Rimligt med undantag även för hundsporten

Publicerat i: Organisation, Prov & tävling, Hundägarutbildning, Avel & hälsa, Tjänstehund, Assistanshund

Svenska Brukshundklubben (SBK) och Svenska Kennelklubben SKK) har lämnat in ett gemensamt yttrande till Socialdepartementet med ett förslag om att hundtävlingar ska omfattas av samma undantag som motionslopp i förordningen (2018:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av covid-19.

Socialdepartementet Dnr S2021/01524

Förslag till ändring i förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen Covid-19

Sammanfattning:

Svenska Kennelklubben, SKK, och Svenska Brukshundklubben, SBK, är inte upptagna som remissinstanser men vi bedömer att våra synpunkter är viktiga i sammanhanget då verksamheten inom SKK och SBK har stor betydelse för folkhälsan och bidrar till ett aktivt friluftsliv.

Tillsammans organiserar vi ca 1 100 hundklubbar i landet med över 280 000 medlemskap. Årligen arrangeras normalt drygt 8 000 hundtävlingar med bortåt 350 000 hundar och dess ägare. Tävlingarna kan omfatta några få upp till tusentals hundar.

Sedan mars 2020 har en betydande del av vår verksamhet ställts in med anledning av pandemin. Totalt beräknas att SKKs klubbar 2020 förlorat 100 miljoner kronor i intäkter.

Utifrån den föreslagna ändringen i förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 vill SKK och SBK framföra att den verksamhet med olika typer av hundsport som bedrivs inom organisationen, skulle det vara rimligt att lägga hundsporttävlingar under samma undantag som gäller för motionslopp eller liknande. Detta skulle ge oss och våra klubbar en bättre möjlighet att åter kunna starta vår ordinarie verksamhet.

Vi föreslår därför följande formulering i 3 kap. 2 §:

För idrottstävlingar utomhus i form av motionslopp, hundsport eller liknande gäller inte andra stycket 3. Vid sådana tillställningar får i stället antalet idrottsutövare som samtidigt befinner sig i start-, tävlings- och målområdet sammanlagt uppgå till högst 150.

Bakgrund till ställningstagandet

SKK och SBK har under den tiden restriktionerna varit i bruk följt dessa nogsamt och minimerat verksamheten vad gäller möten, prov, tävlingar, konferenser, vissa kurser och utbildningar samt andra sammankomster. Detta har inneburit ett stort ekonomiskt avbräck för de underliggande klubbarna som normalt genomför dessa aktiviteter. Våra beräkningar pekar på mer än 100 mnkr i förlorade intäkter. Till skillnad mot idrotten och kulturen har varken SKK eller SBK fått något riktat stöd som kompensation för förlusten.

Förutom betydelsen för folkhälsan har verksamheten även påverkan på djurskyddet vilket till viss del har blivit eftersatt under pågående pandemi. Aktiviteterna inom SKK och SBK genomförs nästan uteslutande utomhus på stora ytor där mycket stor möjlighet att hålla avstånd ges.

En lättnad av begränsningsreglerna innebär att prov- och beskrivningstillfällen som syftar till att pröva hundar för samhällsnyttig tjänst samt hundars generella välbefinnande kan återupptas.

Detta yttrande har utarbetats av SKKs centralstyrelses presidium, SKKs VD Ulf Uddman, SBKs verkställande utskott samt SBKs tf. Generalsekreterare Therese Strate.

Ulf Uddman, VD Svenska Kennelklubben
Therese Strate, tf. generalsekreterare Svenska Brukshundklubben