Disponibilitetskontroll räddningshund

Disponibilitetskontroll återinförs för de som ska påbörja en räddningshundkurs och våra uppdragsgivande myndigheter säger nej till dubbla kompetenser.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har bett Svenska Brukshundklubben att återinföra disponibilitetskontroll av blivande räddningshundförare. Kontrollen syftar till att få besked om vilka som är disponibla respektive vilka som redan är ianspråktagna av en annan organisation.

Instruktören på en räddningshundkurs ska redan innan kursen startar informera om att en disponibilitetskontroll kommer att göras och fråga kursdeltagarna om de redan är krigsplacerade.

Om en person disponeras av en annan organisation/myndighet måste personen ifråga visa upp intyg från den organisationen att Svenska Brukshundklubben får disponera personen istället. Förbundskansliet kommer att skicka in underlag på de som ska kontrolleras till Rekryteringsmyndigheten. När svaret sedan kommer skickar kansliet det vidare till instruktören som ska be kursdeltagare som är ianspråktagna att inkomma med ett intyg.

Rekryteringsmyndigheten kan inte flytta över personal från en organisation/myndighet till en annan om inte den "gamle ägaren" ger bifall. Grundprincipen ska alltid vara att en person ska vara placerad där hen gör mest nytta för totalförsvaret.

Dubbla kompetenser

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Försvarsmakten säger nej till dubbla kompetenser, det vill säga att man kan inte utbilda sig och sin hund till både räddningshundekipage och patrullhundsekipage. Det är viktigt att instruktören informerar kursdeltagarna om detta redan innan inträdesprov/anlagstest.

Gäller ej sjöräddningshundar

Sjöräddningsekipage har inga avtal och krigsplaceras inte så därför berörs de ej av detta. Det vill säga att man kan t ex vara både patrullhundsförare och sjöräddningshundförare samtidigt.