förslag offentliggörts har medlemmarna möjlighet att nominera ytterligare kandidater. Detta görs via respektive styrelse i enlighet med den nya valordningen i normalstadgarnas § 10. Styrelsen sammanställer inlämnade nomineringar och vidarbefordrar dessa till valberedningen.

Frågan har ställts om det är möjligt att vara anonym när man nominerar kandidater, men eftersom det endast är medlemmar, som har rätt att nominera kandidater, måste styrelsen försäkra sig om detta.

Valberedningen ges slutligen möjlighet, att med inkomna nomineringar, korrigera sitt slutliga förslag inför års- eller fullmäktigemötet.

Inför års- eller fullmäktigemötet ska samtliga nominerade kandidater (d v s valberedningens föreslagna personer tillsammans med övriga inkomna kandidater) finnas i års- eller fullmäktigemötets handlingar. Det är dessa, och endast dessa, som är valbara på mötet. Vissa undantag finns – se normalstadgarna.

Har du förslag att lämna till valberedningen under verksamhetsåret, eller under nomineringsprocessen, tveka inte att kontakta dem!

Ska nomineringar inför val av valberedning göras i "nomineringsprocessen"?

Nej, förslag till val av valberedning sker på sittande års- eller fullmäktigemötet. Valberedningen föreslår inte "sig själv".

För att förbereda val av valberedning kan föreningen, om medlemmarna så önskar, vid medlemsmöte under hösten utse en förberedande kommitté, om några personer, som får arbeta fram ett förslag till val av valberedning. Förslaget presenteras vid års- eller fullmäktigemötet.