Styrelse i klubb eller distrikt

Styrelsen i klubbar och distrikt inom Svenska Brukshundklubben har ansvar att förvalta och tillvarata medlemmarnas intressen.

Allmänt om styrelser

Styrelsen i en ideell organisation är en grupp av personer, som av ett årsmöte på demokratiska grunder, utsetts att svara för föreningens organisation och förvaltning under kommande verksamhetsår. Delaktig person i en styrelse benämns ledamot eller suppleant. En styrelse ska alltid ha medlemmarnas och klubbens bästa i fokus.

Flera föreningar som tillsammans bildar ett förbund, kan ha en förbundsstyrelse som normalt står över de enskilda föreningsstyrelserna och kan fatta samordnande beslut mellan föreningarna. Så fungerar det i Svenska Brukshundklubben.

Föreningsteknik

Flera distrikt kan erbjuda kurser i föreningsteknik. Om inte ditt distrikt har den möjligheten anordnar Studiefrämjandet ofta kurser i föreningsteknik och styrelsearbete. Se även sidan Föreningteknisk ordlista.

Styrelsens uppdrag

 • Förvaltar klubbens ändamål och medlemmarnas intentioner
 • Föreslår övergripande mål
 • Föreslår ekonomiska ramar
 • Följer upp verksamheten
 • Har arbetsgivaransvar
 • Företräds av ordföranden
 • Har det yttersta ansvaret för verksamheten
 • Planerar för framtiden
 • Ansvarar för riskanalys
 • Ansvarar för information inom föreningen
 • Kontrollerar - lagar och regler samt ordning och reda
 • Tillsätter och avsätter kommittéer och arbetsgrupper
 • Styrelsen har även ansvar för att ekonomin hanteras på ett korrekt sätt samt att föreningens handlingar och korrespondens arkiveras på ett tillfredsställande sätt

Årsmöte & styrelse

Normalstadgar klubb och normalstadgar distrikt anger var gränsen går för styrelsens respektive årsmötets beslutanderätt.

 • Årsmötet anger huvudlinjerna i verksamheten
 • Årsmötet kan när som helst avsätta styrelseledamot
 • Styrelsen sköter den dagliga förvaltningen och årsmötet har inte rätt att lägga sig i denna
 • Styrelseledamot har personligt ansvar
 • Skadestånd kan utdömas vid uppenbart oriktiga beslut (oegentligheter). Dock har man alltid rätt att göra misstag

Genom att styrelsen arbetar efter levande dokument i form av arbetsordning, delegeringsordning, rapporteringsinstruktion med mera säkerställs den grundläggande formalian i en styrelse. Dessa bör ses över och gås igenom varje år för uppdatering samt genomgång för alla styrelseledamöter.

Funktioner i styrelsen

I styrelsen ska ingå ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare, övriga ledamöter och eventuellt suppleanter. Se normalstadgar klubb.

Vad styr styrelsens arbete

Som specialklubb i Svenska Kennelklubben (SKK) lyder Svenska Brukshundklubbens samtliga nivåer under SKK:s stadgar, grundregler och policyer.

Klubbens medlemmar är huvudmän och väljer styrelsen på årsmötet. Årsmötet är klubbens högsta beslutande organ och styrelsen är underordnad årsmötet.

Vi har föreningsfrihet i Sverige och föreningar hittar stöd och vägledning i de lagar som finns. Exempel på lagar är Aktiebolagslagen, Lag om ekonomiska föreningar, Stiftelselagen, Bostadsrättslagen, Samfällighetslagen, Bokföringslagen, Skattelagar (Obs! Skatteinbetalningslag 12 kap och skattebrottslag), Konkurslagen, Lagen om anställningskydd, Arbetsmiljölagen, Jämställdhetslagen, Personuppgiftslagen, Brottsbalken och Skadeståndslagen.

Beslut i styrelsen

Vanligvis fattas styrelsebeslut med enkel majoritet, där ordföranden har utslagsröst. Styrelsen har alltid det slutgiltiga ansvaret för uppföljning av föreningens styrning och ekonomi - det kan inte delegeras.

Protokoll

Samtliga styrelsesammanträden och övriga sammanträden för kommittéer/arbetsgrupper och medlemsmöten ska protokollföras. Se protokoll & arkivering.

Kommittéer och arbetsgrupper

I Brukshundklubbens stadgar framgår att det är styrelserna som har rätt att utse kommittéer eller arbetsgrupper för att driva till exempel klubbens verksamhet för hundägarutbildning.

Egna juridiska enheter

Varje klubb och distrikt inom Svenska Brukshundklubben är en egen juridisk person och ska ha ett eget organisationsnummer.

Målstyrning

Brukshundklubben är en målstyrd organisation vilket betyder att samtliga nivåer inom organisationen ska arbeta med ett målstyrt arbetssätt.