Förändringar i Svenska Brukshundklubbens utskottsorganisation

Publicerat i: Organisation

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse har beslutat om mindre omfördelningar av sammankallande och ansvariga i förbundsstyrelsens utskottsorganisation.

Förbundsstyrelsens organisation består av sex utskott. Utskotten har av förbundsstyrelsen delegerat ansvar för olika verksamhetsområden. En förbundsstyrelsemedlem utses till sammankallande för respektive utskott och på så sätt finns en tydlig förankring i beslutsprocesserna.

Utskotten består av ett antal ledamöter som utses av förbundsstyrelsen och som i utskottet är sammankallande för olika utskottsgrupper knutna till utskottets verksamhet.

Utskottsgrupperna arbetar kontinuerligt med verksamhetsspecifika frågor på utskottens uppdrag. Detta sker i samråd med utskottet och enligt fastställd ansvars- och delegeringsordning. Utskottsgrupperna har att rapportera till sina respektive utskott. Personer som ingår i utskottsgrupper utses av utskotten och byts inte nödvändigtvis ut om en ny utskottssammankallande för utskottsgruppen tillträder.

För att sammankallande i utskott ska ha stöd och att förankringen ut i organisationen ska bli ännu starkare finns ytterligare en representant från förbundsstyrelsen i tre av utskotten.

Såhär ser den nya fördelningen av utskottssammankallande ut:

Utskott Sammankallande Biträdande
Verkställande utskottet Piia Nora (oför.)
Utskottet för avel och hälsa Åsa Tiderman Gunilla Andersson
Utskottet för hundägarutbildning Arne Jonsson (oför.)
Utskottet för organisation Fredrik Berg Anders Dahlstedt tf.
Utskottet för prov och tävling Anders Östling (oför.)
Utskottet för samhällsnytta Stefan Dahlhielm (oför.) Peter Jakob (oför.)

Mer information om de olika utskottens sammansättningar och uppdrag finns på www.brukshundklubben.se/funktionar under respektive verksamhetsområde i den blå rubrikraden.