Valberedning i klubb eller distrikt

Valberedningen ska vara objektiv och se till föreningens bästa i sitt arbete med att förbereda de val av funktionärsposter som ska ske vid årsmötet.

Allmänt om valberedningar

En valberedning ska vara objektiv och se till föreningens bästa i sitt arbete med att förbereda de val av funktionärsposter som ska ske vid årsmöte enligt stadgan. Valberedningen lämnar också förslag på ordförande för årsmötet.

Ju mer förberett arbetet med förslag till årsmötet är, genom kommunikation med klubbens medlemmar, desto lättare blir personvalen på årsmötet.

Valberedningens uppdrag sträcker sig från årsmöte till årsmöte.

Mer om valberedningen hittar du i respektive stadga för distrikt, lokalklubb eller rasklubb.

Antal revisorer

Tryckfelsnisse i stadgar gällande antal revisorer. Då texten rörande antalet revisorer har fallit bort i de nya stadgarna, § 9 för lokalklubb, distrikt och rasklubb, vill vi förtydliga att det vid årsmötet ska väljas två ordinarie revisorer och två revisorsuppleanter. Vi beklagar att texten för revisorerna har fallit bort och tar med oss detta för justering i kommande stadgerevidering.

Förbundets valberedning

Svenska Brukshundklubbens valberedning arbetar med förslag för val av förbundsstyrelse vid varje kongress.

Mer info genom SKK

I Svenska Kennelklubbens (SKK) dokument finns det mer information att hämta om hur en valberedning bör arbeta samt hur personval på årsmöten ska gå till. www.skk.se (PDF-dokument, )