Svenska Kennelklubbens organisationsutredning

Kennelfullmäktige 2015 beslutade om en organisationsutredning. Utredningen har presenterat en organisationsförändring som, i nuvarande framställan, får genomgripande konsekvenser för SBK:s organisation inkl. lokal-, distrikt-, och rasklubbar.

Svenska Brukshundklubbens svar på SKK:s enkät om framtida organisation publicerat

Förbundsstyrelsen har besvarat Svenska Kennelklubbens organisationsenkät. FS:s svar har skickats ut per e-post till samtliga lokalklubbar, distrikt och rasklubbar för information. Sista dag för besvarande av enkäten är den 31 mars.

Förbundsstyrelsens svar på SKK:s organisationsenkät

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelses svar på SKK:s enkät med anledning av föreslagen organisationsförändring kan läsas här (PDF-dokument, 780 kB).

Svar och kommentarer från FS är markerat med rött. Bilagan är också inskickad till SKK som komplettering till SBK:s förbundsstyrelses svar på webbenkäten.

Enligt tidigare information är syftet med att vi skickar ut förbundsstyrelsens svar att informera om förbundsstyrelsens ställningstagande. De som önskar kan använda förbundsstyrelsens svar som stöd i sitt svar. Sista dag för besvarande av enkäten via Svenska Kennelklubbens hemsida är den 31 mars.

Att använda förbundsstyrelsens enkätsvar som stöd i sitt svar

Observera att enkäten måste besvaras via webben, ni når enkäten via denna länk. Ni anger om ni "Tillstyrker/Tillstyrker med justeringar/Avstyrker/Ingen åsikt" genom att klicka i respektive "knapp". Om ni klickar i " Tillstyrker med justeringar alt Avstyrker" önskar SKK att ni anger förslag till justering i rutan längst ned på varje sida samt anger till vilket eller vilka förslag justeringen avser genom att ange dess nummer.

De som ställer sig bakom förbundsstyrelsens svar kan istället skriva in: "Ställer oss bakom SBK:s svar och kommentarer".

Vi vill återigen uppmana distrikt, ras- och lokalklubbar att svara på enkäten. Detta är viktigt då nuvarande förslag på ny organisation kan få genomgripande konsekvenser för SBK:s hela organisation.

Svaret på enkäten går till Svenska Kennelklubben då de vill inhämta åsikter om bakgrundsmaterialet och utredningens förslag.

SKK uppmanar vad gäller de förslag som organisationens delar tillstyrker med justeringar, att man också anger hur förslaget ska justeras. Det underlaget kommer att vara viktigt i SKK:s fortsatta arbete.

Enkät för organisationen

SKK:s enkät för lokalklubbar, distrikt och rasklubbar hittar du här

Enkät för enskilda medlemmar

SKK:s enkät för enskilda medlemmar hittar du här

Enkät i pdf-format för utskrift

Den SKK-enkät om SKK:s framtida organisation som ska besvaras av lokalklubbar, distrikt och rasklubbar finns nu i pdf-format för utskrift för att underlätta arbetet och förberedelse inför inlämning av enkätsvar via webben. Observera att enkäten måste besvaras via webben.

SKK:s enkät för organisationen i pdf-format (PDF-dokument, 893 kB)

Utredningens bakgrundsmaterial, dagsläge och förslag publicerat

Svenska Kennelklubben har mejlat ut bakgrundsmaterial från organisationsutredningens arbete samt dagsläge och förslag till åtgärder till sina insatser. Svenska kennelklubben går också utmed en enkät till samtliga klubbar som ska fyllas i på skk.se senast 31 mars. SBK kommer skicka den till samtliga SBK-klubbar och distrikt via mejl och uppmanar till att svara på denna.

Bakgrundspromemoria från SKK:s organisationsutredning (PDF-dokument, 773 kB)

Dagsläge och förslag till åtgärder från SKK:s organisationsutredning (PDF-dokument, 287 kB)

Svenska Brukshundklubben stödjer inte Kennelklubbens förslag om ny organisation

Förbundsstyrelsen (FS) har vid styrelsemöte 3 december 2016 gått igenom de olika arbetsgruppernas konsekvensbeskrivningar och rapporter samt input från distrikt, klubbar och medlemmar som deltog vid SKK:s informationsmöten 19 november. Utifrån resultatet av det arbetet har FS beslutat att det inte finns möjlighet att stödja SKK:s förslag som det är presenterat idag.

FS har för avsikt att ha en fortsatt konstruktiv dialog med arbetsgruppen för SKK:s organisationsutredning.

