Grundläggande krav

För att ett blivande assistanshundekipage ska få påbörja sin resa från hund till assistanshund har Svenska Brukshundklubben vissa krav.

Kraven har faställts utifrån att ekipaget skall vistas i offentliga miljöer och att hunden skall ha ett praktiskt syfte för sin förare.

Krav på föraren

Du som planerar att anskaffa en assistanshund skall ha en permanent fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. Du skall kunna påvisa ett behov av en hund för att kunna delta i samhället på lika villkor. Du skall ha en god förståelse för en hunds behov och kunna uppfylla dessa.

Ålder

Det finns ingen åldersgräns för föraren men är man under 18 år skall målsman vara den som undertecknar dokument och har det yttersta ansvaret för hundens välmående. För yngre barn skall målsman delta aktivt i utbildningsprocessen, vid lämplighetstester, examinationer och årsprov. För hunden gäller att den inte får vara yngre än 1 år vid lämplighetstest och inte äldre än 5 år vid examination.

Friskhetsintyg

Hunden skall vara frisk och utan nedsatt funktion. Bedömning görs på Sveriges veterinärförbunds blankett för friskintyg, FI41. Den veterinär som genomför undersökningen ska ha kännedom om hundens framtida användningområde och hunden ska undersökas i enlighet med de rasspecifika avelsstrategin (RAS) för rasen. Hunden ska vid tillfället för undersökningen vara minst 12 månader och intyget får inte vara mer än ett år gammalt vid ansökan till lämplighetstest.

Leder

För storvuxna hundar (över25kg) och raser anslutna till SKKs hälsoprogram avseende höftledsstatus och/eller armbågsledsartros, nivå 2 eller 3, ska resultat från ledröntgen föreligga. Röntgen kan även vara aktuell för övriga raser i de fall då den rasspecifika avelsstrategin förespråkar undersökning. Resultatet ska avläsas officiellt av Svenska Kennelklubbens veterinärer i enlighet med gällande FCI standard. För godkännande gäller:

Höftledsröntgen:

  • Normala höftleder grad A
  • Normala höftleder grad B

Observera att för vissa raser gäller att hunden ska vara lägst 18 månader vid officiell höftledsröntgen. Se vidare på SKKs webbplats www.skk.se.

Armbågsledsröntgen:

  • Inga påvisbara förändringar grad 0 

Ögon

I de fall rasen är ansluten till hälsoprogram inom SKK avseende ögonsjukdom, nivå 2 eller 3, alternativt att den rasspecifika avelsstrategin förespråkar DNA-‐test avseende allvarlig ögonsjukdom, ska giltigt resultat föreligga. Hund med allvarlig ögonsjukdom (enligt listan nedan) godkänns inte för utbildning/leverans.

Med allvarlig ögonsjukdom avses exempelvis:
CEA, blödning kraftig
CEA, blödninglindrig
CEA, blödningmåttlig
CEA, näthinneavlossning kraftig
CEA, näthinneavlossning lindrig
CEA, näthinneavlossning måttlig
Colobom, kraftig
CRD, kraftig
Glaukom
Katarakt, bakrepolär, kraftig utbredning
Katarakt, total
KCS
Linsluxation, primär
Näthinneavlossning
Pannus
PHTVL/PHPV, grad 2-­6
PLD,3/4-total, flödeshål
Progressiv retinal atrofi (PRA)
RD Geografisk
RD Multifokal
RDTotal
Retinopati
Öga uppföljning

Ej SKK-registrerad hund

För hund som inte är registrerad i SKKs stambok tas beslut om hälsoundersökning beroende av ras/ingåenderaser. För hundar över 25 kg skall höfleds-och armbågsröntgen genomföras.

Kastration

Krav på kastration föreligger inte. Är hunden kastrerad ska detta anges på veterinärintyget.

Vaccination

Hunden ska vara vaccinerad enligt vad som anges i SKKs "Allmänna regler för utställningar, prov och tävlingar".

Alla dokument gällande hundens hälsa samt läkarintyg för föraren, som visar på en permanent funktionsnedsättning, skall bifogs det Måldokument som skall fyllas i och skickas till projektledaren efter godkänt lämplighetstest.

Veterinärundersökning av examinerad hund

Examinerad assistanshund ska genomgå årlig veterinärkontroll. Intyg skall redovisas i samband med årsprov. För hund över 10 år ska veterinärkontroll ske var 6:e månad. Ställningstagande angående fortsatt tjänstbarhet tas vid veterinärbesök och vid års-­/halvårskontroll. För hundar i behov av medicinering tas beslut från fall till fall om fortsatt tjänst med täcke är möjligt.