Bilda ny förening

Ny förening inom Svenska Brukshundklubben kan bildas om en grupp personer anser att det till exempel finns tillräckligt medlemsunderlag för en förening och är långt till en befintlig förening.

Kontakta distriktet/rasklubben först

Ta först kontakt med det distrikt/den rasklubb i Svenska Brukshundklubben i vilken ni vill starta den nya föreningen. Sök klubb eller distrikt. De har kunskap om distriktet/rasklubben, närliggande föreningar och vad som är på gång inom distriktet/rasklubben. De kan även hjälpa er med stöd och vägledning i hur man bildar en förening inom Svenska Brukshundklubben.

Bilda interimsstyrelse

De aktuella "medlemmarna" ska bilda en interimsstyrelse (tillfällig) vid protokollfört medlemsmöte. Där ska beslut om styrelse och om ansökan att bilda förening inom Svenska Brukshundklubben fattas. Därefter ska interimsstyrelsen kalla till och genomföra ett medlemsmöte för samtliga medlemmar.

Medlemsmöte

Vid det protokollförda konstituerande medlemsmötet ska medlemmarna besluta om att:

 1. ansöka om bildandet av en ny förening inom Svenska Brukshundklubbens organisation
 2. anta Brukshundklubbens normalstadgar för aktuell nivå inom Brukshundklubben. Följande uppgifter om normalstadgarna ska tydligt framgå i protokollet:
  - förslag på föreningens namn
  - styrelsens säte
  - styrelsens antal ledamöter (välj mellan 1, 3 eller 5 ledamöter utöver ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare)
  - styrelsens antal suppleanter (välj mellan 2 eller 3 suppleanter)
 3. medlemsavgift att gälla vid eventuellt godkännande av föreningen och nivån på den lokala klubbavgiften. (Medlemsavgiften i Svenska Brukshundklubben består av en förbundsavgift och en lokal avgift, se medlemsformer).
 4. styrelse i enlighet med de beslutade normalstadgarna.

Ansökan ska innehålla

Ovanstående justerat protokoll och normalstadgar ska tillsammans med en komplett ansökan skickas skriftligen till distriktet.

 1. Namn - ange vad ni vill att föreningen önskar heta.
 2. Interimsstyrelse - bifoga förteckning över styrelsens ledamöter med namn, adressuppgifter, telefonnummer, e-postadresser samt funktioner.
 3. Kontaktperson - styrelsen ska utse en kontaktperson, ange namn, adress, telefon, e-postadress och funktion. Personen har ansvar för kontakten med distrikt och förbundskansli samt den första administrationen i medlemsregistret med mera efter godkännandet.
 4. Officiell adress - ange föreningens officiella adress, telefonnummer och e-post.
 5. Plusgiro/bankgiro - ange föreningens plusgiro- eller bankgironummer. Behövs till exempel för utbetalning av organisationsstöd.
 6. Medlemsavgift - ange föreningens lokala avgift som tillkommer utöver förbundsavgiften för medlemskap.
 7. Styrelsens säte - ange sätet/orten för styrelsen.
 8. Verksamhetsområde - ange i ansökan föreningens geografiska verksamhetsområde, till exempel kommunblock. Ta hänsyn till befintliga och angränsande föreningar! (Distriktsstyrelsen fastställer området och och anmäler det till förbundskansliet.)
 9. Medlemsunderlag - bifoga en medlemslista med namn, adresser samt e-postadresser. Minst 20 medlemmar rekommenderas.
 10. Datum för medlemsmötets beslut om fastställande av normalstadgar - ange vilket datum som era medlemmar beslutat om normalstadgar för aktuell nivå inom Svenska Brukshundklubbens organisation. Normalstadgar ska bifogas ansökan.
 11. Funktionärer - bifoga en sammanställning på eventuella funktionärer med namn, adressuppgifter, telefonnummer, e-postadresser samt funktionärstyper.
 12. Klubbstuga - meddela om ni har en klubbstuga (inte något krav).
 13. Övrigt av intresse för ansökan - till exempel kontakter med kommunen om marker och stuga.

Distriktet/rasklubben godkänner

Distriktsstyrelsen/rasklubbsstyrelsen behandlar och godkänner bildandet av nya föreningar inom sina geografiska gränser, se Svenska Brukshundklubbens normalstadgar § 6. Distriktsstyrelsen/rasklubbsstyrelsen kontrollerar att föreningens upptagningsområde inte krockar med redan existerande föreningar och hör med angränsande föreningar om synpunkter innan beslut om godkännande fattas. Tillräckligt medlemsantal och långsiktighet är också att beakta.

Distriktet/rasklubben skickar vidare till förbundskansliet

Efter distriktsstyrelsens/rasklubbsstyrelsens godkännande om bildande av ny förening ska distriktet/rasklubben skicka följande till förbundskansliet:

 1. Protokollsutdrag från distriktsstyrelsens/rasklubbsstyrelsens godkännande
 2. Komplett ansökan
 3. Föreningens stadgeförslag i ett exemplar med; förslag till föreningens namn, datum för medlemsmötes beslut om normalstadgarnas fastställande, verksamhetsområde, styrelsens säte, antal ledamöter och antal suppleanter i styrelsen
 4. Styrelseförteckning
 5. Föreningens officiella adress och e-postadress
 6. Föreningens plusgiro-/bankgironummer.

Förbundsstyrelsen godkänner

Förbundsstyrelsen beslutar om namn och normalstadgar vid kommande sammanträde. Efter godkännande returneras ett exemplar av de föreningsspecifika detaljerna till föreningen underskrivet av generalsekreteraren. Dessa är viktiga för föreningen att ha tillgängliga för medlemmar, styrelsefunktionärer, valberedning och revisorer. Ett andra original arkiveras på förbundskansliet.

Därefter ges föreningen ett lokalklubbsnummer (identitetsnummer) av förbundets medlemsavdelning och får ett välkomstbrev med information från förbundskansliet.

Organisationsbidrag och startpaket

Den nya föreningen tilldelas ett organisationsbidrag (motsvarar 10 gällande förbundsavgifter). Bidraget sätts in på föreningens plusgiro eller bankgiro.

Föreningen får ett startpaket med informationsmaterial, viktig information och instruktioner.

Brevpapper, logotyp med mera är upp till föreningen själv att ordna med.

Eget organisationsnummer

Vi rekommenderar att varje ny förening ansöker om eget organisationsnummer från Skatteverket.