Nyheter om specialsök

Publicerat i: Organisation, Prov & tävling, Hundägarutbildning, Avel & hälsa, Tjänstehund, Assistanshund

Projektgruppen för specialsök har gått igenom den inkomna feedbacken och tagit fram ett första utkast till provutformning.

Målgrupper

Tanken med specialsök som provform är att den ska stödja tjänstehundsverksamheten. Skillnaderna mellan prov och skarp verksamhet ska minimeras. Samtidigt krävs det att fler än redan etablerade tjänstehundsekipage intresserar sig för specialsök för att vi på så sätt ska kunna få fram nya duktiga ekipage till framtiden. Därför vill vi att specialsök ska intressera och aktivera många olika hundägare.

Innehåll

Specialsök kommer att vara en varierande och flexibel provform där utveckling och nytänkande kommer främjas. Tanken är att det ska vara lätt att arrangera prov för att på så sätt få fram många provtillfällen. Att hunden är miljösäker kommer att prövas naturligt under proven.

Testmomenten

Under hösten och våren har vi haft fem olika testmoment som man har kunnat prova på för att sedan lämna in feedback om. Testmomenten som har förekommit är godssök, terrängsök, sök i byggnad, fordonssök och sök på person. Testmomenten har varit en del i projektgruppens arbete, inte ett förslag till kommande prov. Tack vare testmomenten har vi fått in viktig feedback från de som är aktiva och tränar specialsök.

Tanken är att provet ska bestå av ett sökområde, inte av olika moment. Delar av testmomenten kan förekomma i sökområdet.

Ett första utkast

Projektgruppen har tagit fram ett första utkast till provutformning.

Utformning och genomförande

Provet ska genomföras i befintliga/verkliga miljöer med normalt förekommande störningar. Provledaren är den som, inom vissa ramar, utformar sökområdet som därefter kvalitetssäkras av domaren. Hur man väljer att lägga upp sökandet är upp till föraren. Hur markeringen vid hittad gömma ska se ut väljer föraren själv, men ingen åverkan får göras på gömman.

Bedömning

Tanken är att bedömningen ska vara så objektiv som möjligt. Ekipaget ska lösa den uppgift som presenteras och det är resultatet som räknas. Tiden det tar kommer inte spela någon roll för resultatet så länge man håller sig inom maxtiden.

Beskrivningsmodellen ska vara objektiv och likna den som används vid mentalbeskrivning (MH). Förslag till olika punkter som domaren kommer beskriva är självständighet, styrbarhet, uthållighet, koncentration, miljösäkerhet, förarpåverkan, hittade gömmor, blindmarkeringar och att ekipaget håller sig inom maxtiden.

Därefter kan olika intressenter skapa sig sin egna önskeprofil kring hur man vill att en hund ska arbeta och genomföra provet för att passa inom intressentens verksamhet.

Brukshundklubben kan då skapa en profil med poängsättning för meritering och tävling i specialsök.

Muntlig konstruktiv återkoppling ska ges till deltagaren från domaren efter genomfört prov.

Fortsatt arbete

Projektgruppen fortsätter nu sitt arbete med att ta fram inofficiella regler och anvisningar för specialsök. En pilotutbildning för provledare och domare kommer även att arrangeras. Uppdateringar inom lärar- och instruktörsutbildningarna är också planerat.