Motioner

Som medlem, lokalklubb, distrikt eller rasklubb i Svenska Brukshundklubben finns möjlighet att påverka organisationen och vår verksamhet genom motioner.

Lämna förslag & motioner

Medlemmar, lokalklubbar, distrikt eller rasklubbar i Svenska Brukshundklubben har möjlighet att påverka organisationen och vår verksamhet genom motioner och förslag.

En motion är ett förslag till års- eller fullmäktigemötet från medlem. Att skriva motion är ett sätt att påverka och innebär att man skriftligt lämnar ett förslag till ett års- eller fullmäktigemöte. Det är ett sätt att lyfta fram något som du vill förändra eller utveckla inom föreningen.

Styrelsen ska behandla motionen och kan föreslå avslag, men får inte neka att ta upp motionen på års- eller fullmäktigemötet. Motionen ska föras till mötet och vara kompletterad med styrelsens förslag i ärendet.

Skillnad på förslag & motion

Förslag

Som medlem, lokalklubb, distrikt eller rasklubb går det alltid att lämna förslag direkt till sin närmaste styrelse utan att lämna en motion. Då är det upp till styrelsen att besluta om förslaget.

Motion

En motion måste alltid tas upp på och beslutas på medlemsmöte eller distriktssmöte (beroende på var motionen kommer ifrån). Motioner direkt till kongressen har endast lokal-, rasklubbar och distrikt rätt att lämna.

Hur skriver man en motion?

Det är viktigt att motioner formuleras på ett tydligt sätt så att tveksamheter inte uppstår. Tydliga alternativ kan formuleras, prioriteringsordning ska då anges.

Här kan du läsa mer om vad du ska tänka på när du skriver en motion, vad den ska innehålla samt se ett exempel på hur en motion kan se ut.

Motion till lokalklubb

Som medlem i en lokalklubb har du rätt att lämna motioner till din klubb. Så här kan gången för en motion se ut:

 1. medlem/-mar väcker en idé som de vill föra vidare för beslut på lokalklubben
 2. medlemmen/-arna skriver ett förslag (motion) till klubben och klubbstyrelsen
 3. klubbstyrelsen tar upp motionen på kommande styrelsemöte för behandling och yttrande
 4. motionen kommer därefter tillsammans med klubbstyrelsens yttrande (förslag på ställningstagande), upp för behandling på kommande medlemsmöte
 5. medlemsmötet beslutar att antingen bifalla eller avslå motionen

Handlar motionen om något som bara berör klubben så stannar motionen här. Är motionen av allmänt intresse för Brukshundklubbens organisation kan klubben göra den till sin och skicka den vidare med klubbens (medlemsmötets) yttrande till distriktsstyrelsen. Rätt att lämna motion till distriktsmöte har endast lokalklubbar.

Senast 20 oktober

Senast 20 oktober ska styrelsen ha fått in motionen för att den ska tas upp på lokalklubbens nästa årsmöte.

Motion till distrikt

Endast lokalklubbar har rätt att lämna in motioner till distriktsmöte. Så här kan gången för en motion se ut:

 1. en eller flera lokalklubbar väcker en idé som de vill föra vidare för beslut på distriktsmöte
 2. klubben/-arna skriver ett förslag (motion) till distriktet och skickar in det till distriktsstyrelsen
 3. distriktsstyrelsen tar upp motionen på kommande styrelsemöte för behandling och yttrande
 4. motionen kommer därefter tillsamans med distriktsstyrelsens yttrande (förslag på ställningstagande), upp för behandling på kommande distriktsmöte
 5. distriktsmötet beslutar att antingen bifalla eller avslå motionen

Handlar motionen om något som bara berör distriktet så stannar motionen här. Är motionen av allmänt intresse för Brukshundklubbens organisation skickas den vidare med distriktsmötets yttrande till förbundsstyrelsen. Rätt att lämna motion till kongressen har endast lokalklubb (genom distrikt), distrikt och rasklubbar.

Senast 15 november

Senast 15 november ska distriktstyrelsen ha fått in motionen för att den ska behandlas på distriktets nästa årsmöte.

Motion till rasklubb

Medlem har rätt att lämna in motion till medlemsmöte för rasklubb med en nivå samt till region i rasklubb med två nivåer. Region har rätt att lämna in motion till fullmäktigemöte för rasklubb med två nivåer. Så här kan gången för en motion se ut:

 1. en eller flera medlemmar väcker en idé som de vill föra vidare för beslut i rasklubben
 2. medlemmen/-arna skriver ett förslag (motion) till rasklubben och skickar in det till styrelsen i rasklubben
 3. styrelsen i rasklubben tar upp motionen på kommande styrelsemöte för behandling och yttrande
 4. motionen kommer därefter tillsammans med styrelsens yttrande (förslag på ställningstagande), upp för behandling på kommande medlemsmöte
 5. medlemsmötet beslutar att antingen bifalla eller avslå motionen

Handlar motionen om något som bara berör rasklubben så stannar motionen här. Är motionen av allmänt intresse för Brukshundklubbens organisation skickas den vidare med medlemsmötets yttrande till förbundsstyrelsen.

Senast 20 oktober respektive 15 november

Senast 20 oktober ska motionen ha nått styrelsen i rasklubben med en nivå samt till regionstyrelsen i rasklubb med två nivåer, för att behandlas på rasklubbens nästa årsmöte. Senast den 15 november ska motioner från regioner ha nått styrelsen i rasklubb med två nivåer.

Motion till kongress

Enligt Svenska Brukshundklubbens grundstadga har endast distrikt, lokalklubb och rasklubb inom Brukshundklubben rätt att lämna in motioner till ordinarie kongress. Inlämnad motion ska vara skriftlig.

Förbundsstyrelsen behandlar inkomna motioner och ska med eget yttrande överlämna motionen till kongressen.

Senast 1 januari

Senast 1 januari ska motioner (motioner direkt från distrikt och rasklubbar samt motioner från lokalklubbar via distrikten med yttrande) vara poststämplade till förbundsstyrelsen för att behandlas på kongressen samma år.

Skicka motionen till Svenska Brukshundklubbens förbundskansli, märk kuvertet "Motion till kongressen". Motioner ska INTE skickas in med REK-brev".