Domarkonferens SBK Specialsök

Publicerat i: Prov & tävling

Domarkonferens i SBK Specialsök ägde rum den 24-26 september på Lidingö. Här kan du ta del av en sammanfattning av konferensen.

Med ett femtontal domare på plats tillsammans med projektgruppen och kanslipersonal inleddes konferensen på fredagen med att titta på och prata kring lämpliga provområden för de olika klasserna, samt planering och upplägg av sökområden inför lördagens övningar.

Maria Gabrielsson hade förberett och bjudit in ett antal ekipage med varierad förkunskap för ändamålet.

Lördagen ägnades i huvudsak åt att hitta samsyn i bedömningen samt titta på beskrivningsparametrarna och fundera på eventuella förändringar i textrutorna i protokollet.
Konstruktiva diskussioner fördes kring de olika begreppen och paralellbeskrivningar gav möjlighet att korrigera avvikelser i bedömningen.
Samtliga sök filmades och dokumenterades tillsammans med protokollen.

Under eftermiddagen gav Micke Hedman en uppskattad föreläsning om projekt Covid 19, vilken även de inbjudna ekipagen gavs möjlighet att ta del av.

Därefter diskuterades hur den idealiska SBK Specialsökhunden ska se ut i arbete. Detta för att ge domarna runt om i landet en målbild att förhålla sig till. Detta kommer det att arbetas vidare med.

Söndag

Kriterier för hur markeringen ska utföras för att "E" ska kunna erhållas diskuterades.
Det enades att följande ska uppfyllas:

1. Hunden markerar
2. Föraren anmäler
3. Domaren kvitterar
4. Föraren ger releassignal till hunden
5. Hunden släpper markeringen

Begreppet funktionslydnad gicks igenom och vad den innebär. Det fastslogs att den ska vara av underordnad vikt, framförallt i klass 1 och 2. Fortsatt arbete med detta.

De av domarna som hittills engagerat sig som handledare i provledarutbildningen redogjorde för hur det fungerat och frågetecken rätades ut.

Avslutningsvis gav Ola information om planeringen och tidsram framåt och nästa konferens planeras till våren 2022.

Fotograf: Christoffer Frances