Jämställdhetssatsning för Frivilligorganisationer i Hemvärnet

Bilkåren har fått i uppdrag att lyfta jämlikhets- och jämställdhetsperspektivet i Hemvärnet genom en kunskapssatsning och samtalsforum för i första hand specialisterna i Hemvärnet, men alla är välkomna att delta!

Det är en välkommen satsning då vi vet att bemötandefrågor har stor betydelse för oss i de frivilliga försvarsorganisationerna att öka avtalsuppfyllnaden i Hemvärnet.

Jämställdhet - inte bara en rättvisefråga

Jämställdhet är en strategisk fråga. Organisationer och företag som medvetet och aktivt jobbar med jämställdhet och mångfald är mer effektiva och mer framgångsrika än konkurrenterna. Det gäller även Försvarsmakten och inte minst Hemvärnet och oss frivilliga försvarsorganisationer. Att rekrytera fler kvinnor till Försvarsmakten och till befattningarna i Hemvärnet har varit tydliga mål under många år. Medvetenheten om vikten av att jobba med jämställdhet som en strategisk fråga behöver öka om målen ska nås.

Då corona-situationen begränsar möjligheterna att träffas har vi valt att genomföra satsningen digitalt. Vi arrangerar under hösten en spännande webinarieserie med temat "Jämställdhet - inte bara en rättvisefråga" och kommer parallellt att driva ett diskussionsforum på Facebook, "Ett jämlikt och jämställt Hemvärn". Syftet med forumet är att kunna följa upp webinarierna med samtal och ta tillvara nya perspektiv och erfarenheter.

Syfte

Syftet med denna satsningen är att sprida kunskap om vikten av jämställdhet i organisationerna och uppmärksamma frågan och skapa debatt i organisationerna. Vi tror att det kan leda till att vi tillsammans kan attrahera fler kvinnor till frivilligorganisationerna och till våra militära uppdrag för att få en bättre balans mellan könen och därmed också öka effekten. På sikt hoppas vi också kunna skapa större förståelse för vikten av förtroende och tillit i skarpa situationer och få igång ett arbete för att tydliggöra rapporteringsvägar och hitta stöd i händelse av ovälkommet beteende.

PDF med information om alla webinarier (PDF-dokument, 796 kB).