Kongress 2021 är genomförd

Idag genomfördes årets upplaga av Svenska Brukshundklubbens kongressförhandlingar.

Förhandlingar som tryggt och inspirerande leddes av Ellinor Eriksson med hedersordförande Staffan Thorman som vice mötesordförande. Mötesstöd, tillika rösträknare, från Svenska Kennelklubben, var Fredrik Bruno och Moa Källström som vägledde och på ett förtjänstfullt sätt stöttade kongressdelegaterna i voteringsprogrammet VoteIT.

Förtjänstmedalj

Till förhandlingarna var bl.a. Svenska Kennelklubbens avgående VD Ulf Uddman liksom Kennelklubbens tillträdande VD Kees de Jong inbjudna. Ulf Uddman överraskades med att tilldelas Svenska Brukshundklubbens förtjänstmedalj, vilken vi hoppas få möjlighet att dela ut fysiskt lite längre fram när så är möjligt. Varmt grattis Ulf!

Det gångna året

Det gångna verksamhetsåret godkändes och lades till handlingarna efter att delegaterna fått verksamhetsberättelse, balans och resultaträkning och revisionsberättelse föredragna samt fastställt de presenterade balans- och resultaträkningarna och beviljat förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för 2020.

Det kommande året

Kongressen fastställde även förbundsstyrelsens förslag på verksamhetsplan inkl. mål och fokusområden för 2022–2024, förbundsstyrelsens förslag på medlemsavgifter för 2022 samt preliminära medlemsavgifter för 2023–2024 samt framlagt förslag på rambudget för 2022 samt preliminär rambudget (riktlinjer) för 2023–2024.

Ny förbundsstyrelse

I den nya valordningens nomineringsprocess hade det, utöver valberedningens förslag, inkommit några ytterligare nomineringar från några distrikt. Efter genomförda voteringar i VoteIT stod det klart att kongressen valde förbundsstyrelse i enlighet med valberedningens förslag.

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse 2021/2022

Piia Nora, förbundsordförande
Anneli Hultman, 1:e vice ordförande
Barbro Olsson, 2:e vice ordförande
Lars Carlborg, skattmästare
Gunilla Andersson, ledamot
Fredrik Berg, ledamot
Arne Jonsson, ledamot
Peter Lind, ledamot
Anders Östling, ledamot
Åsa Tiderman, suppleant 1
Carin Josefsson, suppleant 2
Elisabeth Arebark, suppleant 3

Vi gratulerar de nyinvalda Peter Lind, Carin Josefsson och Elisabeth Arebark och önskar den nya förbundsstyrelsen varmt lycka till i sitt arbete! Mer information om förbundsstyrelsen hittar du här.

Varmt tack till avgående Bengt Blomqvist, Stefan Dahlhielm och Peter Jakob för era fina insatser i förbundsstyrelsen!

Kallande av hedersledamot

Förbundsordförande Piia Nora meddelade att förbundsstyrelsen enhälligt beslutat att föreslå kongressen att kalla Stefan Dahlhielm som hedersledamot i förbundet. Kongressen beslutade att bifalla förslaget. Varmt grattis Stefan!

Förbundets revisorer

Årets kongress gick även på valberedningens förslag vid val av revisorer och valde:

Auktoriserad revisor Kerstin Hedberg, ordinarie
Lekmannarevisor Klas Nordblom, ordinarie
Auktoriserad revisor Bengt Beergrehn, suppleant
Lekmannarevisor Göran Tillberg, suppleant

Förbundets valberedning

Åsa Lind, sammankallande i valberedningen, hade inför årets kongress meddelat att hon nu valt att avsluta sitt mångåriga uppdrag i valberedningen. Varmt tack för dina insatser Åsa!

Kongressen valde Anna Persson till ny sammankallande, valde om Peter Sjöberg och Helén Wallman och valberedningen fick en ny ledamot i Annika Hansson. Följande personer ingår nu i förbundets valberedning:

Anna Persson, sammankallande
Anders Brorsson
Annika Hansson
Peter Sjöberg
Helén Wallman

Mer information om valberedningen hittar du här.

FS förslag - Stadgeändring

Anders Dahlstedt från UG styrdokument föredrog förbundsstyrelsens förslag om reviderade grundstadgar. Förslaget innebar några mindre textjusteringar samt förtydliganden i valordningen i grundstadgarnas § 10. Kongressen beslutade enhälligt i enlighet med förslaget att gälla fr.o.m. 2021-07-01, efter fastställande av Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté.

Motioner

Till kongressen hade det inkommit två motioner från Smålandsdistriktet. Motionerna och förbundsstyrelsens yttrande över motionerna finns att läsa i kongresshandlingarna här på vår hemsida. Den första motionen gällde utveckling av medlemsregistreringen. Kongressen beslutade, efter votering i VoteIT, att gå på förbundsstyrelsens förslag och ansåg därmed att motionen var besvarad. Den andra motionen behandlade ungdomsarbetet inom organisationen. Kongressen beslutade, efter votering i VoteIT, att även här gå på förbundsstyrelsens förslag och avslog motionen.

Varmt tack till alla närvarande för ert deltagande och engagemang vid årets kongress! Om ett år samlas kongressen återigen under maj månad, och då hoppas vi verkligen att vi åter kan träffas fysiskt igen!