SBK har sedan tidigare tillsatt en egen arbetsgrupp med uppdrag att se över SBK:s organisation. I samband med att SKK:s förslag presenterades och SBK gjort sin konsekvensanalys har förbundsstyrelsen omformulerat arbetsgruppens uppdrag. Det nya uppdraget blir att ta fram ett förslag på SBK:s roll och framtid i en gemensam organisation.

Avsikten från FS är vidare att SBK:s organisationsutredning ska kunna vara en viktig del och ett positivt bidrag in i det fortsatta arbetet när det gäller SKK:s organisationsutredning.

SKK förlänger utredningstiden

SKK:s arbetsgrupp har beslutat att föreslå SKK:s centralstyrelse att utredningstiden förlängs och att beslut i frågan tas på ett extra kennelfullmäktige (KF) 2018 istället för 2017. Under januari räknar arbetsgruppen också med att publicera allt bakgrundsmaterial som hittills tagits fram i utredningen.

Material från Svenska Kennelklubben

Här kan du läsa material och artiklar om SKK:s organisationsutredning som delgetts från Svenska Kennelklubben.

Artiklarna i Hundsport presenterar vid tidpunkten aktuellt organisationsförslag från SKK:s organisationsutredning. Förslaget har ändrats i vissa delar mot vad som framkommer i artiklarna och fler korrigeringar kan komma att ske.

Bakgrund

På Svenska Kennelklubbens kennelfullmäktige (KF) 2015 beslutades om en organisationsutredning. Här kan du läsa protokollet från kennelfullmäktige.

Under okt/nov 2016 presenteras arbetsgruppens förslag vid några tillfällen. Förslaget kommer att, som det ser ut i nuvarande framställan, få genomgripande konsekvenser för Svenska Brukshundklubbens organisation inkl. lokal-, distrikt-, och rasklubbar.

Informationsmöten 19 november

19 november presenterar Svenska Kennelklubbens organisationsutredning ett förslag på hur hundsverige kan se ut framöver. Mötena hålls i Göteborg, Jönköping, Malmö, Stockholm och Umeå. Anmälda deltagare kommer, efter den 25 oktober när anmälningstiden gått ut, få information om plats och informationsmaterial inför informationsmötet.

Mer om informationsträffarna.

Lämna synpunkter

Efter de genomförda informationsträffarna som SKK håller den 19 november vill Svenska Brukshundklubbens förbund ta del av distrikts, klubbars och medlemmars synpunkter och förslag inför förbundets konsekvensanalyser av SKK:s organisationsförslag. Synpunkter och förslag kan du lämna här. (stängd länk)

Svenska Brukshundklubbens arbete

Under oktober månad fick förbundsstyrelsen information från ordförande i SKK:s arbetsgrupp om förslaget. Efter det har SBK identifierat ett antal områden där vi behöver utreda vilka konsekvenser förslaget kan få för vår organisation. Områdena är:

  • organisationen
  • medlemskap
  • ekonomi
  • rasansvar
  • tjänstehundsverksamhet
  • ledningsstruktur.

För dessa områden har förbundsstyrelsen tillsatt arbetsgrupper med uppdrag att börja utreda konsekvenserna. Ytterligare områden har diskuterats såsom utbildning och prov/tävling. En första rapport ska delges vid FS-sammanträdet den 2 december 2016.

Förbundsstyrelsen ser att vi står inför stora utmaningar i framtiden och uppmanar därför lokal-, distrikt- och rasklubbar att delta vid Svenska Kennelklubbens planerade informationsmöten.

Det är av största vikt att vi identifierar olika för- och nackdelar som förslaget kan ge för SBK, både medlemmar och organisation. Kan vi hitta andra förslag och lösningar som kan bidra till SBK:s och övriga SKK organisationers utveckling så vill förbundsstyrelsen gärna ta del av det också. Förbundsstyrelsen har en pågående dialog med SKK:s arbetsgrupp och behöver era synpunkter till den fortsatta dialogen. Synpunkter och förslag lämnas via formulär på hemsidan (länk).

I januari skickas förslaget ut på remiss från Svenska Kennelklubben. Förslaget kan då vara omarbetat utifrån bland annat våra synpunkter.

Efter att förslaget gått ut på remiss önskar förbundsstyrelsen, även då, att få in lokal-, distrikt- och rasklubbars synpunkter. Ni kommer att få möjlighet att lämna dem via formulär på hemsidan. Mer information kommer under januari 2017.

Vid SBK:s årliga organisationskonferens i januari är SBK:s framtid och SKK:s organisationsutredning en viktig punkt på agendan.

Svenska Brukshundklubbens planerade arbete och tidsplan

Reviderad tidsplan kommer med anledning av att utredningstiden blir förlängd till 2018.

