Championatregler och särbestämmelser 2022–2026

Inför regelrevideringen 2022 finns nu möjlighet för Svenska Brukshundklubben som specialklubb att föreslå förändringar i Utställnings- och championatreglerna för de raser man har avelsansvar för.

Från och med 2022 kommer Utställnings- och championatreglerna att låsas i en ny femårig låsningsperiod. Det innebär att det finns möjlighet för specialklubbar att ansöka om eventuella förändringar i championatreglerna och särbestämmelserna.

Inriktningsbeslut

Inför kommande låsningsperiod gällande svenska championatregler och särbestämmelser har Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse fattat ett inriktningsbeslut som går i linje med Brukshundklubbens värdegrund kring de raser vi har avelsansvar för. Detta innebär att alla raser Svenska Brukshundklubben har ett övergripande avelsansvar för, ska ha arbetsmerit för att kunna tävla om certifikat vid utställning. Sedan tidigare har samtliga raser krav på någon form av meritering för svenskt utställningschampionat (SE UCh). Mentaltest kan dock inte anses som ett arbetsprov i dess rätta bemärkelse.

Vilken typ av prov kan vara meriterande?

Som ett led i processen och som underlag för diskussion inom respektive rasklubb har utskottet för avel och hälsa, efter input från rasklubbar, tagit fram förslag på arbetsprov som skulle kunna ligga till grund för meritering. Vid regelreviderings- och RAS/RUS-konferenserna har underlag delgivits respektive rasklubb. Proven ska vara rasspecifika arbetsprov. Det vill säga främst de prov som är avsedda för utvärdering av de raser Svenska Brukshundklubben har avelsansvar för. Arbetsprov bör pröva såväl hundens naturliga fallenhet för arbetsuppgiften som dess förmåga att ta till sig träning – lydnad/styrbarhet.

Rasklubbarnas fortsatta arbete

För de raser som idag har krav på arbetsmerit för såväl certifikat som championat, ligger i stort nuvarande bestämmelser kvar. Vi önskar dock att en översyn görs av respektive rasklubb och att en återkoppling sker senast 15 september huruvida nuvarande arbetsprov är relevanta för rasen eller ej.

För de raser som idag inte har krav på arbetsmerit för erhållande av certifikat och har möjlighet till meritering genom mentaltest, önskar vi återkoppling enligt tidigare uppdrag, kring vilka arbetsprov som kan vara aktuella för respektive ras samt på vilken nivå;

a) erhållande av svenskt utställningscertifikat,
b) arbetsmerit för erhållande av svenskt utställningschampionat.

Nästa steg nu är att rasklubbarna diskuterar och förankrar eventuella förslag till förändringar inom respektive klubb och mejlar in förslagen till kansliet, agneta.olsson@brukshundklubben.se, senast den 15 september 2020.

Observera att all kommunikation med SKK ska ske genom SBK som specialklubb centralt.

Länkar till mer information om du vill läsa mer:

Bakgrund samt en förklaring till hur det fortsatta arbetet är tänkt att genomföras (PDF-dokument, 147 kB)

Diskussionsunderlag med förslag på tänkbara arbetsmeriter (PDF-dokument, 128 kB)

Reviderad tidsplan över vilka datum och instanser som gäller i det fortsatta arbetet (PDF-dokument, 155 kB)

Presentation från RAS/RUS-konferensen (PDF-dokument, 3,2 MB)