Åtgärder med anledning av Coronapandemin

Här publicerar Svenska Brukshundklubben löpande information om åtgärder för att minska spridningen av covid-19. Mer info hittar du bland flikarna i vänstermenyn.

För Svenska Brukshundklubben är samhällsansvar samt säkerhet och omsorg om våra medlemmar av högsta prioritet. I det ansvaret ligger att följa riktlinjer från svenska myndigheter och se över verksamhet och genomföra åtgärder så vi inte utsätter medlemmar för onödiga risker.

Smittspridningen ser olika ut i olika delar av landet. Det är därför viktigt att bedömningen för vilken verksamhet som ska bedrivas, ställas in eller skjutas upp görs av den lokala brukshundklubben.

Förbundet uppmanar arrangörer att göra en riskbedömning av varje enskild aktivitet och vidta åtgärder utifrån den. Folkhälsomyndigheten har tagit fram information till arrangörer och handfasta verktyg för att göra en riskbedömning.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/

Nya riktlinjer från 1 juni

Sedan tidigare finns beslut från Svenska Kennelklubben (SKK) om begränsningar i klubborganiserad hundverksamhet. Dessa beslut togs för att gälla till och med 31 maj. Från 1 juni lättar SKK upp restriktionerna och tillåter verksamhet som kan bedrivas enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer och regeringens förbud men med några undantag. Ta del av SKK:s fullständiga information.

Trots att samhället försiktigt börjar öppna upp finns det stor risk att smittspridningen får ny fart. Det ligger på alla och envar att agera ansvarsfullt och att tänka på sin egen och andras hälsa i första hand.

Resor

SBK följer de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten och regeringen satt upp. Alla onödiga resor bör undvikas. Från 13 maj är riktlinjen att en bilresa på upp till två timmar enkel resa ett riktmärke för vilka inrikes bilresor som kan anses godtagbara. SBK centralt kommer inte sanktionera några andra resor. Vid de gränsdragningsproblem som kan uppstå rörande resor är det viktigt att använda sitt goda omdöme för att göra kloka val. Återigen vill vi poängtera vikten av att den enskilda individen gör en bedömning om resan är nödvändig och/eller resan dit är inom riktlinjernas gränser.

Personer i riskgrupper

För personer i riskgrupper och personer över 70 år är det, enligt Folkhälsomyndigheten, extra viktigt att begränsa sina sociala kontakter varför de fortsatt uppmanas att inte delta på klubborganiserad verksamhet, varken som deltagare eller funktionär. Detta kvarstår med anledning av att vi vill skydda dessa personer för smittrisk samt bidra till att minska belastning på landets sjukvård.

Brukshundklubbens verksamhet

Officiella utställningar ställs in

Länsklubbars utställningar ställs in till och med 31 augusti 2020. Med anledning av detta har Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse beslutat att även ställa in Brukshundklubbens officiella utställningar under samma period, då utställningar ofta innefattar långväga resande både för funktionärer och deltagare.

Vill arrangörer inom Svenska Brukshundklubben (SBK) arrangera inofficiella utställningar är det möjligt så länge de har regional prägel och följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och SKK:s kvarvarande restriktioner följs.

Officiella tävlingar kan genomföras från 1 juni

SBK:s officiella tävlingsverksamhet kan öppnas upp igen under förutsättning att regeringsbeslut, myndigheters riktlinjer samt SKK:s restriktioner följs. Varje person som avser delta på tävling har själv ett ansvar att skydda sig själv och andra från smitta. Det åligger arrangören att ansvara för att tävlingen följer restriktioner och riktlinjer samt gör en riskbedömning för varje enskild aktivitet.

Tävlingar som redan är registrerade i SBK tävling och går av stapeln i juni, kan öppnas upp. Ansökningar om nya tävlingar från 1 juli – 31 december kan göras t.o.m. 30 juni och görs enligt det vanliga ansökningsförfarandet via distrikt och rasklubbar.

Om man som tävlingsarrangör inte känner sig bekväm med att arrangera tävlingar får klubbar generell dispens att ställa in planerade tävlingar.

Bortlottning och prioriteringar vid tävling

Svenska Kennelklubbens (SKK) centralstyrelse har beslutat om dispens gällande utställning, prov, tävling och beskrivning att gälla från 1 juni 2020 till och med i första hand 31 augusti 2020. Dispensen gör gällande att respektive huvudman för prov-, tävling- och beskrivningsregelverk har mandat att besluta om de begränsningsregler som behövs för att verksamheten ska kunna genomföras i enlighet med de de direktiv som SKK utfärdat från och med 1 juni.

Svenska Brukshundklubben (SBK) har, utifrån denna dispens tagit ett antal beslut gällande prioritering och bortlottning som rör de prov- och tävlingsarrangemang som SBK är huvudman för. Här hittar du mer information om dispensen.

Nationella mästerskap ställs in

SKK anser att samtliga nationella mästerskap bör ställas in under 2020. Då SBK ser svårigheterna för de tävlande att kunna tillgodogöra sig kvalpoäng och för arrangören att genomföra mästerskapen med max 50 personer, kommer samtliga mästerskap som SBK arrangerar att ställas in. SM i IPO-R, bruks, IGP och mondioring är redan inställd enligt tidigare beslut. Det nya beslutet gäller för SM i lydnad och rallylydnad, räddningshund samt Försvarsmaktsmästerskapet. Kvalperioder löper vidare till nästa år.