Hösten 2016 Aktiv part tillsammans med SKK:s arbetsgrupp
Egna arbetsgrupper och analyser
Inhämta synpunkter och förslag från SBK:s medlemmar, lokal-, distrikt-, och rasklubbar på arbetsgruppens förslag till ny organisation
FS informerar om organisationsutredningen på dialogmöten med distrikt och rasklubbar
3 dec Information på FS-sammanträde om identifierade konsekvenser och ev. egna förslag
28-29 jan 2017 Viktiga diskussioner på organisationskonferensen kring organisationsutredningen och SKK:s enkät
4-5 feb

Delta på SKK:s specialklubbskonferens

Februari - mars
FS svarar på SKK:s enkät i februari. FS:s svar kommer att gå ut till lokalklubbar, distrikt och rasklubbar för information
3 mars FS-sammanträde
31 mars Sista datum för inlämning av enkätsvar till SKK
Ev. lämna motioner till SKK:s kennelfullmäktige (KF)
20-21 maj Information på kongressen, bl a genom uppföljning från organisationskonferensen
29 sept - 1 okt Delta på SKK:s kennelfullmäktige (KF)

Svenska Brukshundklubbens aktivitetslogg

9 sept 2016 Inbjudan från Svenska Kennelklubben till informationsträff för specialklubbar ang. SKK:s organisationsutredning.
13 sept E-post från SBK:s förbundskansli till alla lokalklubbar, distrikt och rasklubbar inom Brukshundklubben med inbjudan till SKK:s informationsträff den 19 november.
15 sept Information om SKK:s informationsträffar den 19 november lades ut på brukshundklubben.se
21 sept Rolf Weiffert (FS) och Helén Wallman (FS) träffade Per-Inge Johansson och Nils Erik Åhmansson för en första information från SKK:s utredningsgrupp.
8 okt Information för förbundsstyrelsen från Per-Inge Johansson sammankallande för SKK:s organisationsutredning.
13 okt E-post från SBK:s förbundskansli med påminnelse till lokalklubbar, distrikt och rasklubbar angående SKK:s informationsträff 19 november.
17 okt Telefonmöte Rolf Weiffert (FS) och Helén Wallman (FS) tillsammans med Per-Inge Johansson och Nils Erik Åhmansson från SKK:s utredningsgrupp.
17 okt Uppmaning till klubbar och distrikt att delta på SKK:s informationsmöten lades upp på SBK:s Facebook-sida.
25 okt Sista anmälningsdag inför SKK:s informationsträffar den 19 november.
15 nov Information om förbundsstyrelsens pågående arbete kring SKK:s förslag på organisationsförändring lades ut på brukshundklubben.se och på SBK:s Facebook-sida.
15 nov E-post från SBK:s förbundskansli med information om informationssida på www.brukshundklubben.se/SKK-organisationsutredning till samtliga lokalklubbar, rasklubbar och distrikt inkl. info om kommande synpunktsformulär.
17 nov Formulär för inhämtning av synpunkter och förslag SKK:s organisationsförslag utlagt på brukshundklubben.se.
18 nov Medlemmar och representanter från vår organisations olika delar deltog på SKK:s informationsträffar om organisationsutredningen.
18 nov Uppmaning om inlämnande av synpunkter på SKK:s förslag på organisationsförändring lades ut på SBK:s Facebook-sida.
21 nov Mottagna artiklar från Hundsport publicerade på brukshundklubben.se.
22 nov Information om de två artiklarna från Hundsports publicering på brukshundklubben.se lades ut på SBK:s Facebook-sida.
22 nov Telefonmöte Rolf Weiffert (FS) och Helén Wallman (FS) tillsammans med Per-Inge Johansson och Nils Erik Åhmansson från SKK:s utredningsgrupp.
24 nov Nyhet på brukshundklubben.se om att artiklar från Hundsport finns presenterade på hemsidan samt e-post till samtliga lokalklubbar, rasklubbar och distrikt om detta samt vikten av att förbundet får in synpunkter.
25 nov

Nyhet på brukshundklubben.se med ny information från SKK:s arbetsgrupp för organisationsutredningen angående utredningsmaterial och utredningstid. Information om nyheten lades ut på SBK:s Facebook-sida samt skickades per e-post från SBK:s förbundskansli till samtliga lokalklubbar, rasklubbar och distrikt.

30 nov

SBK har erhållit av SKK utskickat presentationsmaterial som visades vid SKK:s informationsträffar den 19 november angående SKK:s organisationsöversyn. Presentationsmaterialet är kompletterat med förklarande text samt ett antal vanligt förekommande frågor och svar från träffarna.

30 nov

SKK:s prensentationsmaterial från informationsträffarna den 19 november lades ut på brukshundklubben.se. Nyhet lades upp på hemsidan och SBK:s förbundskansli tillskrev samtliga lokalklubbar, rasklubbar och distrikt per e-post med information om presentationmatieralet, vilket bifogades. Information om presentationsmaterialet lades ut på SBK:s Facebook-sida.

