Stadgar

Svenska Brukshundklubbens grundstadgar samt normalstadgar för föreningar inom organisationen är viktiga styrdokument för våra medlemmar och föreningar.

Grundstadgar för Svenska Brukshundklubben

Våra grundstadgar beslutas av kongressen och sätter ramarna för all verksamhet inom organisationen, både centralt, regionalt och lokalt. Grundstadgarna finns att läsa i högerkolumnen.

Grundstadgarna reglerar

 • Mål och uppgift
 • Medlemskap och medlemsavgift
 • Verksamhetsår
 • Organisation
 • Kongress
 • Förbundsstyrelse
 • Räkenskaper och revision
 • Valberedning och valordning
 • Protokoll
 • Överprövning och disciplinärenden
 • Force majeure
 • Stadgeändring
 • Upplösning

Nya grundstadgar fr.o.m 2021-07-01

Svenska Brukshundklubbens högst beslutande organ, kongressen, beslutade i maj 2021 enhälligt om revidering av Svenska Brukshundklubbens grundstadgar. Dessa har sedan fastställts av Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté (FK). Revideringen av grundstadgarna innebär mindre textjusteringar samt förtydliganden i valordningen i grundstadgarnas § 10.

De reviderade grundstadgarna gäller fr.o.m. 2021-07-01 och återfinns i högermarginalen.

Reviderade normalstadgar inom Svenska Brukshundklubben fr.o.m. 2020-07-01

Den 1 juli 2020 börjar reviderade normalstadgar för samtliga föreningar inom Svenska Brukshundklubben att gälla. Dessa ersätter de normalstadgar som fastställdes av förbundsstyrelsen 2009. De reviderade normalstadgarna hittas i länkarna i högerkolumnen.

Utöver några mindre korrigeringar och förändringar är den största skillnaden i normalstadgarna implementeringen av den nya valordning som är fastställd i Svenska Brukshundklubbens grundstadgar, som började gälla 2020-01-01. Nu når den nya valordningen i § 10 samtliga nivåer av organisationen, inför personval på kommande års- och fullmäktigemöten.

Information om förändringar samt FAQ

För mer information om normalstadgarnas förändringar, valordning samt FAQ klicka här.

Normalstadgarna består av två delar

Normalstadgarna för alla nivåer inom Svenska Brukshundklubben består av två delar, normalstadgarna samt ett bekräftelsedokument med fastställande av de föreningsspecifika detaljerna som gäller för den aktuella föreningen.

Utskick av reviderade bekräftelsedokument för alla föreningar

Med anledning av revideringen av normalstadgarna 2020 planerar förbundet att skicka ut nya bekräftelsedokument med de föreningsspecifika detaljerna till samtliga föreningar inom organisationen.

Byt ut föreningens normalstadgar!

Det är viktigt att samtliga föreningar ersätter de gamla normalstadgarna med de nu gällande normalstadgarna samt informerar sina medlemmar och sin organisation/förtroendevalda om de reviderade normalstadgarna och förändringarna i dessa. Normalstadgarna ska vara tillgängliga för medlemmar och förtroendevalda.

--------------------------------------------------------------------

Historik

Nya grundstadgar fr.o.m 2021-01-01

Svenska Brukshundklubbens högst beslutande organ, kongressen, beslutade i okktober 2020 enhälligt om revidering av Svenska Brukshundklubbens grundstadgar. Dessa har sedan fastställts av Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté (FK). Grundstadgarna är baserade på Svenska Kennelklubbens typstadgar för specialklubbar och grundstadgarna beslutades om vid kongressen 2008. 2020 infördes en ny valordning i grundstadgarna. De nu gällande grundstadgarna är justerade avseende tydliggörandet att Svenska Brukshundklubben är en friluftsorganisation samt en komplettering av valordningen i § 10. Här kan du läsa nyhet om de reviderade stadgarna.

Nya grundstadgar fr.o.m 2020-01-01

Svenska Brukshundklubbens högst beslutande organ, kongressen, beslutade 2019, vid ordinarie kongress samt en skriftlig omröstning under hösten, om revidering av Svenska Brukshundklubbens grundstadgar. Dessa har sedan fastställts av Svenska Kennelklubbens föreningskommitté (FK). Grundstadgarna är baserade på Svenska Kennelklubbens typstadgar för specialklubbar och grundstadgarna beslutades om vid kongressen 2008. De reviderade grundstadgarna gäller fr.o.m. 2020-01-01. Här kan du läsa om nyheterna i de reviderade grundstadgarna.

-----------------------------------------

Normalstadgar inom Svenska Brukshundklubben

Enligt grundstadgarna beslutar Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse om normalstadgar för samtliga föreningar inom organisationen. För godkännande krävs att dessa följer grundstadgarna och för att säkerställa att så sker togs nya normalstadgar fram 2009, för Brukshundklubbens alla föreningar. Detta utifrån grundstadgarna som började gälla 2009-01-01 efter beslut av 2008 års kongress. Normalstadgarna började gälla 2010-07-01.

Vid kongressen 2019 samt i en skriftlig kongressomröstning under hösten 2019 fattades beslut om reviderade grundstadgar för Svenska Brukshundklubben. Dessa fastställdes av Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté och började gälla 2020-01-01. Som följd av de nya grundstadgarna fastställde förbundsstyrelsen, vid sitt sammanträde 2020-06-13, reviderade normalstadgar som började gälla 2020-07-01, på dagen 10 år efter det att tidigare versioner sjösattes.

Normalstadgarna för alla nivåer inom Svenska Brukshundklubben består av två delar, normalstadgarna SAMT ett bekräftelsedokument med fastställande av de föreningsspecifika detaljerna för respektive förening. Här kan du läsa mer om de föreningsspecifika detaljerna och hur en stadgeändring för dessa ska genomföras och protokollföras.

Normalstadgarna är ett viktigt styrdokument för alla föreningars organisation och ska skrivas ut från vår hemsida och arkiveras på ett betryggande sätt tillsammans med bekräftelsedokumentet med de föreningsspecifika detaljerna för föreningen.

Normalstadgarna ska göras tillgängliga för medlemmar, styrelse, revisorer och valberedning.

Utskottsgrupp för styrdokument

Förbundsstyrelsen har tillsatt en utskottsgrupp inom utskottet för organisation för att bereda alla ärenden gällande bl.a. stadgefrågor. För att kontakta UG styrdokument skicka e-post till styrdokument[at]brukshundklubben.se.