Valberedningen informerar

Svenska Brukshundklubbens valberedning informerar om sitt arbete inför den kommande kongressen.

Valberedningens arbete inom Svenska Brukshundklubben inför kongressen 2018

Årets valberedningsarbete ser lite annorlunda ut mot föregående år. Förra årets arbetssätt var uppskattat ute i organisationen, men vi har uppmärksammat att några förändringar behöver genomföras för att vi ska ha en ännu bättre kommunikation med hela organisationen.

Så här kommer valberedningen att arbeta inför kongressen 2018:

  1. Under perioden fram till kongressen kommer valberedningen att genomföra telefonmöten med organisationen i anslutning till de dialogmöten som förbundsstyrelsen (FS) genomför med distrikt och rasklubbar några veckor innan varje FS-sammanträde. Detta för att engagera organisationen i hela processen med att föreslå en ny förbundsstyrelse vid kongressen 2018.
  2. Under september 2017 genomför valberedningen telefonintervjuer med samtliga FS-ledamöter för att förhöra sig om deras uppfattning om FS-arbetet och deras önskan om fortsatt engagemang i FS.
  3. Senast den 1 oktober 2017 inkommer samtliga FS-ledamöter till valberedningen med slutligt besked om de önskar fortsätta sitt engagemang i FS eller inte.
  4. Den 10 oktober 2017 sänds utskick till samtliga lokalklubbar med uppmaning om att de ska inkomma till sina distrikt med förslag på nya ledamöter i FS. Detta utskick går även till rasklubbar och distrikt, och kommer även innehålla ett antal frågor som valberedningen önskar svar på från organisationen.
  5. Senast den 12 november 2017 inkommer lokalklubbar till respektive distrikt med sina förslag och svar på de frågor som valberedningen sänt ut till organisationen.
  6. Distrikt och rasklubbar sammanställer inkomna förslag och svar på valberedningens frågor, och beslutar därefter om det förslag och de svar man önskar sända till valberedningen. Dessa ska vara valberedningen tillhanda senast den 3 december 2017.
  7. Den 9 - 10 december 2017 sammanträder valberedningen, och kommer då att framställa ett preliminärt förslag till förbundsstyrelse att väljas vid kongressen 2018.
  8. Det preliminära förslaget kommer att diskuteras med distrikt och rasklubbar vid dialogmötena i januari 2018.
  9. Vid organisationskonferensen 2018 kommer valberedningens preliminära förslag diskuteras ytterligare innan valberedningen beslutar om sitt slutliga förslag.1
  10. Den 1 mars 2018 sänder valberedningen sitt förslag till förbundskansliet.

Viktiga datum

12 november - lokalklubbar och lokalområden skickar sina förslag och svar till sitt distrikt och rasklubb för sammanställning.
3 december - distrikt och rasklubbar skickar sina yttranden och svar till valberedningen för sammanställning.

Mandat

Så här ser mandaten ut för de centralt förtroendevalda inom Svenska Brukshundklubben fram till kongressen 2019:

Funktion

Namn

Mandat

Förbundsordförande Rolf Weiffert Går ut 2019
1:e vice ordförande Piia Nora
Går ut 2020
2:e vice ordförande Barbro Olsson Går ut 2019
Skattmästare Lars Carlborg Går ut 2019
Ledamot Stefan Dahlhielm Går ut 2019
Ledamot Anders Dahlstedt Går ut 2019
Ledamot Anneli Hultman
Går ut 2020
Ledamot Arne Jonsson
Går ut 2020
Ledamot Anders Östling Går ut 2020
Suppleant Bengt Blomqvist Går ut 2020
Suppleant Fredrik Berg Går ut 2019
Suppleant Anne-Christine Stareborn Går ut 2019

Revisorer

Namn

Mandat

Revisor Kerstin Hedberg Går ut 2019
Revisor Klas Nordblom
Går ut 2019
Revisorsuppleant Peter Olofsson Går ut 2019
Revisorsuppleant Michael Hanson Går ut 2019