Hälsoprogram för collie kommer utredas vidare

Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse (CS) har avslagit begäran om att införa hälsoprogram på nivå tre rörande collie men kommer att jobba vidare med frågan för att hitta sätt att främja avel av collie och öka samsynen inom SKK-organisationens medlemmar.

Svenska Brukshundklubben (SBK) och Svenska Collieklubben (collieklubben) har lämnat in en begäran till Svenska Kennelklubbens (SKK) Centralstyrelse att införa ett hälsoprogram på nivå tre, gällande mentalitet för att få registrera valpkull av collie hos SKK.

Vid CS möte 2017-11-01 beslutade styrelsen att avslå begäran men att man vill jobba vidare med olika delbeslut (finns att läsa på www.skk.se). Ovanstående parter träffades den 1 december för att diskutera ett gemensamt arbete för att genomföra de olika delbeslut som CS beslut innehåller.

På mötet kom parterna fram till följande:

  • Parterna delar uppfattningen att arbetet med rasens mentalitet är mycket viktigt och att det finns en gemensam oro gällande colliens genomsnittliga mentala status rörande rädslor.
  • Parterna kan konstatera att det saknas samsyn inom rasklubben trots att Collieklubben under en lång rad av år gjort ett berömvärt arbete med att sprida information och kunskap om situationen inom rasen.
  • Parterna är överens om att under de kommande två åren arbeta tillsammans för att öka samsynen bland aktiva uppfödare rörande colliens allmänna mentala status och vilka avelsåtgärder som kan vidtas.
  • CS har tillsatt en styrgrupp med representanter från samtliga parter för att utreda frågan vidare. SKK har också engagerat professor Björn Forkman, Köpenhamns universitet, att bistå SKK i det fortsatta arbetet, som vetenskaplig expert.
  • I nuläget finns det inte utrymme för SKK att anpassa IT-system så att uppfödare och hanhundsägare ska få adekvat information gällande vilka hundar som uppfyller dessa krav för avel.
  • Frågan har väckt många reaktioner, som uttryckts i bland annat sociala medier. Där har det också förekommit smutskastning, vilket inte är acceptabelt. Från det gemensamma mötet uttalades att parterna med kraft ska verka för att smutskastning och trakasserier av enskilda medlemmar upphör då detta bara skadar. Detta kommer i varje enskilt fall nu bli föremål för prövning om det är ett brott mot SKK:s grundregler för medlemmar.
  • Vidare dialog ska föras med rasklubben i frågan och inte enskilda individer. Vill man som enskild person påverka beslut som tas, ska man vara medlem i Svenska Collieklubben och föra diskussioner på ett demokratiskt sätt inom rasklubben.
  • Parterna är överens om att alla hundar oavsett ras ska ha en mentalitet som ger den bra förutsättningar till en trygg tillvaro och inte känna rädsla för vardagliga situationer. Colliens mentalitet finns tydligt beskriven i rasstandarden.

Djupare beskrivning gällande de olika ståndpunkter som nämns ovan

Samsyn gällande införandet av hälsoprogram på nivå tre

Hälsoprogram på nivå tre innebär mycket inskränkande begränsningar i vilka avelshundar som får användas i aveln och en stor samsyn bör råda bland rasens aktiva uppfödare om de begränsningar som införs.

Parterna är överens om att utnyttja kommande två år för att så långt som möjligt öka samsynen bland de aktiva uppfödarna rörande colliens allmänna mentala status och vilka avelsåtgärder som kan vidtas. Som ett led i detta arbete kommer SKK att bjuda in de aktiva uppfödarna av rasen till en gemensam diskussion under våren 2018.

CS har gett en grupp inom CS i uppdrag att skriva en tydlig uppdragsbeskrivning till sitt nästa möte i februari 2018 hur arbetet kring att skapa en större samsyn ska bedrivas i denna fråga. I detta arbete kommer SKK ha samråd med SBK/Collieklubben för att parterna gemensamt ska bli överens om de åtgärder som behöver göras för att skapa en större samsyn bland landets collieuppfödare kring vilka åtgärder som behövs för att stärka collien långsiktigt.

Styrgrupp för det fortsatta arbetet

Det fortsatta arbetet i denna fråga kommer ledas av en styrgrupp bestående av deltagare från SKK och SBK. Styrgruppen kommer till sitt förfogande ha mindre arbetsgrupper och stöd från SKK:s kansli för genomförande av de olika aktiviteter som styrgruppen beslutar.

Utveckling av IT-system – en förutsättning för tydlighet kring hundars lämplighet i avel

När SKK inför begränsningar för att kunna registrera en valpkull ska både uppfödare och hanhundsägare enkelt kunna få kunskap från SKK om en viss hund uppfyller krav för avel. Denna information finns bland annat i SKK:s Avelsdata. Med anledning av andra prioriterade IT-projekt kan information om en tänkt valpkulls kullindex gällande mentalitet inte färdigställas och införas i avelsdata förrän tidigast 2020.

Smutskastning och trakasserier kommer att utredas

Parterna har med stor oro följt den smutskastning som sker på sociala medier mellan olika collieägare. Vidare har dessa under senare tid utvecklats till rena trakasserier av enskilda centralt verksamma förtroendevalda i SKK och SBK. Detta kommer i varje enskilt fall nu bli föremål för prövning om detta är ett brott mot SKK:s grundregler för medlemmar. Från det gemensamma mötet uttalades att parterna med kraft ska verka för att smutskastning och trakasserier av enskilda medlemmar upphör då detta bara skadar.

Sätt för enskild person att påverka beslut

Den medlem inom organisationen som vill påverka det fortsatta arbetet om ett eventuellt införande av hälsoprogram på nivå tre, gällande mentalitet för collie, ska vara medlem i Collieklubben. Det är SBK och Collieklubben som är, och alltid varit, den part som SKK diskuterar och samtalar med rörande rasens utveckling och de olika regelverk inom SKK som specifikt rör collie.