3 dec På förbundsstyrelsens möte diskuterade man de olika arbetsgruppernas konsekvensanalyser samt de synpunkter som kommit i från distrikt, klubbar och medlemmar.
8 dec Möte mellan representanter från SBK och SKK för att diskutera omständigheterna kring SKK:s organisationsförslag.
9 dec Information om att SBK inte ställer sig bakom SKK:s nuvarande förslag till organisationsutredning men gärna bidrar till det fortsatta arbetet, gick ut till samtliga distrikt, rasklubbar och lokalklubbar samt på hemsida och Facebook.
12 jan Bakgrundspromemoria samt dagsläge och förslag på åtgärder tillskickades SBK från Svenska Kennelklubben.
13 jan Bakgrundspromemoria samt dagsläge och förslag på åtgärder från SKK lades ut på brukshundklubben.se samt SBK:s facebookssida.
13 jan Information om bakgrundspromemoria samt dagsläge och förslag på åtgärder från SKK tillskickades samtliga distrikt, rasklubbar och lokalklubbar
1 feb Telefonmöte Rolf Weiffert (FS) och Helén Wallman (FS) tillsammans med Per-Inge Johansson och Nils Erik Åhmansson från SKK:s utredningsgrupp.
6 feb Enkäten i pdf-form (används endast som arbetsmaterial då enkäten endast besvaras via webben) tillskickades SBK från Svenska Kennelklubben.
7 feb brukshundklubben.se uppdaterad med SKK:s enkät i pdf-format samt länkar till enkät för lokalklubbar, distrikt och rasklubbar. Hemsidan även uppdaterad med länk till en enkät för enskilda medlemmar.
7 feb Telefonmöte Rolf Weiffert (FS) och Helén Wallman (FS) tillsammans med Per-Inge Johansson och Nils Erik Åhmansson från SKK:s utredningsgrupp.
21 feb Information om förbundsstyrelsens pågående arbete samt enkätlänk och bakgrundspromemoria samt dagsläge och förslag på åtgärder från SKK tillskickades samtliga distrikt, rasklubbar och lokalklubbar per e-post.
2 mars SBK:s förbundsstyrelses svar på SKK:s enkät med anledning av föreslagen organisationsförändring tillskickades samtliga distrikt, lokalklubbar och rasklubbar per e-post.
3 mars SBK:s förbundsstyrelses svar på SKK:s enkät med anledning av föreslagen organisationsförändring publicerad på brukshundklubben.se och som nyhet på hemsidan.
9 maj Telefonmöte Rolf Weiffert (FS) och Helén Wallman (FS) tillsammans med Per-Inge Johansson och Nils Erik Åhmansson från SKK:s utredningsgrupp.

Vid frågor till Svenska Brukshundklubben, kontakta:

Generalsekreterare Catrin Fernholm, catrin.fernholm@brukshundklubben.se alt. 08-505 875 01 eller förbundsstyrelsens ordförande Rolf Weiffert, rolf.weiffert@brukshundklubben.se alt. förbundsstyrelsens vice ordförande Helén Wallman, helen.wallman@brukshundklubben.se.

Svenska Kennelklubbens beslutsprocess

Reviderad tidsplan kommer med anledning av att utredningstiden blir förlängd till 2018.

3-4 okt 2015 Uppdrag vid Svenska Kennelklubbens kennelfullmäktige om organisationsutredning.
19 nov 2016 Informationsmöten med special- och rasklubbar
Januari 2017 Enkät gällande förslaget skickas ut
SKK publicerar bakrundsmaterial från utredningen
4-5 februari SKK:s specialklubbskonferens
31 mars Sista inlämningsdag för enkätsvar till SKK via elektronisk enkät. En enkät besvaras av enskilda medlemmar och en enkät besvaras av olika delar i organisationen
Sista dag för inlämning av motioner till SKK:s kennelfullmäktige
Juni - aug SKK:s centralstyrelse tar ställning till vilka inriktningsbeslut CS vill att kennelfullmäktige 2017 ska ta ställning till
29 sept - 1 okt SKK:s kennelfullmäktige beslutar om inriktningsbeslut om fortsatt arbete
Sept 2018 Extra kennelfullmäktige med en punkt på dagordningen, SKK:s organisation för att möta framtiden

Vid frågor till Svenska Kennelklubben, kontakta:

Utredningens ordförande Per-Inge Johansson, peringe@gnallen.nu alt. 070-727 20 05 eller utredningssekreterare Fredrik Bruno, fredrik.bruno@skk.se alt. 08-795 31 17.