Årsmötestider i SBK

Publicerat i: Organisation

Detaljerna kring Svenska Brukshundklubbens årsmöten skiljer sig något i de nya stadgarna, som nu gäller för samtliga delar av Svenska Brukshundklubben. Det är viktigt att följa dessa så årsmötet genomförs korrekt.

I våra stadgar hittar man många föreningstekniska detaljer och kan finna stöd och hjälp inför årsmötet, detta både som funktionär inom styrelse och som medlem. För att få detaljerna kring klubbens/distriktets årsmöte rätt gällande utskick av kallelse, val av ordförande på rätt antal år, motioneringstider mm - se till att läsa på, så de nya stadgarna verkligen följs.

Direktlänkar till våra stadgar

Länkar till samtliga stadgar finns här på hemsidan.

Mer information

Vi har samlat bra information inför årsmötet på här på den nya hemsidan. Här hittar du bland annat information om hur valberedningen jobbar, förslag på hur årsmötesprotokollet skrivs, tips om medlemslista eller närvarolista vid årsmötet mm.
Det är stadgarna som styr årsmötet och här hittar du många svar på frågor kring hur ett årsmöte går till.

Vi har tidigare beslutat att hålla årsmötet 2013 på ett datum före den 10 februari, vad gäller?


§ 7 moment 1 i lokalklubbsstadgarna anger följande:
"Lokalklubben ska hålla minst tre ordinarie medlemsmöten per år, varav ett ska vara årsmöte och hållas under perioden 10 – 28 februari. Tid och plats för medlemsmöte beslutas av lokalklubbsstyrelsen."

De tidigare lokalklubbsstadgarna (§ 6.2) angav att årsmötet skulle hållas senast den 15 februari. Har beslutet gällande tid för årsmöte 2013 fattats innan de nya stadgarna började gälla kan mötet därför genomföras på det beslutade datumet. Denna övergångsregel kan enbart tillämpas för årsmötet 2013 och endast om lokalklubben i fråga är en av de som fick nya stadgar gällande fr o m 2012-11-01. Att genomföra årsmötet efter den 28 februari bryter mot både de nya och de gamla stadgarna och någon övergångsregel kan därför inte tillämpas i det fallet.

Räkna ut delegater till årsmötet

Att räkna ut delegater är relativt lätt och hur det går till står beskrivet i stadgarna. Här är ett utdrag ur stadgan för distrikt.

"Moment 2 Röstetal och delegater
Distriktsstyrelsen fastställer det maximala antalet delegater per lokalklubb, dock minst två och högst motsvarande röstetalet. Delegat utses av respektive lokalklubb och får representera endast en lokalklubb.

Valbar till delegat är endast medlem:

  • som har rösträtt i lokalklubben
  • som inte har distriktsmötets uppdrag som ledamot eller suppleant i distriktsstyrelsen, revisor eller revisorsuppleant
  • som uppfyller kraven för att inneha funktion enligt lokalklubbsstadgarna.

Lokalklubb tilldelas en röst för varje påbörjat 100-tal medlemmar beräknat på samtliga medlemmar per den 31 december året före distriktsmötet, dock alltid minst två röster. Lokalklubb som anslutits till distriktet under innevarande kalenderår tilldelas två röster oavsett medlemsantal. Lokalklubben fördelar sitt totala antal röster i heltal på sina vid distriktsmötet närvarande delegater. Fördelningen ska anmälas enligt distriktsstyrelsens instruktion före distriktsmötets början. Ändring av fördelningen under pågående distriktsmötet ska ske genom omedelbar anmälan till mötesordföranden".

Normalstadgar distrikt
§ 7 Distriktsmöte