Nordiska mästerskap ställs in

Nordisk Kennelunion har tagit beslut om att de nordiska mästerskapen 2020 i agility, lydnad, rallylydnad, junior handling och freestyle/heelwork to music ställs in på grund av den rådande coronapandemin. Läs mer här.

Vidare har Norge beslutat att ställa in nordiska mästerskapen i bruks och IGP som skulle gå av stapeln i Norge 11-13 september. Läs mer här.

Kursverksamhet och övrig verksamhet på klubben

Kursarrangörer kan arrangera kurser enligt de riktlinjer och restriktioner som gäller. Fysisk verksamhet ska bedrivas med regional prägling. Det är fortsatt viktigt att klubben begränsar antalet personer som befinner sig på klubbområdet samtidigt och möjliggör att personer håller avstånd till varandra, kan upprätthålla god handhygien. Svenska Brukshundklubben rekommenderar att fortsätta bedriva verksamheten utomhus.

All kursverksamhet för patrullhundar som Svenska Brukshundklubben bedriver på uppdrag av Försvarsmakten är inställd t o m den 30 augusti. Läs mer här. Utbildning av räddningshundar genomförs i begränsad omfattning. Läs mer här.

Dispenser

SKK:s generella dispens från krav i grund- och registreringsregler om att, innan parning, komma in med resultat av t.ex. ögonlysning, HD, ED och liknande undersökningar samt krav om känd mental status slutar gälla 31 maj.

Nedanstående dispenser har SBK:s förbundsstyrelse ansökt om och fått godkänt av SKK.

Dispenser för funktionärer innebär att de tjänstgöringskrav för auktoriserade funktionärer som står i respektive regler inte behöver uppfyllas under 2020. Detta eftersom det inte är realistiskt att uppnå då de flesta prov och tävlingar är inställda under åtminstone första halvåret. Därför kommer alla auktoriserade funktionärer behålla sin aktiva auktorisation, även om man inte kunnat tjänstgöra vid prov/tävling under 2020.

Åldersdispens för mentaltest (MT) innebär att hundar som fyller fyra år från 1 mars – 31 december får starta på MT under 2020. Prioriteringsordningen enligt reglerna gäller vilket bland annat innebär att fyraåriga hundar inte prioriteras. Detta är en generell dispens och någon speciell ansökan behöver inte göras.

Dispens för mentalbeskrivning hund (MH) med tävling innebär att de hundar som är äldre än 18 månader och behöver ha genomgånget MH för att starta på tävling har en generell dispens från detta krav under 2020. Den som ska tävla med hund som inte gjort MH måste kontakta arrangören via mejl innan tävlingen. Efter tävlingen ska arrangören mejla kansliet tavling@brukshundklubben.se med information om att denna hund deltagit. Ange då "Hund som tävlat utan MH" i ämnesraden. Dispensen för mentalbeskrivning hund gäller även för slutprov patrullhund under 2020, d v s meriten TJH kan efterregistreras när MH är genomgånget och kansliets tjänstehundsavdelning har fått besked därom av hundägare eller kurschef via tjanstehund@brukshundklubben.se. Dispensen gäller inte för räddningshundprov.

Förbundets arbete

Förbundet vidtar åtgärder utöver detta för att bidra i kampen om att plana ut kurvan över smittade i Covid-19. Flera stora arrangemang har ställts in eller skjutits på framtiden. Specifik information om varje arrangemang mejlas ut till deltagare och publiceras här på hemsidan under respektive arrangemang.

Ansvaret för att minska smittspridningen är gemensam

Ett stort ansvar vilar på den enskilda individen att följa myndigheternas rekommendationer och ta ansvar för sin egen och andras hälsa. Är du orolig för din egen hälsa, är i riskgrupp eller har symptom ska du inte delta på Brukshundklubbens aktiviteter.

Ta del av Folkhälsomyndighetens allmänna råd.

Inställd verksamhet & force majeure

Regeringen beslutade den 27 mars att förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer.

Svenska Kennelklubbens centralstyrelse har även beslutat att aktiviteter kan ställas in med hänvisning till force majeure. Beslut tas av respektive arrangör.

Vid arrangemang som ställs in av arrangör till följd av coronapandemin tillämpas alltså force majeure. Personer som redan anmält sig till ett arrangemang, kan få anmälningsavgiften återbetald om man väljer att inte delta på grund av smittrisken.

Läs om force majeure i Brukshundklubbens stadgar praragraf 13 (PDF-dokument, 280 kB).

Mindre smittrisk vid utomhusaktiviteter

Vid utomhusaktiviteter verkar smittorisken vara betydligt mindre. Eftersom Brukshundklubben erbjuder utomhusaktiviteter i stor utsträckning kan det vara en fördel att bedriva/delta på utomhusverksamhet för att främja en social samvaro i tider där detta begränsas i övrigt. Folkhälsomyndigheten har gått ut med rekommendationer kring idrottsverksamhet som Brukshundklubbens verksamhet kan likställas med.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-idrotts--och-traningsanlaggningar/

Smittrisk mellan djur och människa

Ingenting tyder på att covid-19 kan smitta mellan djur och människa. Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) rekommenderas att man följer sina normala hygienrutiner. Handtvätt med tvål och vatten innan kontakt med djur är en bra grund och extra viktigt om man är sjuk. Läs mer på SVA:s hemsida.

Stötta varandra

Nu är en tid då vi som organisation kan gå samman och stötta varandra. Peppa dina klubbkompisar och uppmuntra bra intiativ. Är du missnöjd med klubbens agerande, erbjud din hjälp.

Information från Svenska Myndigheter