Krav på arbetsmerit för utställningscertifikat och championat 2022

Publicerat i: Organisation, Prov & tävling, Hundägarutbildning, Avel & hälsa, Tjänstehund, Assistanshund

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse har fattat ett inriktningsbeslut om att alla hundar av brukshundras ska ha någon form av arbetsmerit för att erhålla utställningscertifikat och championat från och med 2022.

Vid senaste regelrevideringen (2017) blev det turbulenta diskussioner runt utställnings- och championatsreglerna gällande krav på arbetsmeriter. Först ansöktes det för alla rasklubbar att inga arbetsmeriter behövdes för utdelande av certifikat, vilket senare återkallades då en övervägande majoritet av både rasklubbar och hundägare var för arbetsmeriter som krav.

Beslutet ligger i linje med Brukshundklubbens uppgift

Inför nästa regelrevidering (2022) gällande utställnings- och championatreglerna har förbundsstyrelsen (FS), efter förslag från Utskottet för avel och hälsa, nu fattat ett inriktningsbeslut om att alla brukshundraser ska ha någon form av arbetsmerit för utdelande av certifikat och championat. Krav på arbetsmerit ligger helt i linje med Brukshundklubbens uppgift - att arbeta för att vi ska ha friska och funktionsdugliga hundar, vilket självklart även ligger i rasklubbarnas intresse.

FS förhoppning är att beslutet ska underlätta

I och med FS beslut kan kommande diskussioner i rasklubbarna fokusera på vilken nivå arbetsmeriterna bör ligga på för respektive ras istället för om det ska vara arbetsmeriter eller inte. Förhoppningsvis kan detta leda till konstruktivare diskussioner jämfört med senaste regelrevideringen.

Arbetet framåt

Rasklubbarna ska nu tillsammans med Utskottet för avel och hälsa diskutera fram vilken typ av arbetsmeriter, och på vilken nivå, som är lämpliga för utställningscertifikat och championat för respektive ras.

Detta arbete ska påbörjas vid den regelrevideringskonferens som är inbokad den 9–10 februari 2019. Vid konferensen ska även reglerna för MH, MT och UHP diskuteras, och en inbjudan till konferensen kommer att skickas ut till rasklubbar och distrikt under november.