Stadgar

Våra grundstadgar sätter ramarna för all verksamhet inom Svenska Brukshundklubben, både centralt, regionalt och lokalt.

Grundstadgarna reglerar

 • Mål och uppgift
 • Medlemskap och medlemsavgift
 • Verksamhetsår
 • Organisation
 • Kongress
 • Förbundsstyrelse
 • Räkenskaper och revision
 • Valberedning och valordning
 • Protokoll
 • Överprövning och disciplinärenden
 • Force majeure
 • Stadgeändring
 • Upplösning

Nya grundstadgar fr.o.m 2020-01-01

Svenska Brukshundklubbens högst beslutande organ, kongressen, beslutade 2019, vid ordinarie kongress samt en skriftlig omröstning under hösten, om revidering av Svenska Brukshundklubbens grundstadgar. Dessa har sedan fastställts av Svenska Kennelklubbens föreningskommitté (FK). Grundstadgarna är baserade på Svenska Kennelklubbens typstadgar för specialklubbar som beslutades om vid kongressen 2008. De nya grundstadgarna gäller fr.o.m. 2020-01-01. Här kan du läsa om nyheterna i de reviderade grundstadgarna.

Normalstadgar inom Svenska Brukshundklubben

Enligt grundstadgarna beslutar Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse om normalstadgar för distrikt, lokal- och rasklubbar inom organisationen. För godkännande krävs att dessa följer grundstadgarna och för att säkerställa att så sker togs nya normalstadgar fram 2009, för Brukshundklubbens respektive organisationer, utifrån grundstadgarna. Dessa normalstadgar började gälla 2010-07-01.

Normalstadgarna för alla nivåer inom Svenska Brukshundklubben består av två delar, normalstadgarna SAMT ett bekräftelsedokument med fastställan av de föreningsspecifika detaljerna för respektive förening. Här kan du läsa mer om de föreningsspecifika detaljerna och hur en stadgeändring för dessa ska genomföras och protokollföras.

Normalstadgarna är ett viktigt styrdokument för alla nivåers organisation och ska skrivas ut från vår hemsida och arkiveras på ett säkert sätt tillsammans med bekräftelsedokumentet med de föreningsspecifika detaljerna för föreningen.

Normalstadgarna ska göras tillgängliga för medlemmar, styrelse, revisorer och valberedning.

Revidering av normalstadgar

Under 2020 kommer normalstadgar för distrikt, lokal- och rasklubbar inom Svenska Brukshundklubben att revideras. Här kan du läsa mer om kommande revidering.

Tryckfelsnisse i normalstadgar gällande antal revisorer

Då texten rörande antalet revisorer har fallit bort i de nya normalstadgarna, § 9 för lokalklubb, distrikt och rasklubb, vill vi förtydliga att det vid årsmötet/fullmäktige ska väljas två ordinarie revisorer och två revisorssuppleanter. Vi beklagar att texten för revisorerna har fallit bort och tar med oss detta för justering i kommande stadgerevidering.

Utskottsgrupp för stadgar

Förbundsstyrelsen har tillsatt en utskottsgrupp inom utskottet för organisation för att bereda alla ärenden gällande stadgefrågor. För att kontakta UG stadgar skicka e-post till: stadgar[at]brukshundklubben.se.