Riktlinjer för tjänstehundsverksamheten

Svenska Brukshundklubben bedriver samhällsviktig verksamhet och kommer fokusera på att uppfylla ställda uppdrag från myndigheter så långt som möjligt utifrån rådande pandemi-läge.

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse ser tjänstehundsverksamheten som viktig och samhällskritisk. Svenska Brukshundklubben kommer därför att förhålla sig till uppdragsgivande myndigheters riktlinjer och restriktioner avseende Covid-19, vid genomförandet av erhållna uppdrag.

Försvarsmakten har gett klartecken till de frivilliga försvarsorganisationerna att planera för ett igångsättande av verksamheten fr o m den 31 augusti med vissa riktlinjer enligt nedan.

För räddningshundverksamheten gäller nedanstående omgående. För patrullhundsverksamheten gäller nedanstående fr o m den 31 augusti*:
  • Maximalt 50 personer, inklusive instruktörer och övriga funktionärer, på samma plats.
  • Verksamhet bör ha regional prägel. Fria resor gäller för redan påbörjade kurser men närområdesprincipen ska prioriteras vid antagning till nya kurser.
  • Social distansering vid verksamhetsgenomförande, boende och i lokaler/terräng (vid övernattning gäller enskilt boende).
  • Tillgång till handsprit alternativt tvål och vatten ska finnas under hela verksamheten.
  • Endast friska personer får delta. Vid sjukdomssymptom före kursstart ska instruktör/funktionär/deltagare stanna hemma. Uppstår symptom under kurstid ska det finnas möjlighet att isolera eller skicka hem personen ifråga.
  • Folkhälsomyndighetens allmänna råd ska följas vid all tjänstehundsverksamhet.

Observera att även de skärpta allmänna råden för ett flertal regioner, som folkhälsomyndigheten har beslutat om, ska iakttas.

* Ovanstående riktlinjer kan komma att ändras med kort varsel beroende på nya eller uppdaterade allmänna råd från Folkhälsomyndigheten och uppdragsgivande myndigheter. Kurser kan därför behöva ställas in med kort varsel.

/Utskottet för samhällsnytta

Tillsammans kan vi stoppa smittspridningen