Räddningshundverksamheten i förändring

Nyhetsbrev från Utskottet för samhällsnytta med information om bland annat nationell räddningshund, uppdrag från MSB och ny utskottsorganisation.

MSB - verksamhet inom nationell hund

Vi lever just nu i en lite turbulent verksamhet där vi inte riktigt vet vad som kommer hända inom verksamheten. MSB håller ju på att ställa om verksamheten mot civilt försvar, och alla FFO:er (frivilliga försvarsorganisationer) ska inrikta sin verksamhet mot detta. Exakt vad det innebär vet vi idag inte.

Just nu vilar verksamheten på tre ben.

Nationell hund

MSB:s del i Karlstad jobbar med hur räddningshunden ska användas utifrån nationellt perspektiv, där man tecknat avtal med räddningstjänsterna i storstadsregionerna. Vi blev sent i höstas tillfrågade om vi ville vara med i den referensgrupp som ska titta på vad som ska beslutas. Vi har ännu inte blivit kallade till ett möte eller fått några handlingar om hur verksamheten ska fungera i framtiden.

Samverkan med länsstyrelsen

MSB:s del i Stockholm som håller i fördelningen av 2:4-medel verkar för att alla FFO:er ska bli en resurs i samhället, med länsstyrelsen som sammanhållande avnämare. Kommuner och räddningstjänst ska sedan kunna avropa resurser vid behov. Här har vi lagt det sammanhållande ansvaret på AG info och rekrytering (era räddningshundombud) som vi anser är lämpliga för den sammanhållande kontakten mot länsstyrelserna. Nu jobbar olika länsstyrelser olika och har kommit olika långt med detta. En del har avtal men utnyttjar inte resursen. I andra län finns RRG (regionala resursgrupper) där FFO:er samverkar och övar tillsammans med kommuner och länsstyrelser. Detta arbete har just startat upp och vi får se hur det utvecklar sig. Detta öppnar även upp för räddningshundar i hela Sverige igen, om vi kan få länsstyrelserna att efterfråga resursen räddningshund.

Långsiktig strategisk planering (LSP)

Detta är ett arbete där alla FFO:er fått pengar för att öka förståelsen för vår nya uppgift och i detta arbete deltar Christina Johansson och Christian Björses. Vid tre internat ska de tillsammans med övriga FFO:er ta fram mål som varje organisation har och som ska passa in i vår roll inom civilt försvar. De har tittat på hur man kan samarbeta, vilka gemensamma kontaktytor man har och vilka kontaktytor mot andra myndigheter vi behöver ha.

Annan myndighetsinformation

Krisberedskapsveckan (KBV)

SBK har fått pengar för att marknadsföra vår verksamhet samt för att visa upp oss och vad vi kan bidra med som frivillig försvarsorganisation. Det samordnande arbetet sker med hjälp av två koordinater som är anställda av MSB. Alla FFO:er kan samverka och länsstyrelsen i varje region är vår kontaktyta. Det fungerar lite så där just nu. En del Länsstyrelser är aktiva och bjuder in till samverkansmöten, där FFO:er kan träffas, utbyta erfarenheter och besluta om gemensamma aktiviteter. På anda håll gör Länsstyrelsen inte något alls än så länge. Vi har idag inte heller räddningshundverksamhet i hela landet och där detta saknas försöker vi få tjänstehundsansvariga i distrikten att bli vår kontakt i de Länsstyrelser som är aktiva. Det kommer förmodligen ta något år eller så innan detta fungerar fullt ut. Själva huvudveckan var i månadsskiftet maj/juni. KBV är en återkommande aktivitet.

Kontakt mot MSB

Vi jobbar just nu även mot MSB där vi deltar i de möte och konferenser som MSB anordnar. Närmast i tiden ligger två möten under hösten där vi ska bereda kommande års verksamhet. Vi kommer också delta i den annonserade GD-dialog som ska äga rum i höst. Ett möte med både dialog och praktiskt arbete tillsammans med övriga FFO:er.

Organisatoriska frågor inom SBK

Ny sammankallande för utskottet

Sammankallande för Utskottet för Samhällsnytta har en ny sammankallande, Stefan Dahlhielm som utsetts av FS (förbundsstyrelsen) att leda utskottet. Som representant för räddningen i utskottet sitter Mona Brantlind och Ingrid Jansson.

Ny utskottsorganisation

Inom Utskottet för Samhällsnytta har vi omorganiserat vår verksamhet genom att göra arbetsgrupper (AG) för olika verksamheter. Inom räddningen har vi fem grupper, Domarråd, Utbildning, Prov, Info & rekrytering samt Sjöräddning (RS). Vi har även en projektgrupp (PG) för Långsiktig strategisk planering (LSP) och Krisberedskapsveckan (KBV).

Vi gör denna omorganisation för att verksamheten ska bli mer transparent och för att fler ska engagera sig i verksamheten. Varje grupp har en sammankallande och denna engagerar medarbetare till gruppen utifrån behov. Ansvarig för varje grupp träffar sedan utskottsmedlemmar två gånger varje år för att diskutera verksamheten. På hemsidan kommer varje grupps ansvar och befogenheter samt hur grupperna kommer arbeta att publiceras när arbetet med detta blir klart.

Ingrid Jansson är kontaktperson mot AG Prov, AG Info & rekrytering och AG Domarråd.

Mona Brantlind är kontaktperson mot AG Sjöräddningshund, AG Utbildning och PG LSP/KBV.

Se mer om utskottet på hemsidan.

Övrig information

Larmtelefon och larmlista

Ingrid Jansson har idag den larmtelefon som kan larma ut påställda ekipage vid en händelse. På larmlistan finns det idag 17 st ekipage. Det är dessa som kan bli aktuella vid larm.

SM för Räddningshundar

12 stycken ekipage är anmälda till SM för räddningshundar i Ronneby.

Läs mer om SM här:

http://tjh-masterskap.se

http://sm2018.se

Material

MSB har beviljat medel för inköp av material till hund och förare.

Instruktörsutbildning

En grundutbildning för att bli räddningshundinstruktör genomförs som internat den 22-30 september.

Läs mer här på hemsidan och anmäl intresse (senast datum 30/6 är något förlängt).

Domarutbildning

En grundutbildning för att bli räddningshunddomare genomförs i november.

Läs mer i inbjudan på hemsidan.

Inbjudan till kurs

Inbjudan till kurs inom krisberedskap från MSB

Grundkurs i samhällsskydd och beredskap

4-6 september 2018 i Revinge eller 11-13 december 2018 i Göteborg

Kursen ger dig en introduktion till området samhällsskydd och beredskap. Du får grundläggande kompetens i hur förebygga och hantera samhällsstörningar och lära av erfarenheter utifrån en helhetssyn.

Läs mer om kursen och gör din anmälan senast 6 augusti till kursen i september på: https://www.msb.se/sv/Utbildning--ovning/Utbildning/Alla-kurser-A-till-O/Grundkurs-i-samhallsskydd-och-beredskap/

Trevlig sommar/

Utskottet för samhällsnytta