Stadgar

Våra grundstadgar sätter ramarna för hela Svenska Brukshundklubbens verksamhet, både centralt, regionalt och lokalt.

Grundstadgarna reglerar

 • Mål och uppgift
 • Medlemskap och medlemsavgift
 • Verksamhetsår
 • Organisation
 • Kongress
 • Förbundsstyrelse
 • Räkenskaper och revision
 • Valberedning
 • Protokoll
 • Överprövning och disciplinärenden
 • Force majeure
 • Stadgeändring
 • Upplösning

Grundstadgar fr.o.m. 2009-01-01

Svenska Brukshundklubbens högst beslutande organ Kongressen fastställde 2008 nya grundstadgar för Brukshundklubben. De nya grundstadgarna är baserade på Svenska Kennelklubbens typstadgar för specialklubbar och gäller från och med den 1 januari 2009.

Enligt grundstadgarna ska Brukshundklubbens förbundsstyrelse godkänna stadgarna för alla distrikt, lokal- och rasklubbar. För godkännande krävs att dessa följer grundstadgan och för att säkerställa att så sker har nya normalstadgar tagits fram, för Brukshundklubbens respektive organisationer, utifrån grundstadgan.

Tryckfelsnisse i stadgar gällande antal revisorer

Då texten rörande antalet revisorer har fallit bort i de nya stadgarna, § 9 för lokalklubb, distrikt och rasklubb, vill vi förtydliga att det vid årsmötet ska väljas två ordinarie revisorer och två revisorsuppleanter. Vi beklagar att texten för revisorerna har fallit bort och tar med oss detta för justering i kommande stadgerevidering.

Arbetsgrupp stadgar

Förbundsstyrelsen har tillsatt en arbetsgrupp för att bereda alla ärenden gällande stadgefrågor. För att kontakta AG Stadgar skicka e-post till e-postadressen: stadgar[at]brukshundklubben.se.