Förtydligande av restriktioner

Förtydligande om vad som ligger bakom Svenska Brukshundklubbens beslut, avseende åtgärder rörande tjänstehundsverksamheten, för att begränsa spridningen av Covid-19 i samhället.

Svenska Brukshundklubben och Utskottet för samhällsnytta bedriver verksamhet på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Sjöfartsverket och Försvarsmakten och lyder även under Svenska Kennelklubben. Vårt ansvar är att vara följsamma med alla uppdragsgivare, lagar och föreskrifter samt de allmänna råd och rekommendationer som finns i samhället i nuvarande pandemi.

Initialt vill vi förtydliga att den pandemi vi tillsammans i samhället ska bekämpa är ett dödligt virus, ett virus som sprids mellan människor som i olika situationer interagerar med varandra. Spridningen av viruset påverkas av var och ens handlingar och vår gemensamma inställning till läget i samhället.

Utöver våra olika uppdragsgivares riktlinjer kopplat till Covid-19 har vi ett stort ansvar för all den ideella verksamhet vi bedriver, som vi likställer med ett arbetsgivaransvar. Att vidtaga nödvändiga åtgärder för att begränsa smittspridningen är en del av det ansvaret. Enligt Arbetsmiljölagen ska en arbetsgivare bedöma riskerna för smittspridning och ohälsa. Grundkraven finns i Arbetsmiljölagen och föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). Regler om riskbedömning, åtgärder, registerföring gällande smittrisker finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Smittrisker (AFS 2018:4). Sars-Cov 19 är en samhällsfarlig sjukdom med riskklass 3 bedömt av Arbetsmiljöverket och Folkhälsomyndigheten, samma riskklass som TBE och HIV.

Vår uppgift är i detta fall att begränsa risken för våra medlemmar som genomgår utbildning och ta ansvar för den eventuella smittspridning som uppkommer. Tex ska vi anmäla alla exponeringar till Arbetsmiljöverket, utreda hur dessa kunde uppkomma, och stå till svars för våra bedömningar. Vi ska även registerföra alla exponeringar i tio år och ansvara för rehabilitering om så blir aktuellt.

Just nu har Sverige 13 av de 15 regionerna inom EU med högst spridning, ett par av landets regioner har personlig lockdown och vårdpersonalen går på knäna.

För att minimera risken har vi under en period under 2020-2021 stängt ner all verksamhet, nu har vi lättat lite för att kunna slutföra de utbildning för de ekipage som var så gott som klara och påbörjat inför kursuppstart när vi bedömer att omständigheterna tillåter. Detta kommer vi hålla i och vi kommer att anpassa oss efter rådande läge.

/Utskottet för samhällsnytta