FAQ - Ändringar i normalstadgar 2020

Här får du svar på de vanligaste frågorna om ändringarna som är genomförda i normalstadgarna som börjar gälla den 1 juli 2020.

Vilka ändringar har genomförts i normalstadgarna 2020?

I och med revideringen av Svenska Brukshundklubbens normalstadgar, som fastställdes av förbundsstyrelsen 2020-06-13, har en del förändringar genomförts i samtliga föreningars normalstadgar. De stora förändringarna är:

 • § 6 Organisation - Bildande av sektion
 • § 7 Medemsmöte/Fullmäktigemöte Moment 3 Ärenden - Omedelbar justering av punkt 12
 • § 9 Räkenskaper och revision - Val av två revisorer och en revisorssuppleant
 • § 10 Valberedning Moment 2 Valordning - Införande av nytt moment i enlighet med Svenska Brukshundklubbens grundstadgar.

Normalstadgar med färgmarkerade förändringar finns i högerkolumnen.

§ 6 Organisation - Bildande av sektion

Denna ändring innebär att det blir möjligt att bilda sektioner under lokalklubbar, rasklubbar med en nivå, regioner eller lokalområden, på platser där underlaget för en fullt fungerande enhet saknas. Sektion styrs då av den bildande instansen. Medlem i sektion (se § 6) anses vara medlem i den bildande instansen.

För mer detaljer se normalstadgarna.

§ 7 Medlemsmöte/Fullmäktigemöte Moment 3 - Omedelbar justering av punkt 12

Gällande ärenden vid års- och fullmäktigemöte ska nu även punkt 12 omedelbart justeras.

§ 9 Räkenskaper och revision - Val av två revisorer och en revisorssuppleant

Ändringen innebär att antalet revisorer och revisorssupleanter minskas ned till:

 • 2 revisorer och
 • 1 revisorssuppleant

§ 10 Valberedning Moment 2 Valordning - Införande av nytt moment

Vad innebär den nya valordningen egentligen?

Syftet med den nya valordningen är bl.a. att öka transparensen kring valberedningens arbete att hitta nya kandidater till styrelsen samt förhindra möjligheten att "ropa namn från golvet" under pågående års-/fullmäktigemöten.

För exakta detaljer om valordningen se normalstadgarna.

Vad måste vi göra annorlunda inför års- och fullmäktigemöten 2021?

Inför års- och fullmäktigemöten 2021 kommer alla valberedningar att behöva läsa på de nya normalstadgarna, om den nya valordningen samt planera in ett nytt arbetssätt och nya datum för sitt förslag i sitt arbete.

Detsamma gäller alla styrelser som bör kommunicera med valberedningen så att det ändrade arbetssättet och kommunikationen kring detta sker enligt normalstadgarna.

Även medlemmarna behöver informeras om de nya normalstadgarna som börjar gälla 2020-07-01 och de förändringar som gäller inför års-/fullmäktigemöten 2021. Detta så att medlemmarna är informerade om sitt ändrade styrdokument och är förberedda på det nya arbetssättet och tidsramarna för detta.

Följande är att tänka på under det inledande arbetet efter den nya valordningen. För exakta datum se normalstadgarna. Att vara uppdaterad på normalstadgarna är alltid en god förutsättning för medlemmar i en förening!

 • Ett preliminärt förslag från valberedningen ska presenteras för medlemmar i ett tidigare skede inför års-/fullmäktigemötet, innan ett utsatt datum
 • Medlemmar/delegater kan nominera ytterligare kandidater genom att skicka dem till styrelsen, innan ett utsatt datum
 • Styrelsen ska skicka lista på ev. inkomna kandidater vidare till valberedningen, innan ett utsatt datum
 • Valberedningen skickar sitt slutliga förslag till styrelsen inför års-/fullmäktigemötet, innan ett utsatt datum
 • Samtliga nominerade kandidater är valbara och ska delges medlemmarna/delegaterna inför års-/fullmäktigemötet

OBS! För mer information om vad som gäller på års-/fullmäktigemötet samt exakta detaljer kring den nya valordningen se normalstadgarna.