Nyheter om specialsök - Nov 2019

Publicerat i: Prov & tävling, Avel & hälsa, Tjänstehund

Här kan du läsa de senaste nyheterna, från november 2019, när det gäller arbetet med specialsök.

Provutformning och bedömningsmodell

Utifrån det uppdrag projektgruppen har fått från förbundsstyrelsen har vi initialt tagit fram en tidsplan för projektet och en målbild för det kommande provet. I det fortsatta arbetet har vi, bl.a. med inhämtande av synpunkter från genomförande av testmoment i landet, tagit fram ett första utkast till provutformning och bedömningsmodell. Som förtydligande kan nämnas att testmomenten inte är något förslag till kommande moment utan de var en del i informationsinhämtningen.

Vi avser inte att detaljstyra sökmomenten i provet utan vill ge en flexibilitet för arrangören att nyttja de möjligheter som finns till där provet genomförs. Det blir därför provledaren som ansvarar för att provet genomförs inom givna ramar och domaren kvalitetssäkrar detta. Syftet med detta är att underlätta för arrangören, att ge deltagarna större variation och att uppmuntra till utveckling.

För att få en mer objektiv bedömning har vi valt att nyttja samma modell som används vid Mentalbeskrivning Hund. Vilka kriterier som ska ingå i bedömningen är under utveckling, se nedan för mer information.

Funktionärer

Vi avser att ha två auktoriserade funktionärskategorier till det kommande provet. Provledare är den som utformar det specifika sökområdet vid ett provtillfälle och ansvarar för provets genomförande. Domaren godkänner sökområdet och ansvarar för bedömningen.

Nuläge

En pilotutbildning har genomförts med en första grupp domare och provledare. Tillsammans med dessa har vi fortsatt utveckling av provutformning och bedömningskriterier.

Domarna genomför för närvarande test av bedömningen på olika håll i landet för att utvärdera hur det fungerar i praktiken. Resultatet kommer sedan att ligga till grund för den fortsatta utvecklingen under hösten och vintern. Här kan du ta del av det utkast (PDF-dokument, 67 kB) till bedömningskriterier som nu testas. Observera att det inte är något färdigt förslag ännu och att ändringar kommer att ske.

Vi har även påbörjat utveckling av en provledarutbildning. Avsikten är att sådana utbildningar ska kunna genomföras med start under 2020.