Åtgärder med anledning av Coronapandemin

Här publicerar Svenska Brukshundklubben löpande information om åtgärder för att minska spridningen av covid-19. Mer info hittar du bland flikarna i vänstermenyn.

För Svenska Brukshundklubben (SBK) är samhällsansvar samt säkerhet och omsorg om våra medlemmar av högsta prioritet. I det ansvaret ligger att följa riktlinjer från svenska myndigheter och Svenska Kennelklubben (SKK) samt se över verksamhet och genomföra åtgärder så att vi inte utsätter medlemmar för onödiga risker.

Det är därför viktigt att bedömningen för vilken verksamhet som ska bedrivas, ställas in eller skjutas upp görs av de lokala brukshundklubbarna, rasklubbarna samt deras regioner och lokalområden. Förbundet uppmanar arrangörer att göra en riskanalys av varje enskild aktivitet och vidta åtgärder utifrån den. Folkhälsomyndigheten har tagit fram information till arrangörer och handfasta verktyg för att göra en riskanalys.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/

Uppdaterad information gällande riktlinjer kring Corona 20 juli

SKK:s presidium har tagit del av utfallet mellan det samråd som bedrivits mellan Riksidrottsförbundet och Polisen vilket också medför ändrade rekommendationer för vår verksamhet i positiv mening.

Ta del av hela uttalandet via denna länk.

https://www.skk.se/contentassets/111b0bfa29ab4b0aa1a25f135971ba0f/uppdaterad-info-om-covid-19---cs-presidium-beslut--20-juli.pdf

Justerat beslut gällande riktlinjer kring Corona 23 juni

SKK:s centralstyrelse uttrycker en fortsatt oro för spridning av Covid-19. För att värna om medlemmars liv och hälsa står SKK fast vid en strikt hållning till vilken verksamhet som kan genomföras och på vilket sätt. Som specialklubb under SKK följer SBK dessa riktlinjer.

Trots att samhället försiktigt börjar öppna upp finns det stor risk att smittspridningen får ny fart. Det ligger på alla och envar att agera ansvarsfullt och att tänka på sin egen och andras hälsa i första hand.

På grund av att SKK fått in mycket reaktioner från medlemmar och klubbar, bland annat från SBK:s förbundsstyrelse, gällande de riktlinjer som kom 10 juni har SKK:s centralstyrelse kommit med en justerad bedömning, främst gällande antal deltagare på våra arrangemang, resor och rekommendationer för personer i riskgrupp. Ta del av denna justerade bedömning i sin helhet här.

Eventuella frågor kring de nya riktlinjerna hänvisas till SKK.

Brukshundklubbens verksamhet

Hur vi får bedriva verksamhet i Brukshundklubbarna styrs av SKK. Ta del av mer information och eventuella uppdateringar på SKK:s hemsida.

Utställningar ställs in

Alla utställningar inom SKK-organisationen ställs in till och med 30 september 2020.

Tävlingar kan genomföras

SBK kan arrangera tävlingar under förutsättning att SKK:s restriktioner följs. Varje person som avser delta på tävling har själv ett ansvar att skydda sig själv och andra från smitta. Det åligger arrangören att ansvara för att tävlingen följer restriktioner och riktlinjer samt gör en riskanalys för varje enskild aktivitet.

Tävlingar som redan är registrerade i SBK tävling och går av stapeln i juni kan genomföras. Ansökningar om nya tävlingar från 1 juli – 31 december kan göras t.o.m. 30 juni och görs enligt det vanliga ansökningsförfarandet via distrikt och rasklubbar.

Bortlottning och prioriteringar vid tävling

Svenska Kennelklubbens (SKK) centralstyrelse har beslutat om dispens gällande utställning, prov, tävling och beskrivning att gälla till 31 december 2020. Läs mer dispens för klubbverksamhet här.

Svenska Brukshundklubben (SBK) har, utifrån denna dispens, gjort några förtydligande som rör de prov- och tävlingsarrangemang som SBK är huvudman för. Här hittar du mer information om dessa förtydliganden.

Kursverksamhet och övrig verksamhet på klubben

Kursarrangörer kan arrangera kurser enligt de riktlinjer och restriktioner som gäller. Det är fortsatt viktigt att klubben begränsar antalet personer som befinner sig på klubbområdet samtidigt och möjliggör att personer håller avstånd till varandra, kan upprätthålla god handhygien osv.

För tjänstehunds kursverksamhet finns riktlinjer att läsa här.

Inställd verksamhet & force majeure

Om tävlingen är utlyst med kända restriktioner så är inte force majeure tillämpligt framöver. Skulle däremot myndigheterna skärpa de nu gällande restriktionerna eller om arrangören tvingas ställa in på grund av andra oförutsedda händelser, exempelvis stora skogsbränder, så kan force majeure bli tillämpligt igen.

Års- och fullmäktigemöten

SKK:s föreningskommitté har tagit beslut kring årsmöten och distansmöten under coronatiden. All information om beslut kring års- och fullmäktigemöten hittar du här.

Dispenser

SBK:s förbundsstyrelse har ansökt om ett antal dispenser och fått dem godkända av SKK. Dispenser från SKK som rör SBK:s verksamheter hittar du här.

Förbundets arbete

Utöver ovanstående vidtar förbundet åtgärder för att bidra i kampen om att plana ut kurvan över smittade i Covid-19. Flera stora arrangemang har ställts in eller skjutits på framtiden. Specifik information om varje arrangemang mejlas ut till deltagare och publiceras här på hemsidan under respektive arrangemang.

Ansvaret för att minska smittspridningen är gemensam

Ett stort ansvar vilar på den enskilda individen att följa myndigheternas rekommendationer och ta ansvar för sin egen och andras hälsa. Är du orolig för din egen hälsa, är i riskgrupp eller har symptom ska du inte delta på Brukshundklubbens aktiviteter.

Ta del av Folkhälsomyndighetens allmänna råd.

Mindre smittrisk vid utomhusaktiviteter

Vid utomhusaktiviteter är smittorisken betydligt mindre. Eftersom Brukshundklubben erbjuder utomhusaktiviteter i stor utsträckning kan det vara en fördel att bedriva/delta på det för att främja en social samvaro i tider där detta begränsas i övrigt. Folkhälsomyndigheten har gått ut med rekommendationer kring idrottsverksamhet som Brukshundklubbens verksamhet kan likställas med.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-idrotts--och-traningsanlaggningar/

Smittrisk mellan djur och människa

Ingenting tyder på att covid-19 kan smitta mellan djur och människa. Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) rekommenderas att man följer sina normala hygienrutiner. Handtvätt med tvål och vatten innan kontakt med djur är en bra grund och extra viktigt om man är sjuk. Läs mer på SVA:s hemsida.

Stötta varandra

Nu är en tid då vi som organisation kan gå samman och stötta varandra. Peppa dina klubbkompisar och uppmuntra bra initiativ. Är du missnöjd med klubbens agerande, erbjud din hjälp.

Information från Svenska Myndigheter