”Klargörande exempel angående etisk policy vid prov och tävling”

Publicerat i: Prov & tävling

Uppdatering kring arbetet med Svenska Brukshundklubbens "Klargörande exempel angående etisk policy vid prov och tävling".

Bakgrund

Svenska Brukshundklubbens "Etiska policy vid prov och tävling" gäller sedan 2010-05-07. Inför beslut om policyn genomfördes dubbla remissomgångar, diskussioner på organisationskonferens etc.

Förbundskansliet har fått och får många frågor angående den etiska policyn vid prov och tävling, frågor som också kommer till utskottet för prov och tävling. Med anledning av detta tillsatte FS en projektgrupp 2015 med uppdrag att klargöra olika frågeställningar genom exempel. Gruppen är inte helt klar ännu, men det finns ett antal förtydliganden där full enighet råder i gruppen och dessa har nu sammanställts i ett dokument som komplement till policyn.

Svenska Brukshundklubben har också att förhålla sig till Svenska Kennelklubbens (SKK) regelverk, bland annat "Domaretiska regler för prov-/tävlingsdomare samt beskrivare inom SKK-organisationen". Dessa regler är tillämpliga för samtliga prov-/tävlingsdomare samt beskrivare inom SKK-organisationen.

Projektgruppens uppdrag

Projektgruppens uppdrag har varit att klargöra olika frågeställningar som uppkommit utifrån gällande policy, förslagsvis genom att beskriva olika scenarier. Den första delrapporten är nu lämnad. Gruppens uppdrag har alltså inte varit att omarbeta den nuvarande policyn.

Revidering av dokumentet "Klargörande exempel angående etisk policy vid prov och tävling"

Punkter som berör scenarier kring kurser i privat eller i klubbs regi ska ses över, bland annat ur ett konkurrensrättsligt perspektiv.

Klargörande av ordet "tränat"

I "Domaretiska regler för prov-/tävlingsdomare samt beskrivare inom SKK-organisationen" framgår under punkt 2: "Domare får inte döma hund som han/hon under de senaste sex månaderna ägt, tränat, vårdat eller fört vid prov, tävling, beskrivning eller utställning."

Vad som avses med "tränat" definieras enligt följande: "Vad som här avses med tränat är då domare tränat specifik hund. Inte att domaren varit instruktör för en kurs där förarna tränas i att utbilda sina egna hundar."

SKKs regelverk riktar enbart in sig på domare och inte andra funktionärsgrupper. SKK hänvisar till att det är något som respektive specialklubb får reglera.

Nya förutsättningar med anledning av omvärldsförändringar

Vi ser också att det finns nya behov och att förutsättningar ändras i och med att omvärlden hela tiden förändras. För att anpassa vår verksamhet till det behöver en kontinuerlig översyn och omarbetning göras av policys och andra ledande och stödjande dokument. Det arbetet ser vi som högt prioriterat och vi kommer att börja med "Etisk policy vid prov och tävling". Det är bra och viktigt att så många medlemmar engagerar sig i frågan, både via mejl, telefon och i sociala medier. Nu har du möjlighet – vill du ta steget längre – och verkligen vara med och påverka utvecklingen? Anmäl ditt intresse att vara med i en referensgrupp till info@brukshundklubben.se och ange "Referensgrupp - Översyn av "Etisk policy vid prov och tävling" i ämnesraden.

Enligt uppdrag

Catrin Fernholm
Generalsekreterare