Bilda ny lokalklubb

Ny lokalklubb kan bildas inom Svenska Brukshundklubben om en grupp anser att det till exempel är långt till en befintlig brukshundklubb.

Kontakta distriktet först

Ta först kontakt med det distrikt i Svenska Brukshundklubben där ni vill starta den nya klubben. Sök klubb eller distrikt De har kunskap om distriktet, närliggande klubbar och vad som är på gång inom distriktet.

Bilda interimsstyrelse

De aktuella "medlemmarna" ska bilda en interimsstyrelse (tillfällig) vid protokollfört medlemsmöte. Där ska beslut om styrelse och om ansökan att bilda lokalklubb inom Svenska Brukshundklubben fattas. Därefter ska interimsstyrelsen kalla till och genomföra ett medlemsmöte för alla medlemmar.

Medlemsmöte

Vid det protokollförda konstituerande medlemsmötet ska medlemmarna besluta om att:

 1. ansöka om bildandet av en ny lokalklubb inom Svenska Brukshundklubbens organisation
 2. anta Brukshundklubbens normalstadgar för lokalklubb. Följande uppgifter om stadgarna ska tydligt framgå i protokollet:
  - klubbens namn
  - styrelsens säte
  - styrelsens antal ledamöter (välj mellan 1, 3 eller 5 ledamöter utöver ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare)
  - styrelsens antal suppleanter (välj mellan 2 eller 3 suppleanter)
 3. medlemsavgift att gälla vid eventuellt godkännande av klubben och nivån på den lokala klubbavgiften. (Medlemsavgiften i Svenska Brukshundklubben är delad i en förbundsavgift och en lokal avgift, se medlemsformer.
 4. styrelse i enlighet med de beslutade stadgarna.

Ansökan ska innehålla

Ovanstående justerat protokoll och stadgar ska tillsammans med en komplett ansökan skickas skriftligen till distriktet.

 1. Namn - ange vad ni vill att klubben ska heta
 2. Interimsstyrelse - bifoga förteckning över styrelsens ledamöter med namn, adressuppgifter, telefonnummer, e-postadresser samt funktioner.
 3. Kontaktperson - styrelsen ska utse en kontaktperson, ange namn, adress, telefon, e-postadress och funktion. Personen har ansvar för kontakten med distrikt och förbundskansli samt den första administrationen i medlemsregistret med mera efter godkännandet.
 4. Officiell adress - ange klubbens officiella adress, telefonnummer och e-post
 5. Plusgiro/bankgiro - ange klubbens plusgiro- eller bankgironummer. Behövs till exempel för utbetalning av organisationsstöd.
 6. Medlemsavgift - ange klubbens lokala avgift som tillkommer utöver förbundsavgiften för medlemskap
 7. Styrelsens säte - ange sätet för styrelsen
 8. Verksamhetsområde - ange i ansökan lokalklubbens geografiska verksamhetsområde, till exempel kommunblock. Ta hänsyn till befintliga angränsande brukshundklubbar! (Distriktsstyrelsen fastställer området och och anmäler det till förbundskansliet.)
 9. Medlemsunderlag - bifoga en medlemslista med namn, adresser samt e-postadresser. Minst 20 medlemmar rekommenderas.
 10. Datum för medlemsmötets beslut om fastställande av stadgar - ange vilket datum som era medlemmar beslutat om normalstadgar för lokalklubb inom Svenska Brukshundklubbens organisation. (Stadgar ska bifogas ansökan.)
 11. Funktionärer - bifoga en sammanställning på eventuella funktionärer med namn, adressuppgifter, telefonnummer, e-postadresser samt funktionärstyper.
 12. Klubbstuga - meddela om ni har en klubbstuga (inte något krav)
 13. Övrigt av intresse för ansökan - till exempel kontakter med kommunen om marker och stuga.

Distriktet godkänner

Distriktsstyrelsen behandlar och beslutar om bildandet av nya lokalklubbar inom sina geografiska gränser, se Svenska Brukshundklubbens normalstadgar för lokalklubb § 6. Distriktsstyrelsen kontrollerar att klubbens upptagningsområde inte krockar med redan existerande klubbar och hör med angränsande klubbar om synpunkter innan beslut fattas. Tillräckligt medlemsantal och långsiktighet är också att beakta.

Distriktet skickar vidare till förbundskansliet

Efter distriktsstyrelsens godkännande ska distriktet skicka följande till förbundskansliet:

 1. protokollsutdrag från distriktsstyrelsens godkännande
 2. komplett ansökan
 3. lokalklubbens stadgeförslag i ett exemplar med; förslag till klubbens namn, datum för medlemsmötes beslut om stadgarnas fastställande, verksamhetsområde, styrelsens säte, antal ledamöter och suppleanter i styrelsen.
 4. styrelseförteckning
 5. klubbens officiella adress och e-postadress klubbens
 6. plusgiro-/bankgironummer

Förbundsstyrelsen godkänner

Förbundsstyrelsen beslutar om namn- och stadgeförslag vid kommande sammanträde. Efter godkännande returneras ett exemplar av stadgarnas detaljuppgifter till klubben underskrivet av generalsekreteraren. Ett andra original arkiveras på förbundskansliet.

Därefter ges klubben ett lokalklubbsnummer (identitetsnummer) och får ett välkomstbrev med information från förbundskansliet.

Organisationsbidrag och startpaket

Den nya lokalklubben tilldelas ett organisationsbidrag (motsvarar 10 gällande förbundsavgifter). Bidraget sätts in på klubbens plusgiro eller bankgiro.

Klubben får ett startpaket med informationsmaterial, viktig information och instruktioner.

Brevpapper, logotyp med mera är upp till klubben själv att beställa.

Eget organisationsnummer

Vi rekommenderar att varje ny lokalklubb ansöker om eget organisationsnummer från Skatteverket.