Mentalspindlar på kennelnivå

Publicerat i: Avel & hälsa

Utskottet för avel och hälsa kommer inom kort att publicera mentalstatistik för de raser som Svenska Brukshundklubben har avelsansvar för.

Varför?

Ett av målen för utskottet för avel och hälsa är att "skapa förutsättningar för friska och sunda hundar med de mentala och fysiska egenskaper som gör att de kan uppfylla sina uppgifter".

En av utskottets aktiviteter för att nå målet är att presentera statistik som är relevant för aveln. Det kan gälla mentalitet, hälsa och exteriör.

Inom kort kommer vi att publicera mentalspindlar på kennelnivå för de raser som Svenska Brukshundklubben har avelsansvar för.

Vi tar de officiella resultaten från MH och presenterar dem på ett sätt så att de blir lättare att läsa och tyda för olika intressenter; t ex rasklubbar, uppfödare och valpköpare.

MH-resultaten finns redan att tillgå för alla via SKK Avelsdata och de som har intresse och lite datakunskap kan själva ta fram sammanställningar över t ex kennlar.

Utskottet för avel och hälsas uppdrag är att presentera statistiken, inte värdera den.

Det är upp till intressenterna att dra slutsatser av den statistik vi presenterar. För en rasklubb kan det t ex utgöra underlag för framtagande av rasspecifika avelsstrategier (RAS). För uppfödare kan det exempelvis handla om att dra slutsatser kring vilka mentala egenskaper som man vill förstärka/förbättra/förändra i sin avel.

Vi kommer att börja lägga ut statistiken under vecka 6.